Opolskie Zakłady Przemysłu Wapienniczego w Gogolinie

Reference code
45/385/0
Border dates
[1945] 1952-1965
Number of series
48
Number of scans
0

Content:

Zarządzanie: zarządzenia wewnętrzne (1947-1965) 14 j.a. Organizacja przedsiębiorstwa: schemat organizacyjny, regulamin organizacyjny, czynności, współzawodnictwa pracy, kronika (1947-1965) 5 j.a. Planowanie i sprawozdawczość: Wieloletnie plany kosztów, produkcji, roczne plany finansowe, inwestycji, kosztów, kapitalnych remontów, produkcji, przewozów towarowych, szkoleń zakładowych, techniczno-ekonomiczne, techniczno-przemysłowo-finansowe, zatrudnienia i funduszu płac, zaopatrzenia materiałowego, sprawozdania opisowe i statystyczne GUS, finansowe rady zakładowej, analizy działalności gospodarczej, bilanse zamknięcia, bilanse akcji socjalnej (1946-1965) 130 j.a. Narady i konferencje: protokoły zebrań załogi i aktywu, narad wytwórczych i technicznych, posiedzeń zespołu organizacyjnego, posiedzeń komisji problemowych, posiedzeń konferencji samorządu robotniczego, konferencji partyjno-ekonomicznych, posiedzeń plenum i prezydium rady zakładowej (1946-1961) 13 j.a. Kontrole: kontrole zewnętrzne, lustracje (1947-1954) 2 j.a. Personel: wykazy etatów, analiza opisowa aparatu kierowniczego, wnioski racjonalizatorskie, ewidencja i rejestr wniosków (1946-1956) 7 j.a. Środki rzeczowe: techniczne normy zużycia (1951-1956) 1 j.a. Nieruchomości: zestawienie zbiorcze spisów z natury, protokoły zdawczo odbiorcze środków trwałych (1945-1956) 3 j.a

The history of the creator:

Przedsiębiorstwo Opolskie Zakłady Przemysłu Wapienniczego w Gogolinie powołane zostało Zarządzeniem nr 1181 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 1 listopada 1951 r. i rozpoczęło działalność od 1 stycznia 1952 r. zgodnie z ww. zarządzeniem. Przedsiębiorstwu przydzielono do prowadzenia zakłady produkcyjne w Gogolinie i Zakrzowie które do tej chwili wchodziły w skład przedsiębiorstwa Śląskie Zakłady Przemysłu Wapienniczego w Gliwicach. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa było produkowanie wapna budowlanego, hydratyzowanego, nawozowego i kamienia wapiennego wydobywanego we własnych kamieniołomach. Przedsiębiorstwem jako całością zarządzał Dyrektor przy pomocy zastępcy tj. Dyrektora ds. Technicznych, który był jednocześnie Kierownikiem Ruchu Zakładu. Zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa dyrektor zarządzał zakładem jednoosobowo. Organem doradczym dla dyrektora zakładu była powołana w 1958 r. Konferencja Samorządu Robotniczego pomagającym swymi radami w zarządzaniu. Równocześnie Konferencja Samorządu Robotniczego była organem kontrolującym działalność przedsiębiorstwa z ramienia załogi. W skład KSR wchodzili przedstawiciele Komitetu Zakładowego PZPR, członkowie Plenum Rady Robotniczej i Rady Zakładowej. Przedsiębiorstwo podzielone było na dwa zasadnicze człony: a)zarząd b)ruch W skład Zarządu przedsiębiorstwa wchodziły następujące stanowiska i komórki: -Dyrektor -Zastępca Dyrektora ds. Technicznych -Asystent ds. Organizacji Zarządzania -Dział Ekonomiczny z sekcjami: planowania, zatrudnienia i płac -Dział Zaopatrzenia i transportu -Dział Zbytu i Ekspedycji -Dział Kontroli Technicznej z Laboratorium -Dział Księgowo-Finansowy -Samodzielna Sekcja Kadr -Dział Administracyjno-Gospodarczy z sekcja socjalną -Radca Prawny -Dział Organizacji Produkcji i Pracy -Dział Produkcji -Dział Głównego Technologa -Dział Głównego Mechanika z sekcją inwestycji -Dział Górniczy z BHP W skład Ruchu wchodziły następujące zakłady: 1.Zakład „Zakrzów” składający się z: -Kamieniołomu stanowiący Oddział -Oddział Pieców Zakrzów wraz z przemiałownią wapna nawozowego -Oddział pieców „B” -Oddział trakcji wraz z warsztatami pomocniczymi 2. Zakład „Gogolin” składający się z: -Oddział pieców i młynów (do przemiału nawozu i hydratu) wraz z gaszarnią -Oddział trakcji -Oddział warsztatów pomocniczych podlegający Głównemu Mechanikowi. Zakład Gogolin obsługiwany był przez kamieniołom Kamionek, stanowiący odrębny oddział produkcji. Zarządzeniem Nr 169 Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 20 maja 1965 r. połączono Zakłady Przemysłu Wapienniczego „Górażdże” w Górażdżach i Opolskie Zakłady Przemysłu Wapienniczego w Gogolinie. Od dnia 1 lipca 1965 r. połączone przedsiębiorstwa działały pod nazwą Opolskie Zakłady Przemysłu Wapienniczego w Górażdżach.

Border dates:

[1945] 1952-1965

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1945-1945, 1945-1945, 1952-1965, 1952-1965.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

175

Total archival units developed :

175

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

1.9

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Nie
Book inventory approved Tak
Electronic archive inventory draft Nie
Book inventory approved Tak

Baza danych IZA 5.01