Narodowy Bank Polski Oddział w Strzelcach Opolskich

Reference code
45/426/0
Border dates
1952-1981
Number of series
5
Number of scans
0

Content:

Wydział Operacyjno-Rachunkowy: rewizje pełne, problemowe, bilanse (1952- 1981) 13 ja, Stanowisko Administracyjno-Gospodarcze: protokół działania Komisji Do Spraw Planu Kasowego, akta archiwum zakładowego (1954-1960) 2 ja

The history of the creator:

Narodowy Bank Polski został powołany Dekretem o Narodowym Banku Polskim z dnia 15.01.1945 roku . Dała ona bankowi prawo emisji biletów bankowych. Władzami statutowymi banku były Rada Banku oraz Prezes. Rada składała się z Prezesa Banku powołanego przez Prezydenta Krajowej Rady Narodowej na wniosek Ministra Skarbu oraz 10 członków powoływanych przez Radę Ministrów. W 1948 roku wprowadzono zmiany w podstawach prawnych funkcjonowania banku zachowując jednak jako podstawę dekret z 1945 roku .W zakresie kompetencji banku centralnego było regulowanie obiegu pieniężnego i kredytu oraz prowadzenie rozrachunku pieniężnego w obrotach wewnętrznych i zagranicznych. Narodowy Bank Polski w szczególności: - emituje bilety bankowe, będącym środkiem płatniczym, posiadając możliwość umarzania zobowiązań przez zapłatę, - zaopatruje życie gospodarcze kraju w środki obrotowe bezpośrednio lub za pośrednictwem innych banków, - ześrodkowuje obroty kasowe, Skarbu Państwa; - sporządza dla gospodarki narodowej ogólne plany w zakresie spełnianych przez siebie zadań i kontroluje wszelkie inne banki oraz spółdzielnie kredytowe przy wykonywaniu tych planów, - kontroluje gospodarkę finansową jednostek gospodarczych finansowanych przez siebie oraz innych jednostek gospodarczych w zakresie ustalonym przez Ministra Skarbu, -wykonuje inne polecenia poruczone mu przez Ministra Skarbu. Całość podstawowych zagadnień związanych z działalnością NBP normuje ustawa o Narodowym Banku Polskim z dnia 02.12. 1958 roku . Oddziały operacyjne NBP wykonywały zadania wprowadzone zarządzeniem Prezesa NBP Nr 0/11 z dnia 27 kwietnia 1959 roku w zakresie obsługi jednostek gospodarczych (na rozrachunku gospodarczym, budżetowych), instytucji bankowych, organizacji społecznych, zawodowych i politycznych, jednostek gospodarki nieuspołecznionej (korzystających z kredytu w NBP) oraz innych jednostek położonych na terenie odpowiedniego oddziału terenowego . W 1988 roku podjęto decyzje o zmianach w zakresie kompetencji Narodowego Banku Polskiego, wyłączono z nich bankową obsługę klientów. Bankową obsługę klientów przekazano nowopowstałym bankom, zorganizowanych z oddziałów NBP. Nowe banki rozpoczęły działalność 01.02.1989 roku. W 1993 powstał z NBP kolejny bank- Polski Bank Inwestycyjny, w którego kompetencjach były depozyty walutowe ludności do tej pory przechowywane w NBP. Cztery lata później (1997r.) NBP sprzedało akcje Polskiego Banku Inwestycyjnego Kredyt Bankowi. Po tych przekształceniach w kompetencjach NBP została:- działalność emisyjna, - kształtowanie polityki pieniężnej, - funkcja banku banków, - funkcja banku państwa.

Border dates:

1952-1981

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1952-1981.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

15

Total archival units developed :

15

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Nie
Book inventory approved Tak

Baza IZA 5.0