Bank Inwestycyjny w Opolu

Reference code
45/429/0
Border dates
1949-1962
Number of series
13
Number of scans
0

Content:

Sprawozdawczość - 12 j.a. (1949-1961) Bilanse. Wieloletnie i roczne plany inwestycyjne - 6 j.a. (1956-1958) Spisy zadań inwestycyjnych. Kontrola prawidłowości przebiegu procesu inwestycyjnego - 1 j.a. (1962) Zbiór sprawozdań z kontroli stanu zapasów maszyn niezagospodarowanych. Sprawozdawczość rzeczowa i finansowa z realizacji inwestycji i kapitalnych remontów - 1 j.a. (1958-1959) Bilans Zarządu Inwestycji Szkolnych w Opolu. Plany działalności gospodarczej - 17 j.a. (1956-1960) Roczne plany techniczno-ekonomiczne przedsiębiorstw i spółdzielni. Sprawozdawczość i statystyka - 16 j.a. (1953-1960) Roczna sprawozdawczość z realizacji zadań produkcyjnych i środków produkcji oraz roczne sprawozdania finansowe przedsiębiorstw i spółdzielni. Zbiorcze plany działalności i sprawozdawczość - 3 j.a. (1957-1960) Zbiorcze plany, sprawozdania i bilanse przedsiębiorstw.

The history of the creator:

Bank Inwestycyjny rozpoczął swoją działalność na podstawie Dekretu Rady Ministrów z dnia 25 października 1948 r. o reformie bankowej . Do jego ówczesnych zadań należało: - koncentrowanie środków przeznaczonych do finansowania inwestycji i administrowanie nimi, - bezpośrednie finansowanie inwestycji i ich kontrola, - kontrola finansowania inwestycji przekazanych do realizacji innym bankom, - zaopatrywanie w środki obrotowe przedsiębiorstw budowlanych i kontrola gospodarki finansowej tych przedsiębiorstw. Ponadto posiadał on prawo do emitowania obligacji. W myśl wymienionego powyżej Dekretu istniejące w chwili jego ogłoszenia państwowe przedsiębiorstwa bankowe, Bank Gospodarstwa Spółdzielczego, komunalne kasy oszczędności, Komunalny Związek Kredytowy w Poznaniu, Komunalny Bank Kredytowy w Poznaniu, Wojewódzki Bank Pożyczkowy w Poznaniu, gminne kasy pożyczkowo-oszczędnościowe oraz wszelkiego rodzaju kasy przezorności i instytucje o podobnym charakterze, przekazały nowo powołanym instytucjom bankowym wszystkie swoje agendy, aktywa i pasywa, ruchomości, nieruchomości i przeszły w stan likwidacji. Postanowienia powyższe nie obejmowały Narodowego Banku Polskiego, Banku Polskiego, Banku Kasa Polska Opieki S.A. oraz przedsiębiorstw bankowych i instytucji kredytu długoterminowego, które zostały postawione w stan likwidacji przed ogłoszeniem dekretu . Rok później na podstawie Uchwały Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1949 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Inwestycyjnemu, ogłoszono jego statut . Podlegał on Ministrowi Skarbu. Miał prowadzić działalność na terenie całego kraju, zaś jego siedziba mieściła się w Warszawie. Podstawowymi zadaniami Banku Inwestycyjnego było zapewnienie najbardziej efektywnego i zgodnego z dyrektywami narodowych planów gospodarczych gromadzenia i wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na inwestycje, z wyjątkami inwestycji objętymi zadaniami innych banków . Bank realizował politykę finansową państwa w zakresie inwestycji i budownictwa. Stał na straży wykonania uchwalonych planów inwestycyjnych oraz osiągnięcia przez inwestycje założonego: - wzrostu produkcji, - wzrostu wydajności pracy i obniżki kosztów produkcji, - wzrostu dochodu narodowego. Bank kontrolował koszty realizowanych inwestycji oraz zgodność z cenami i stawkami oraz zasadami rozliczeń. Był organem doradczym i opiniodawczym centralnej i terenowej administracji gospodarczej w sprawach planowania inwestycji i współpracował z nimi w zakresie projektowania i programowania inwestycji dla zapewnienia najbardziej celowego, właściwego i efektywnego wykorzystania środków inwestycyjnych oraz wykorzystania rezerw produkcyjnych. Bank składał Ministrowi Finansów sprawozdania ze swojej działalności analityczno-kontrolnej inwestorów, przedsiębiorstw wykonawstwa inwestycyjnego oraz z rozmiarów gromadzonych środków na inwestycje . Ustawa z dnia 13 kwietnia 1960 r. o prawie bankowym na nowo zdefiniowała system bankowości w kraju . Określono czynności bankowe i ustalono, że do wykonywania czynności bankowych powołane były: - banki państwowe, - banki w formie spółek akcyjnych, - spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe. W 1961 r. został uchwalony nowy statut Banku Inwestycyjnego . Zadania banku wykonywała Centrala oraz jednostki organizacyjne w terenie. Komórkami organizacyjnymi Centrali były departamenty i inne jednostki równorzędne. W terenie jednostkami organizacyjnymi były: - oddziały wojewódzkie - oddziały terenowe. Dyrektor oddziału wojewódzkiego nadzorował i koordynował działalność oddziałów terenowych. Oddziały terenowe realizowały zadania Banku według swej właściwości. Naczelny dyrektor w ramach zatwierdzonych przez Ministra Finansów otwierał i zamykał jednostki w terenie oraz ustalał ich siedziby i zakres właściwości rzeczowej i miejscowej. Organizację wewnętrzną centrali Banku, jednostek w terenie oraz zakres ich działania również ustalał naczelny dyrektor. Naczelnego Dyrektora powoływał i odwoływał Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Finansów. Był on odpowiedzialny za działalność banku i reprezentował go na zewnątrz. W skład dyrekcji banku wchodzili: naczelny dyrektor, zastępcy naczelnego dyrektora oraz inni członkowie dyrekcji. Zastępców naczelnego dyrektora oraz innych członków dyrekcji powoływał i odwoływał Minister Finansów na wniosek naczelnego dyrektora. Dyrekcja podejmowała uchwały niezbędne do wykonywania zadań Banku oraz rozpatrywała główne zagadnienia z zakresu działalności banku. Do Dyrekcji należały sprawy: - projektów rozwiązań dotyczących zadań i kierunków pracy Banku, - założeń dla węzłowych i okresowych zadań banku, - projektów planu finansowo-kredytowego, - opinii dotyczących projektów rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych i planów budownictwa, - projektowanych środków mających na celu usprawnienia działalności inwestycyjnej i podniesienia dyscypliny inwestycyjnej, - rocznych planów dochodów i kosztów oraz bilansów i rocznych sprawozdań banku, - projektów taryf odsetek, prowizji i opłat bankowych, - zasad organizacji banku, rachunkowości oraz kontroli wewnętrznej, - sieci terenowej oraz otwierania i zamykania oddziałów i placówek pełnomocników banku, - zasad polityki etatowej i kadrowej oraz płac i nagród, - projektów podstawowych aktów normatywnych dotyczących działalności banku. Bank działał na zasadach rozrachunku gospodarczego. Własne środki finansowe banku składały się z : - funduszu statutowego, - funduszu rezerwowego, - funduszów specjalnych. Fundusz statutowy wynosił 1.500.000.000 złotych. Fundusz rezerwowy tworzono z części zysku banku i był przeznaczony na pokrycie mogących powstać strat bilansowych. Funduszami specjalnymi były: - fundusz inwestycyjno-remontowy, - fundusz socjalny. Fundusz inwestycyjno-remontowy był przeznaczany na finansowanie nakładów banku na inwestycje i kapitalne remonty . 23 października 1969 r. zostało wydane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad i trybu likwidacji Banku Inwestycyjnego . Według tego rozporządzenia: - z dniem 1 grudnia 1969 r. Bank Handlowy S.A. w Warszawie przejął agendy oraz aktywa i pasywa Banku Inwestycyjnego związane z finansowaniem i kredytowaniem działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw handlu zagranicznego podległych i nadzorowanych przez Ministra Handlu Zagranicznego, - z dniem 1 grudnia 1969 r. Powszechna Kasa Oszczędności przejęła agendy oraz aktywa i pasywa Banku Inwestycyjnego związane z udzielaniem kredytów ludności na budownictwo i remonty budynków mieszkalnych, uzupełnianiem wkładów mieszkaniowych lub budowlanych do spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, udzielaniem na zlecenie Ministra Finansów pożyczek osobom fizycznym i jednostkom gospodarki nie uspołecznionej, administrowaniem należnościami miejskich i powiatowych funduszy mieszkaniowych, funduszów mieszkaniowych Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz funduszów innych jednostek gospodarki uspołecznionej. Przejęcie agend oraz aktywów i pasywów przez Bank Handlowy i PKO odbyło się według stanu na dzień 30 listopad 1969 r. Pozostałe agendy oraz aktywa i pasywa Banku Inwestycyjnego przejął Narodowy Bank Polski z dniem 1 stycznia 1970 r. Bank Inwestycyjny został zlikwidowany.

Border dates:

1949-1962

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1949-1962, 1949-1962.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

56

Total archival units developed :

56

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

1.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Graphical indexy Tak
Index of subject Tak
Electronic archive inventory draft Nie
Book inventory approved Tak
Graphical indexy Tak
Index of subject Tak
Electronic archive inventory draft Nie
Book inventory approved Tak

Baza IZA 6.0