Powszechna Kasa Oszczędności Oddział Wojewódzki w Opolu

Reference code
45/431/0
Border dates
1953-2004
Number of series
29
Number of scans
0

Content:

protokoły narad Oddziału Wojewódzkiego i Oddziału w Nysie 1957-1958 (2 j.a.), regulaminy organizacyjne 1959-1969 (2 j.a.), organizacja ajencji PKO 1957-1960 (3 j.a.), plany 1957-1960 (2 j.a.), sprawozdania 1958 (1 j.a.), bilanse 1953-1975 (20 j.a.), sprawozdania analityczne 1958 (1 j.a.), sprawozdania finansowe 1956-1959 (2 j.a.), kontrole zewnętrzne 1957-1961 (3 j.a.), wykaz pracowników 1959 (1 j.a.), nab.5086/2007 - 219 j.a. - 2 ,27 mb.

The history of the creator:

Powszechna Kasa Oszczędności (PKO) została powołana do życia rozporządzeniem Ministra Skarbu z dnia 19.12.1949 r. na podstawie dekretu z dnia 25.10.1948 r. o reformie bankowej . PKO rozpoczęła działalność z dniem 01.01.1950 r. przejmując wszystkie agendy oraz ustalone bilansem na dzień 31.12.1949 r. aktywa i pasywa Pocztowej Kasy Oszczędności, funkcjonującej od 1919 r. Uchwałą nr 12 Rady Ministrów z dnia 03.01.1961 r. zatwierdzony został statut PKO. Zgodnie ze statutem PKO była bankiem państwowym powołanym do gromadzenia oszczędności pieniężnych i obsługi rozliczeń pieniężnych ludności oraz określonych organizacji politycznych, zawodowych, społecznych. Do podstawowych czynności PKO należało: gromadzenie oszczędności pieniężnych, obsługa w zakresie obrotu czekowo-przekazowego i rozliczeń pieniężnych, prowadzenie działalności pożyczkowej na zakup artykułów trwałego użytku, propagowanie znaczenia oszczędności pieniężnych we współpracy ze spółdzielniami oszczędnościowo-pożyczkowymi i pracowniczymi kasami zapomogowo-pożyczkowymi. Zadania powierzone PKO wykonywała centrala oraz jednostki organizacyjne w terenie: oddziały wojewódzkie, oddziały PKO oraz ich ajencje i ekspozytury, ajencje PKO w zakładach pracy, jednostki organizacyjne państwowego, przedsiębiorstwa „Poczta Polska, Telegraf, Telefon”, placówki zastępcze PKO w instytucjach i organizacjach gospodarczych, szkolne kasy oszczędności. PKO przez wiele lat pełniła funkcję głównego banku oszczędnościowo-kredytowego dla ludności. W 1969 r. PKO zostało przydzielone kredytowanie budownictwa mieszkaniowego, a w 1970 r. obsługa sprzedaży ratalnej, tzw. ORS. W 1974 r. PKO obsługiwała już blisko 320 tysięcy książeczek oszczędnościowych.. W tym samym roku ofertę PKO wzbogacono o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dla osób fizycznych. W 1975 roku w ramach reformy systemu bankowego włączono PKO w struktury Narodowego Banku Polskiego, ale z zachowaniem tożsamości Banku . W 1987 r. rozporządzeniem Rady Ministrów PKO stała się ponownie samodzielnym bankiem, tyle że pod zmienioną nazwą - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy . Dnia 12.04.2000 r. nastąpiło przekształcenie Banku w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą PKO Bank Polski Spółka Akcyjna. Dnia 10.11.2004 r. PKO zadebiutowała na giełdzie. Oddział Wojewódzki w Opolu był jednostką organizacyjną powołaną do wykonania w opolskim wojewódzkim okręgu bankowym zadań określonych w statucie PKO oraz planach i zarządzeniach Naczelnego Dyrektora PKO. W odniesieniu do podległych jednostek organizacyjnych Oddział Wojewódzki był organem kierownictwa, nadzoru, kontroli i instruktażu, odpowiedzialnym za organizację i koordynację tych placówek. Struktura organizacyjna Oddziału Wojewódzkiego w Opolu wyglądała następująco: Dyrektor Oddziału, Wydział Techniki Operacyjnej i Sprawozdawczości Bilansowej, Wydział Organizacyjno-Administracyjny, Upowszechnianie Wkładów Pieniężnych (stanowisko pracy), Planowanie i Sprawozdawczość (stanowisko pracy), Obsługa Prawna (stanowisko pracy).

Border dates:

1953-2004

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1953-2004, 1953-2004.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

289

Total archival units developed :

37

Total archival units without records:

0

Total current materials

4.0

Total current materials developed

0.8

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 37 j.a.
Electronic archive inventory draft Nie
Book inventory approved Tak 37 j.a.
Electronic archive inventory draft Nie

baza danych IZA 5.01