Zarząd Miejski w Nowym Sączu

Reference code
31/16/0
Border dates
[1932] 1945 - 1950
Number of series
32
Number of scans
0

Content:

Zarząd Miejski: Sprawy organizacyjne - [1941-1942] 1945-1950 (sygn. ZMNS 1-9); Sprawy osobowe - 1945-1950 (sygn. ZMNS 10-13); Protokoły i uchwały - 1945-1950 (sygn. ZMNS 14-21); Kontrola własna i władz nadzorczych - 1945-1950 (sygn. ZMNS 22-25); Majątek komunalny - [1932-1944] 1945-1950 (sygn. ZMNS 26-36); Przedsiębiorstwa komunalne - [1939-1944] 1945-1949 (sygn. ZMNS 37-40); Różne sprawy organizacyjne - 1945-1949 (sygn. ZMNS 41-45); Sprawy ogólnoadmonistracyjne - wybory do Sejmu - 1946-1947 (sygn. ZMNS 46, 47, 194); Bezpieczeństwo i porządek publiczny - 1945-1947 (sygn. ZMNS 48-49); Ewidencja i kontrola rucju ludności - [1936-1938] 1945-1948 (sygn. ZMNS 50-56, 193); Sprawy wojskowe - 1945-1946 (sygn. ZMNS 57-59); Komunikacja - 1945 (sygn. ZMNS 191); Sprawy aprowizacyjne - 1945-1946 (sygn. ZMNS 60, 61); Sprawy karno-administracyjne - 1946-1949 (sygn. ZMNS 62); Sprawy sądowe - 1949 (sygn. ZMNS 63); Budżety - [1938-1939] 1945-1950 (sygn. ZMNS 64-94); Dochody gminne - 1945-1950 (sygn. ZMNS 95-116); Obrót pieniężny - 1945-1949 (sygn. ZMNS 117-120); Dochody obce - podatki państwowe - 1946-1949 (sygn. ZMNS 121-132, 192); Oświata - 1945-1949 (sygn. ZMNS 133-135); Kultura i sztuka - 1946-1949 (sygn. ZMNS 136, 137); Opieka społeczna - [1943-1944] 1945-1950 (sygn. ZMNS 138-163); Pomoc rolnictwu - 1945-1949 (sygn. ZMNS 164, 165); Przemysł i handel - 1945-1948 (sygn. ZMNS 166-168); Drogi i place publiczne - [1932-1944] 1945-1949 (sygn. ZMNS 169-171); Budownictwo miejskie - [1936-1944] 1945-1950 (sygn. ZMNS 172-190); Dopływy - 31/16/195-306

The history of the creator:

Organizacja władz miejskich w Nowym Sączu oparła się na ustawie z dnia 11. 09. 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych i dekrecie PKWN z dnia 23. 11. 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego. Rady narodowe planowały działalność publiczną i kontrolowały całą działalność organów wykonawczych na podległym terenie, równocześnie rady narodowe były organami stanowiącymi samorządu terytorialnego, gdyż nie powołano odrębnych rad samorządowych. Rada narodowa była organem władzy państwowej wyłonionym drogą reprezentacji z różnych ugrupowań politycznych i społecznych. Na czele Miejskiej Rady Narodowej w Nowym Sączu latach 1945-1950, podobnie jak w innych miastach stało prezydium, na czele z przewodniczącym. Organem wykonawczym był sześcioosobowy Zarząd Miejski, na czele którego stał burmistrz. Członkowie Zarządu byli powoływani przez Miejską Radę Narodową, a wybór burmistrza i zastępcy musiał być zatwierdzony przez wojewodę. MRN w swojej działalności poddana była nadzorowi Powiatowej Rady Narodowej, składając jej co miesiąc sprawozdanie. Wszystkie uchwały MRN dotyczące budżetu, podatków i majątku miejskiego były zatwierdzane przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, które mogło też uchylić wszystkie uchwały MRN i Zarządu Miejskiego. W tej strukturze organizacyjnej władze miejskie w Nowym Sączu działały do czerwca 1950 roku, kiedy to zaszły zasadnicze zmiany w organizacji administracji terenowej. Na mocy ustawy z 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej, zlikwidowana został samorząd terytorialny. Prezydiom MRN powierzono działalność wykonawczą, jaką wcześniej sprawowały zlikwidowane zarządy miejskie.

Border dates:

[1932] 1945 - 1950

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

308

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

10.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Card inventory approved Tak
Index of persons Nie ZMNS 56