Akta miasta Siedlce

Reference code
62/36/0
Border dates
1781-1950
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Rachunek Wydatków i Dochodów 1918-1919 sygn. 11, Budżet 1918-1919, 1924, 1925, 1926-1939, 1941-1942, 1944-1949, sygn. 12, 14, 15, 17-30, 32, 33, 43, 62, 78, 86, 91, 100, 101, 112-113, 118, Sprawozdania 1923, 1927-1942, 1944-1947, 1949-1950, sygn. 13, 32, 34-42, 44, 47-49, 52, 63, 79, 84-85, 90, 11-111, 117, Protokoły 1934, 1940, 1944-1950 sygn. 45, 50, 52, 80, 92-93, 96-98, 108-109, 115-116, X-XII 1939 sygn. 2361, Działalność administracji państwowej 1934-1935 sygn. 46, Księga zarządzeń burmistrza 1940, 1945 sygn. 51, 81-82, Karty rejestracyjne 1940 sygn. 54, Kontrola wydanych kart przemysłowo-podatkowych 1941 sygn. 56, Skorowidz kart przemysłowo-podatkowych 1941 sygn. 57, Alfabetyczny spis wysiedlonych z Pomorza 1942, sygn. 65, Skorowidz do kart przemysłowo-podatkowych1942 sygn. 66, Wykazy osób wysiedlonych z Polski Zachodniej 1939-1944 sygn. 70, Alfabetyczny spis wysiedlonych 1942-1944 sygn. 71, Księga zarządzeń prezydenta 1944, 1946 sygn. 76, 106, Dziennik wydarzeń 1944-1945 sygn. 77, Sprawy zbrodni niemieckich 1945 sygn. 83, Elektrownia miejska 11.01.1934, 1946 sygn. 87, 2366, Korespondencja 1946 sygn. 88, Rejestry 1944, 1946, sygn. 89, 2357, 2406, Ankiety personalne członków MRN 1945-1948 sygn. 94, Związek Elektryfikacyjny 1948 sygn. 95, Przepisy i zarządzenia ogólne 1948 sygn. 99, Arkusze wymiarowe podatku gruntowego 1948-1949 sygn. 102-105, Księga protokołów Zarządu Miejskiego 1949 sygn. 107, Skorowidz do ksiąg rejestru mieszkańców sygn. 119-128, 2407-2416, Książka meldunkowa (układ alfabetyczny wg ulic) 1910-1951 sygn. 129-2356, 2378-2405, Referat drogowy 1942 sygn. 2359, Pozwolenie na Siedleckie Zrzeszenie Nauczycieli 1917 sygn. 2360, Wykaz ludności getta siedleckiego 7.11.1941 sygn. 2362, Zniszczenia wojenne 1939, 1944 sygn. 2363-2364, Dokumenty dotyczące wpisywania do ksiąg ludności stałej 1891-1914 sygn. 2365, Władze miejskie-rozporządzenia po wyzwoleniu 1944, sygn. 2367, Stan ludności 1940 sygn. 2368, Księgi adresowe 1920-1939 sygn. 2369-2370, Księgi ewidencji ludności stałej sygn. 2371-2377, nab. 2616/99 - 3 j.a. Dokumentacja techniczna wodociągi i kanalizacja, nab. 4100/10 - 2j.a. wykazy osób posiadających nieruchomości 1934-1936, 1939, nab. 4483/2012 4 j.a. 0,06 mb - księga cechu garncarskiego 1781-1834, akta dotyczące b. wojskowych polskich 1834-1868, dokument familii Roszkowskich 1792, kopia ustawy (statutu) Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego 1822, nab. 4612/2012 - 2 ja. 0,08 mb Wydział Techniczny Zarządu Miejskiego - robocze zestawienia powierzchni posesji miejskich 1939-1949, nab. 4687/2013 - kopia planu miasta Siedlce ok.1912, ros., nab. 4752/2013 odszkodowanie za rekwizycje wojenne dla Chrystiana Ludwiga 1917, nab. 5405/2017 12 ja. 0,06 mb z lat 1924-1937 dar osoby prywatnej regulamin Rady Miejskiej 1927, budżety i sprawozdania finansowe i Magistratu z działalności 1924-1937

The history of the creator:

Nazwa zespołu umowna. Przynależność terytorialna: Od 1795 do 1809 siedziba władz cyrkularnych – Kreisamt (zabór austriacki) , Od 1809 do 1815 w Księstwie Warszawskim ośrodek Departamentu, Od 1815 do 1837 w Królestwie Kongresowym siedziba województwa podlaskiego, Od 1837 do 1844 miasto gubernialne (zabór rosyjski), Od 1844 do 1866 miasto powiatowe (zabór rosyjski), Od 1867 do1912 miasto gubernialne (zabór rosyjski), Od 1912 miasto powiatowe w gub. lubelskiej , Od 1915 do 1918 siedziba władz powiatowych – Kreisamt w Generał-Gubernatorstwie Warszawskim (okupacja niemiecka), Od 1918 miasto powiatowe w województwie lubelskim , Od 1949 w województwie warszawskim. Siedlce otrzymały prawa miejskie na prawie magdeburskim w 1547 r., z nadania króla Zygmunta Starego. Odtąd do roku 1807 miasto było własnością prywatną. W pierwszej połowie XVII miasto przejęli Olędzcy. Czartoryscy weszli w posiadanie miasta poprzez posag Joanny Olędzkiej, z którą się ożenił wojewoda wołyński książę Michał Jerzy Czartoryski. od 1804 r. Siedlce stały się miastem rządowym. W 1909 r. organem władzy miejskiej do 1915 r. był Magistrat goroda Sedleca, urzędujący według rosyjskich przepisów prawno-administracyjnych. 4.11.1915 r. wybrano samorząd miejski. Nowo powołana Rada Miejska sprawowała władzę jako organ ustawodawczy i kontrolujący. Do kompetencji Rady Miejskiej należało: zatwierdzanie budżetu miasta, uchwalanie statutów, wydawanie przepisów ogólnych, zaciąganie pożyczek miejskich, budowa wszelkich przedsiębiorstw komunalnych, rozpatrywanie spraw socjalnych poddanych na obrady przez burmistrza lub władzę nadzorczą. Do zakresu obowiązków Rady Miejskiej należało również: opracowanie zasad zarządzania majątkiem miejskim, uchwalenie budżetów i opłat miejskich, opracowanie regulaminów własnych i dla podległych komisji, kontrolowanie działalności Magistratu, mianowanie i zwalnianie pracowników Magistratu, opiniowanie wniosków, zatwierdzanie planów zabudowy oraz nadawanie obywatelstwa honorowego.

Border dates:

1781-1950

Classification:

administracja ogólna

The name of the creator:

Dates:

1781-1868, 1891-1950.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

rosyjski, polski, niemiecki

Availability:

Provided partially

Total archival units:

2608

Total archival units developed :

2422

Total archival units without records:

0

Total current materials

34.0

Total current materials developed

33.12

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Tak 2599 j.a
Book inventory approved Tak 2422 j.a. T.13
Delivery and acceptance list Tak 22 ja.. Nab. 4100/10, 4483i 4612/2012, 4687/13, 5405/17