Łagowski Franciszek notariusz przy Kancelarii Hipotecznej Sądu Pokoju w Węgrowie

Reference code
62/143/0
Border dates
1876-1895
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Akta notarialne 1876 – 1889 sygn. 1 – 35, 38, 47 - Skorowidz 1876 – 1895 sygn. 36 – 37 - Rejestr aktów protestów 1877, 1879,1880, 1883,1888,1889, 6 j.a. sygn.39-44 - Dziennik korespondencji 1876-1889 1 j.a., sygn.45-46 - Księga opłat 1882 – 1885 1 j.a. (przesunięta do zespołu 112 pod. sygn.29) - Księga aktów innych notariuszy zatwierdzonych przez Wydział Hipoteczny Sądu Pokoju w Węgrowie 1871 – 1894 2 j.a.

The history of the creator:

Organizację notariatu w początkowym okresie normowała ustawa notarialna dla Księstwa Warszawskiego z 1808 roku. Wprowadziła ona podział na : pisarzy aktowych ( działających przy Sądzie Apelacyjnych w Warszawie, którzy swoje czynności mogli wykonywać na terenie całego kraju ), rejentów kancelarii ziemiańskiej ( działających przy Trybunałach Cywilnych , wykonujących czynności notarialne w okręgu Trybunału ) i rejentów ( notariuszy ) kancelarii okręgowych ( działających przy Sądach Pokoju i na ich terenie spełniających swoje funkcje ). Ustawy hipoteczne z 1818 r. i 1825 r. zniosły funkcję pisarzy aktowych i zmieniły nazwę notariuszy urzędujących przy hipotekach na rejentów okręgowych. Zwierzchnictwo nad notariatem sprawowała Komisja Rządowa Sprawiedliwości a bezpośredni nadzór odpowiednie sądy. Reforma sądownictwa w Królestwie Polskim przeprowadzona w 1875 r. wprowadziła także w życie rosyjską ustawę notarialną z 1866 r. i na jej podstawie wprowadzono podział notariuszy na urzędujących przy wydziałach hipotecznych sądów okręgowych i sądów pokoju. Notariuszy mianowała Izba Sądowa Warszawska na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego. Jako urzędowy wprowadzono język rosyjski. Wyżej wymienione przepisy ( ze zmianami ) obowiązywały do 1934 r., kiedy to na mocy rozporządzenia Prezydenta RP z dn. 27 X 1933 r. wprowadzono jednolite dla całego kraju prawo o notariacie. Określiło ono prawa i obowiązki notariuszy oraz powołało do życia izbę notarialną i radę notarialną. Przepisy te obowiązywały do 1952 r., kiedy to na mocy ustawy z dnia 25 V 1951 r. „ Prawo o notariacie” zlikwidowano prywatne kancelarie notarialne powołując do życia Państwowe Biura Notarialne, działające przy Sądach Powiatowych. Notariusze byli urzędnikami publicznymi, którzy działali w interesie państwa jednocześnie ich działalność miała charakter prywatnoprawny pobierali bowiem wynagrodzenie za wykonywanie określonych czynności.

Border dates:

1876-1895

Classification:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

The name of the creator:

Dates:

1876-1895.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

rosyjski

Availability:

Available in full

Total archival units:

49

Total archival units developed :

37

Total archival units without records:

0

Total current materials

3.71

Total current materials developed

2.5

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Working list Tak 12 j.a., nr przesunięcia 156/2020 - 1 j.a. do zespołu 112 pod sygn.29
Book inventory approved Tak 37 j.a. T.4