Siedlecki Gubernialny Zarząd Żandarmerii

Reference code
62/154/0
Border dates
1876-1914
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Akta mają układ chronologiczny zgodny z układem kancelaryjnym Tematyka: Sprawy organizacyjne i sprawozdania, Okólniki w sprawie funkcjonowania żandarmerii, poborze rekruta, wyborach do Dumy, Sprawy byłych grekokatolików 1876-1880, 1903-1904 (6 ja.) , Zapytania o polityczną prawomyślność różnych osób, Dochodzenia i korespondencja dotycząca pojedynczych osób (ok. 250 j.a) , Nadzór nad ruchem ludności i wydawaniem dokumentów, Sprawy prawomyślności politycznej, zwalczania propagandy antypaństwowej i działalności rewolucyjnej, strajków, Działalność nielegalnych partii i ugrupowań politycznych (Bund, Mizrachi, PPS, SDKPiL, Anarchiści, Narodowcy, Sjoności itp.), Nadzór nad działalnością związków i stowarzyszeń, Nadzór nad szkolnictwem, nauczycielstwem i młodzieżą szkolną, Informacje o posiadaniu i rozpowszechnianiu nielegalnych wydawnictw, Materiały dochodzeniowe i śledcze, Informacje o przestępstwach pospolitych i wypadkach,

The history of the creator:

Żandarmeria- policja polityczna „ustanowiona dla chronienia prawomyślności i spokojności mieszkańców wszystkich stanów, tudzież przestrzegania nienaruszania praw i wymierzania przez wszystkie władze ścisłej sprawiedliwości” zajmująca się przestępstwami przeciw bezpieczeństwu państwa, w szczególności tajnych organizacji, nadzoru nad cudzoziemcami, jawnie działającymi organizacjami społecznymi, religijnymi, kontrolą nastrojów społecznych. Na czele stał Zarząd Okręgu Warszawskiego, podlegały mu gubernialne zarządy żandarmerii (10 guberni), a te nadzorowały powiatowe zarządy żandarmerii (zwykle jeden na 2 powiaty, a później na 3-4 powiaty). Siedleckiemu Gubernialnemu Zarządowi Żandarmerii powołanemu na mocy ukazu z 3 stycznia 1867 r. podlegały Zarządy Żandarmerii na powiaty bialski i konstantynowski; na powiaty łukowski i garwoliński; na powiaty włodawski i radzyński (zlikwidowany w 1895r); na powiaty siedlecki, węgrowski i sokołowski. SGZŻ dzielił się na 2 wydziały: I-postępowania w sprawach administracyjnych oraz przestępstw pospolitych: bójki, zabójstwa, pobicia, urażenie czci, nadzór nad zwolnionymi z aresztu, śledzenie podejrzanych o działalność przestępczą, wydawanie świadectw prawomyślności, Wydział II- sprawy natury politycznej: strajki, wiece, zebrania, demonstracje, kolportaż nielegalnej literatury, nadzór nad działalnością partii, organizacji, związków. Żandarmeria często korzystała z usług agentów. Żandarmami w Królestwie mogli być wyłącznie prawosławni Rosjanie. Powiatowe zarządy żandarmerii pełniły w zasadzie funkcje nadzorcze (ochrona spokoju publicznego należała do funkcjonariuszy policji wykonawczej, straży ziemskiej). Żandarmeria sprawowała nadzór nad legalnością działalności organów administracji, przedsiębiorstw i zakładów handlowych, miała prawo przesłuchiwania osób znajdujących się w więzieniach, ścigania wszelkich przestępstw przeciwko państwu (od 1871 r.), przeprowadzania rewizji w fabrykach (od 1878 r.), aresztowania osób podejrzanych o działalność antypaństwową i przynależność do nielegalnych stowarzyszeń (od 1881 r.). W 1896 r. po zniesieniu odrębnego Warszawskiego Okręgu Żandarmerii, żandarmerię podporządkowano nowo powołanej instytucji - pomocnika generał-gubernatora warszawskiego ds. policyjnych. W związku z likwidacją Guberni Siedleckiej i utworzeniem guberni chełmskiej w 1912r Zarządowi Gubernialnemu Żandarmerii w Chełmie podporządkowano zarządy powiatowe: w Chełmie (dla powiatów: bialskiego, konstantynowskiego i włodawskiego) i Zamościu (dla powiatów: zamojskiego, tomaszowskiego i biłgorajskiego). Siedlecki Gubernialny Zarząd Żandarmerii zlikwidowano, powiaty siedlecki i sokołowski podlegały Zarządowi Powiatowemu w Siedlcach podporządkowanemu Gubernialnemu Zarządowi Żandarmerii w Lublinie, podobnie jak Powiatowy Zarząd w Łukowie (powiaty: łukowski, radzyński i garwoliński). Powiat węgrowski przeszedł do guberni łomżyńskiej. Powołana z dniem 1.01. 1867r gubernia siedlecka obejmowała powiaty; bialski, garwoliński, konstantynowski, łukowski, radzyński, siedlecki, sokołowski, węgrowski, włodawski, w 1912r została zlikwidowana. W 1915r akta wraz z ustępującymi władzami carskimi zostały ewakuowane do Rosji. Przechowywane były w Gławarchiwie, potem Moskiewskim Centralnym Archiwum –Sekcji Politycznej. Rewindykowane w 1964r do AP m.st. Warszawy, skąd przekazano je do OT Siedlce. W 1965r opracowane.

Border dates:

1876-1914

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1876-1914.

Former name:

Foreign language name:

Sedleckoe Gubernskoe Žandarmskoe Upravlenie

Languages:

Availability:

Total archival units:

721

Total archival units developed :

721

Total archival units without records:

0

Total current materials

8.0

Total current materials developed

8.4

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 721 j.a T.2

w czasie skontrum stwierdzono brak 22 ja.: 4, 62, 114, 210, 305, 307, 326, 336, 457, 461, 480, 482, 486, 487, 491, 492, 494, 497, 503, 509, 717, 725 odnaleziono 18 j.a., dopisano do inwentarza 16 ja., dwie stanowią rozsyp.