Powiatowy Urząd Informacji i Propagandy w Siedlcach

Reference code
62/158/0
Border dates
1944-1947
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Zarządzenia, instrukcje, okólniki Ministerstwa 1946-47 sygn. 1, Zarządzenia, instrukcje, okólniki Wojewódzkiego Urzędu Inf. I Propagandy 1944-1945 sygn. 2, 1946-1947 sygn. 3, Sprawy organizacyjne 1944-1945 sygn. 4, Korespondencja 1944-1947 sygn. 5, 1945-1947 sygn. 6, 1944-1947 sygn. 7, 1944-1946 sygn. 8, 1944-1946 sygn. 9, Plany pracy 1946 sygn. 10, Sprawozdania 1944-1945 sygn. 11, 1946-1947 sygn.12, Sprawy osobowe1944-1947 sygn. 13, Zaświadczenia 1944-1945 sygn. 14, 1944-1945 sygn. 15, Kursy 1944-1946 sygn. 16, 1944-1945 sygn. 17, 1945 sygn. 18, 1945-1946 sygn. 19, Zaproszenia 1945-1947 sygn. 20, 1945-1947 sygn. 21, Prasa i propaganda 1944-1946 sygn. 22, 1944-1946 sygn. 23, 1944-1947 sygn.24, 26, 1945-1946 sygn.27, Wiece, obchody, rezolucje 1944-1946 sygn. 25, Obwieszczenia komisji likwidacyjnej Armii Krajowej Obwodu Siedleckiego 1945 sygn. 28, Okólnik Organizacyjny Sekretariatu Naczelnego PSL z 03. 09. 1945 r. do Wojewódzkich i Powiatowych Zarządów PSL 1945 sygn. 29, Współpraca z organizacjami 1945-1946 sygn. 30, 1945-1947 sygn. 31, 1945 sygn. 32, 1945-1946 sygn. 33, Materiały informacyjne 1944-1946 sygn. 34, Sprawozdania o działalności organizacji i stowarzyszeń młodzieżowych 1945-1946 sygn. 35, 1946 sygn. 36, 1945-1946 sygn. 37, Sprawozdania 1945-1946 sygn. 38, Sprawozdania o Tow. Przyjaciół Żołnierza 1945-1946 sygn. 39, Referendum 1946 sygn. 40, Akcje „różne” 1945-1946 sygn. 43, 44, 1946 sygn. 45, 1944-1947 sygn. 46, Akcja przedwyborcza 1946-1947 sygn.41, Walka z bandami (meldunki MO o napadach) 1945-1947 sygn. 42, Radiofonizacja wsi i osad 1944-1946 sygn. 47, Uruchamianie kin 1945-1947 sygn. 48, Propaganda subskrypcji „Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju” 1946 sygn. 49, Popularyzacja plany 3-letniego 1946 sygn. 50, Obchody rocznic 1946 sygn. 51-54, 1945 sygn. 55, 1944 sygn. 56, 1946-1947 sygn. 57, 1946 sygn.58-60, 1945-1946 sygn.61-62, Gwiazdka dla żołnierzy 1944-1946 sygn. 63, Akcja pomocy Zimowej 1944 sygn. 64, Sprawy finansowe 1944-1947 sygn. 65, Sprawy administracyjno-społeczne 1944-1946 sygn. 66.

The history of the creator:

Resort Informacji i Propagandy powołany został mocą Dekretu PKWN z dnia 7 IX 1944 roku o zakresie działania i organizacji Resortu Inf. i Prop. (D. U. nr 4, pozycja 20). W art.. 4 przewidywano utworzenie w porozumieniu z Kierownikiem Resortu Adm. Pub. organów informacji i propagandy I i II instancji. Zamierzenie to zostało zrealizowane Rozporządzeniem Ministra Informacji i Propagandy z 1.03.1945r (Dz.U nr 7 poz.32) wydanym w porozumieniu z Ministrem Adm. Publ.. Oddziały Informacji i Propagandy zostały utworzone na terenie działania władz administracji ogólnej I instancji, a na terenie działania władz administracji ogólnej II instancji działały urzędy informacji i propagandy. Oddziały za zgodą urzędu informacji i propagandy mogły tworzyć gminne i dzielnicowe ośrodki propagandy. Powiatowy Oddział Informacji i Propagandy w Siedlcach (w 1944r nazwa Powiatowy Wydział informacji i Propagandy w Siedlcach) rozpoczął swą działalność z dniem 20 października 1944 roku. Początkowo swą działalność ograniczał do terenu miasta Siedlce, później rozszerzył na powiat siedlecki. Zatrudniał 4-6 pracowników. Biuro mieściło się w budynku Starostwa, w maju 1946 dostało od Starosty nakaz opuszczenia lokalu (brak informacji o realizacji polecenia). Podlegał Wojewódzkiemu Urzędowi Informacji i Propagandy w Lublinie. Organizacja pracy i struktura 1.Kierownik- ogólny kierunek polityczny, sprawy personalne, reprezentuje wydział, odpowiedzialność za całość, 2. Referent Propagandy Masowej- organizacja wieców, uroczystości, zebrań, korespondencji itp., organizacja kursów propagandowych i szkolenie kadr 3. Referent Świetlicowy- zakładanie świetlic, wysyłanie kandydatów na kurs, poszukiwanie ludzi na kierowników świetlic, zarząd domami kultury, załatwianie całokształtu spraw związanych z życiem świetlic, 4. Referent Techniczny- rozprowadzanie i kolportaż prasy i materiału propagandowego (ulotki, hasła, afisze), załatwianie spraw gospodarczych i technicznych związanych z pracą propagandową (radio, film) 5. Sekretarz- załatwianie korespondencji, sporządzanie sprawozdań, układanie budżetu, prowadzenie listy płac, księgi kasowej, dziennika korespondencji, kontroli wyjazdów służbowych 26 października kierownik wydziału wziął udział w posiedzeniu PRN w Siedlcach wygłosił referat na temat zorganizowania w gminach powiatu siedleckiego placówek - świetlic. W 1946 miało ich być 29. Formy działalności: odczyty, plakaty i odezwy, kolportaż prasy, radiowęzeł, kino, prowadzenie kursów dla kierowników świetlic, nadzór nad nimi, prowadzenie szeregu akcji propagandowych np. Gwiazdka dla żołnierza, akcja przesiedleńcza, akcja siewna, obchody rocznic, święta Zmarłych, świąt partyjno-państwowych, "Święta sojusznika", gromadzenie poufnych informacji politycznych, gospodarczych i sporządzanie sprawozdań okresowych. Pracę Oddziału utrudniały "leśne oddziały", a z drugiej strony Urząd Bezpieczeństwa (wśród członków Oddziału nie było żadnego członka PPR i PPS). Urzędy i oddziały informacji i propagandy zostały zniesione Dekretem z 11.04.1947r o zniesieniu urzędu Ministra Informacji i Propagandy oraz urzędów informacji i propagandy (Dz.U. nr 32 poz. 147) Wykonanie powierzono Ministrowi Kultury i Sztuki. Kierownicy: Władysław Miszczyński, Wacław Chrzanowski, Czesław Rosiński.

Border dates:

1944-1947

Classification:

The name of the creator:

Powiatowy Oddział Informacji i Propagandy w Siedlcach; Powiatowy Wydział Informacji i Propagandy w Siedlcach

Dates:

1944-1947.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

66

Total archival units developed :

66

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 66 j.a T.91

właściwa nazwa zespołu powinna brzmieć: Powiatowy Oddział Informacji i Propagandy w Siedlcach