Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Węgrowskiego

Reference code
62/160/0
Border dates
1864-1915
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Spis spraw kancelarii 1908, sygn. 1, Księga postanowień 1906, sygn. 2, Kontrola protokółów 1913, sygn. 3, Spis i ochrona lasów 1898 – 1913, sygn. 4, 65-67, Okólniki 1866 – 1914, sygn. 5, 7-10, 12, O przekazaniu spraw 1872 – 1906, sygn. 6, Korespondencja 1864 – 1915, sygn. 11, 15, 49, Spis pism załatwionych spraw 1864 – 1896, sygn. 11a, O prenumeracie Dziennika Ustaw Senatu 1878 – 1907, sygn. 13, Wybory do Dumy Narodowej 1905 – 1908 [1912], sygn. 14, O wręczeniu wezwań na rozpatrywanie spraw 1913 – 1914, sygn. 16, Sprawy dotyczące osobiście komisarza 1913 – 1915, sygn. 17, Sprawy gospodarcze 1864 – 1914, sygn. 18, 20, 22-27, 30, 42, 46, 51, 53, 55-60, 62-64, 73, O skargach na postanowienia sądów 1868 – 1878, sygn. 36-41, 43-45, Sprawy administracyjne 1909 – 1914, sygn. 21, 28-29, 32-33, 50, 61, Sprawy sądowe 1871 – 1907, sygn. 34-35, Sprawy dotyczące ludności 1868 – 1913, sygn. 31, 47-48, 52, 54, 92, 96, 106, 135, 144, 147, 153, 165, Serwituty 1867 – 1910, 68-71, 97, Ustawa z dnia 11.06.1891r 1910 – 1914, sygn. 72, Kasy oszczędnościowo-pożyczkowe 1890 – 1915, sygn. 74-82, Informacje statystyczne 1908 – 1913, sygn. 84, 87, Sprawozdania roczne 1872 – 1913, sygn. 85-86, 88-90, Sprawy dotyczące majątków i wsi 1864 – 1914, sygn. 91, 93-95, 98-105, 107-134, 136-143, 145-146, 148-152, 154-164, 166-186., dziennik pism przychodzących 1871-1881 sygn. 187, wiadomosci o liczbie właścicieli uprawnionych do korzystania z pożyczek 1908 sygn. 188, protokół rozgraniczenia gruntów Bojewo gm. Sadowne sygn. 189, tabele likwidacyjne 1868-1900 sygn. 190-202

The history of the creator:

Ukaz z 2.III.1864 r. o uwłaszczeniu chłopów w Królestwie Polskim oraz Ukaz o sposobie wprowadzenia w wykonanie nowych Ustaw o włościanach wprowadził niezbędną administrację do przeprowadzenia uwłaszczenia. W każdej guberni powołano od jednej do czterech komisji włościańskich, którym podlegali tzw. komisarze rewirowi, przemianowania następnie na powiatowych. Komisja siedlecka była jedną z 4 powołanych w guberni lubelskiej obok bialskiej, krasnostawskiej i lubelskiej. Powiaty podzielono na rewiry, których liczba zależała od rozległości powiatu oraz liczby osad włościańskich. Rewirem zarządzał komisarz rewirowy. W roku 1867 zlikwidowano rewiry. Na mocy ukazu z 18 listopada 1870 r. (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 71, s. 59-64) 145-155) komisje włościańskie przekształcono w gubernialne urzędy do spraw włościańskich. W każdym powiecie ustanowiono jednego komisarza do spraw włościańskich. Komisję bialską zlikwidowano, jej teren podporządkowano komisji, a potem Siedleckiemu Gubernialnemu Urzędowi ds. Włościańskich (gubernia siedlecka istniała w latach 1866-1912 obejmowała powiaty siedlecki, łukowski, radzyński, sokołowski, włodawski, bialski, konstantynowski, węgrowski, garwoliński. Po utworzeniu guberni chełmskiej znalazły się w niej części powiatów bialskiego, konstantynowskiego, włodawskiego, zaś powiat węgrowski włączono do guberni łomżyńskiej.). Do rozpatrzenia i jednoosobowej decyzji komisarzy powiatowych pozostawiono: spory między wsią a dworem o to, czy grunty użytkowane przez chłopów podlegają uwłaszczeniu; przyznanie chłopom pustek powstałych z osad zarejestrowanych w 1846 r.; rozgraniczenie gruntów folwarcznych od włościańskich; określenie rodzaju i rozmiarów serwitutów opartych o tablice prestacyjne, kontrakty i inne dokumenty pisemne; przywracanie chłopom cofniętych serwitutów; poświadczenie umów dobrowolnych we wszystkich wyżej wymienionych sprawach. Decyzje komisarzy mogły być zaskarżone do komisji w ciągu 3 miesięcy. W przeciwnym razie nabierały mocy prawnej. W zakresie niektórych spraw komisarz prowadził tylko wstępne rozeznanie i zebrane materiały przesyłał wraz z wnioskiem do komisji. Były to sprawy: przywracanie chłopom pustek lub gruntów zagarniętych przez dwór po 1846 r.; odbudowa pomieszczeń znajdujących się na pustkach, a rozebranych przez dwór lub wypłata odszkodowania za nie; ustalenie wynagrodzenia za cofnięte serwituty, których nie można było przywrócić w tej samej postaci. Na mocy rozporządzeń władz okupacyjnych niemieckich z 5.12. 1916r. kompetencje komisarzy włościańskich i Urzędów do Spraw Włościańskich przekazano naczelnikom powiatów. (Dziennik rozporządzeń dla Generał Gubernatorstwa Warszawskiego nr 25 Rozporządzenie o spełnianiu obowiązków komisarzy włościańskich przez naczelników powiatów, Dziennik rozporządzeń dla Generał Gubernatorstwa Warszawskiego nr 56 Rozporządzenie o właściwości w sprawach włościańskich). Komisarz ds. Włościańskich Powiatu Węgrowskiego podlegał Urzędowi Gubernialnemu Siedleckiemu ds. Włościańskich (do 1912r) i nadzorował sprawy agrarne w powiecie węgrowskim jako organ I instancji.

Border dates:

1864-1915

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1864-1915.

Former name:

Foreign language name:

Komissar po Krestjanskim Delam Vengrovskogo Uezda

Languages:

Availability:

Total archival units:

202

Total archival units developed :

202

Total archival units without records:

0

Total current materials

3.0

Total current materials developed

3.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 202 j.a T.81a

karta A z 15.01. 1980 Hanna Surowiec: