Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Radoryżu powiat Łuków

Reference code
62/206/0
Border dates
1871-1916
Number of series
2
Number of scans
2246

Content:

Cz.1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1871-1879 sygn. 1-7, 15,16, Alegaty do aktów małżeństw 1871-1877, 1879 sygn. 8-14,17; Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1880-1900 sygn. 18-34, Alegaty do aktów małżeństw 1880-1900 sygn. 35-55, dopływy: Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1916 (1909 dwie księgi, 1916 brak zgonów) sygn. 56-64, 74-77, 80-83, Dokumenty do akt małżeństw 1901-1910, 1912-1915 sygn. 65-73, 78-79, 84-86 (dla roku 1911 i 1916 wklejone do ksiąg)

The history of the creator:

Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Częstochowskiej w Radoryżu, siedziba Radoryż Kościelny, dekanat łukowski Miejscowości należące do parafii: Radoryż Kościelny, Drożdżak, Fiukówka, Kożuchówka, Krzywda , Laski, Patok Nowy, Patok Stary, Radoryż Smolany, Wielgolas, osada fabr. Huta Dąbrowa . Pierwotny kościół drewniany p.w. św. Jakuba, ufundowany i uposażony w 1588 r. przez Jana Czyszkowskiego; następny drewniany wybudował w 1735 r. Krzysztof Jezierski, starosta grodecki. Obecny kościół parafialny murowany, wybudowany w latach 1910-1915, staraniem ks. Józefa Szyszko. Księgi metrykalne w parafii od 1700 r.Na mocy art.. 69 konstytucji z 1807r wprowadzony został w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona, a wraz z nim urzędy i księgi stanu cywilnego. Dekret Króla Saskiego Fryderyka Augusta z 23.02. 1809r. regulował sposób prowadzenia akt stanu cywilnego (Dz PKW nr 9/10 art.. 1-12). W zasadzie księgi mieli prowadzić świeccy urzędnicy, w praktyce obowiązki te powierzono duchownym. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Postanowienie Rady Administracyjnej z 3.11. 1825 Dodatek do rozdz. IV Dz. P. KP T.10) w 1825r akta stanu cywilnego złączono z księgami kościelnymi. Proboszcz parafii był jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego. Przepisy szczegółowo regulowały sposób prowadzenia ksiąg, ich kontroli (2 egz. protokółu sprawdzenia akt). Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu oraz władze sądowe. Rada Państwa 04.06.1901r zwolniła sędziów pokoju z tego obowiązku (Zb. Pr i Rozp. Nr 67 poz.1346). Postanowieniem księcia namiestnika z 3.11. 1825r do spisywania aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali burmistrzowie lub ich zastępcy. 24.06.1836 ukazało się prawo o małżeństwie (DzP KP T.18), które skutki cywilne zawarcia aktu oddawało sądom cywilnym,ograniczało swobodę wyznania dzieci z małżeństw mieszanych - katolików z prawosławnymi (musiały przyjąć prawosławie). (od 1847r odstępstwo od prawosławia karano jako przestepstwo.) Początkowo księgi prowadzono w języku polskim, od 1.01. 1868r na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w języku rosyjskim. W okresie XX-lecia Kościół Rzymskokatolicki opierał się na Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917r. Dekretem z 25.09.1945r wprowadzona została od 1.01. 1946r świecka rejestracja stanu cywilnego wykonywana przez świeckie urzędy stanu cywilnego (Dz.U. Nr 48 poz. 272 Prawo o aktach stanu cywilnego i 273 Przepisy wprowadzające prawo o aktach stanu cywilnego). Rozporzadzenie Ministra Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z 24.11. 1945r w sprawie wykonywania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wprowadzajacych to prawo (Dz.U. Nr 54 poz. 304) regulowało sposób funkcjonowania USC. Bibliografia: Prawo cywilne obowiązujace w guberniach Królestwa Polskiego T. I Petersburg 1875. Zbiór przepisów prawnych w sprawach rejestracji stanu cywilnego wydanych po odzyskaniu niepodleglości państwowej Warszawa 1931opr. J. Litwin, A. Rżewski

Border dates:

1871-1916

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1871-1916.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

86

Total archival units developed :

55

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.4

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 31 j.a.nab.3065, 3221/04, 3441/05, 3565/06, 3812/08, 4260/11, 5011, 5122/15, 5391/17
Book inventory approved Tak 55 j.a. T.27

Akta nie mikrofilmowane, nie digitalizowane