Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Paprotni powiat Siedlce

Reference code
62/207/0
Border dates
1826-1925
Number of series
2
Number of scans
4973

Content:

Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów z lat 1826-1890 (64 j.a.), sygn. 1-35, 71-84, 96-100, 105-115, Alegata z lat 1827-1873, 1875-1877, 1880-1882, 1884-1889, 1890 (wklejona sygn.115) 58 j.a, sygn. 36-70, 85-95, 101-104, 116-124, ks. UMZ 1907 sygn. 125, alegata do akt małżeństw 1878-1879, 1925 sygn. 126-128

The history of the creator:

Nazwa zespołu umowna. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Paprotni, dekanat siedlecki Miejscowości należące do parafii w XIX w.: Paprotnia, Czarnoty, Grabowiec, Kaliski, Krynki, Kobylany Kozy, Łozy, Nasiłów, Olędy, Pluty, Podawce, Skwierczyn Lacki, Trębice Dolne, Trębice Górne, Trębice Stare, Hołubla (od 1906), Uziębły, Sawice Bronisze. Pierwotny kościół drewniany, wybudowany w 1439 r., uposażony przez Jakuba i Wita Paprockich w 1455 r. Następny kościół również drewniany z 1750 r., fundacji Jakuba Ciecierskiego, właściciela Paprotni, przetrwał do 1906 r. Rząd rosyjski zamknął kościół w 1876 r., a parafię zlikwidował w 1891 r. przyłączając ją do par. Wyrozęby. Obecny kościół parafialny drewniany, wyremontowany w 1906 r., staraniem ks. Władysława Górskiego, podjął posługę religijną (chrzty, śluby od 1907 roku), ale parafia oficjalnie wznowiona w 1919 r. Na mocy art.. 69 konstytucji z 1807r wprowadzony został w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona, a wraz z nim urzędy i księgi stanu cywilnego. Dekret Króla Saskiego Fryderyka Augusta z 23.02. 1809r. regulował sposób prowadzenia akt stanu cywilnego (Dz PKW nr 9/10 art.. 1-12). W zasadzie księgi mieli prowadzić świeccy urzędnicy, w praktyce obowiązki te powierzono duchownym. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Postanowienie Rady Administracyjnej z 3.11. 1825 Dodatek do rozdz. IV Dz. P. KP T.10) w 1825r akta stanu cywilnego złączono z księgami kościelnymi. Proboszcz parafii był jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego. Przepisy szczegółowo regulowały sposób prowadzenia ksiąg, ich kontroli (2 egz. protokółu sprawdzenia akt). Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu oraz władze sądowe. Rada Państwa 04.06.1901r zwolniła sędziów pokoju z tego obowiązku (Zb. Pr i Rozp. Nr 67 poz.1346). Postanowieniem księcia namiestnika z 3.11. 1825r do spisywania aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali burmistrzowie lub ich zastępcy. 24.06.1836 ukazało się prawo o małżeństwie (Dz. P KP T.18), które skutki cywilne zawarcia aktu oddawało sądom cywilnym, ograniczało swobodę wyznania dzieci z małżeństw mieszanych - katolików z prawosławnymi (musiały przyjąć prawosławie). (od 1847 r. odstępstwo od prawosławia karano jako przestępstwo.) Początkowo księgi prowadzono w języku polskim, od 1.01. 1868r na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w języku rosyjskim. W okresie XX-lecia Kościół Rzymskokatolicki opierał się na Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917r. Dekretem z 25.09.1945r wprowadzona została od 1.01. 1946r świecka rejestracja stanu cywilnego wykonywana przez świeckie urzędy stanu cywilnego (Dz.U. Nr 48 poz. 272 Prawo o aktach stanu cywilnego i 273 Przepisy wprowadzające prawo o aktach stanu cywilnego). Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z 24.11. 1945r w sprawie wykonywania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wprowadzających to prawo (Dz. U. Nr 54 poz. 304) regulowało sposób funkcjonowania USC. Bibliografia: Prawo cywilne obowiązujące w guberniach Królestwa Polskiego T. I Petersburg 1875. Zbiór przepisów prawnych w sprawach rejestracji stanu cywilnego wydanych po odzyskaniu niepodległości państwowej Warszawa 1931opr. J. Litwin, A. Rżewski

Border dates:

1826-1925

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1826-1890, 1907-1907, 1925-1925.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

128

Total archival units developed :

124

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

1.4

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 124 j.a. T.6
Working list Tak 3 j.a nab. 4589/2012 IZA
Electronic archive inventory draft Tak 128 j.a
Delivery and acceptance list Tak 1 j..a nab. 3787/08

Zmikrofilmowane księgi UMZ z lat 1831-1865 nr mikr.318163-318197. Brak akt z lat 1891-1906, 1908-1924, z roku 1925 tylko alegata