Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Sadownem powiat Węgrów

Reference code
62/214/0
Border dates
1826-1914
Number of series
4
Number of scans
8340

Content:

Cz.1 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1826-1865 sygn.1-10,12-41, Akta zgonów 1835 sygn. 11, Alegaty do aktów małżeństw 1839,1843-1855,1857-1859 sygn. 42, 47-61, Sprostowanie aktu 1863 sygn. 62, Cz.2 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1866-1879 sygn. 63-76, Alegata do aktów małżeństw 1860 sygn. 77, Cz.3 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1880-1900 sygn. 78-98, Alegaty do aktów małżeństw 1893-1896 sygn. 99-102, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1914 sygn. 103-116

The history of the creator:

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p.w. ŚW. JANA CHRZCICIELA w Sadownem, siedziba- Sadowne, dekanat węgrowski, Do parafii należą: Bojewo, Brzózka, Grabiny, Kołodziąż, Krupińskie, Morzyczyn Włościański, Morzyczyn Włóki, Mrozowa Wola, Ocięte, Płatkownica, Raźny, Sadoleś, Sadowne, Sojkówek, Sokółka , Szynkarzyzna, Wilczogęby, Zalesie , Zarzetka, Zieleniec. Pierwszy mały, drewniany kościół pw. św. Jana Chrzciciela i św. Mikołaja Biskupa wzniósł w latach 1524-1525 delegat Kapituły Warszawskiej ks. kan. Stanisław Boniecki, który w tym czasie mieszkał w Mrozowej Woli (dawniej Ugoszcz oraz Mros Nowa) i zarządzał dobrami raźnieńskimi. Prałat i delegat Kapituły Warszawskiej ks. Antoni Kazimierz Ostrowski (1713-1784), przyszły biskup kujawsko-pomorski (1753-1777) i arcybiskup gnieźnieński (1777-1784) w 1748 roku zbudował drewnianą, świątynię p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Kazimierza. Konsekrowany w 1803r przez Franciszka Remigiusza Zambrzyckiego prepozyta jadowskiego. Obecny murowany kościół zbudowany w latach 1906-1909 na miejscu starej świątyni, staraniem ks. Stefana Obłozy. Konsekracji nowej świątyni dokonał 27 sierpnia 1910 roku ks. Franciszek Jaczewski (1832-1914), biskup lubelski i administrator apostolski diecezji podlaskiej (1889-1914). Na początku II wojny światowej ok. 13 września 1939 roku Niemcy spalili wikariat i budynki gospodarcze, a świątynię zamienili na tymczasowy obóz dla polskich jeńców wojennych, niszcząc przy tym i rabując wiele sprzętów liturgicznych. Na mocy art.. 69 konstytucji z 1807r wprowadzony został w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona, a wraz z nim urzędy i księgi stanu cywilnego. Dekret Króla Saskiego Fryderyka Augusta z 23.02. 1809r. regulował sposób prowadzenia akt stanu cywilnego (Dz. PKW nr 9/10 art.. 1-12). W zasadzie księgi mieli prowadzić świeccy urzędnicy, w praktyce obowiązki te powierzono duchownym. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Postanowienie Rady Administracyjnej z 3.11. 1825 Dodatek do rozdz. IV Dz. P. KP T.10) w 1825r akta stanu cywilnego złączono z księgami kościelnymi. Proboszcz parafii był jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego. Przepisy szczegółowo regulowały sposób prowadzenia ksiąg, ich kontroli (2 egz. protokółu sprawdzenia akt). Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu oraz władze sądowe. Rada Państwa 04.06.1901r zwolniła sędziów pokoju z tego obowiązku (Zb. Pr. i Rozp. Nr 67 poz.1346). Postanowieniem księcia namiestnika z 3.11. 1825r do spisywania aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali burmistrzowie lub ich zastępcy. 24.06.1836 ukazało się prawo o małżeństwie (Dz. P KP T.18), które skutki cywilne zawarcia aktu oddawało sądom cywilnym, ograniczało swobodę wyznania dzieci z małżeństw mieszanych - katolików z prawosławnymi (musiały przyjąć prawosławie). (od 1847r odstępstwo od prawosławia karano jako przestępstwo.) Początkowo księgi prowadzono w języku polskim, od 1.01. 1868r na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w języku rosyjskim. W okresie XX -lecia Kościół Rzymskokatolicki opierał się na Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917r. Dekretem z 25.09.1945r wprowadzona została od 1.01. 1946r świecka rejestracja stanu cywilnego wykonywana przez świeckie urzędy stanu cywilnego (Dz. U. Nr 48 poz. 272 Prawo o aktach stanu cywilnego i 273 Przepisy wprowadzające prawo o aktach stanu cywilnego). Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z 24.11. 1945r w sprawie wykonywania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wprowadzających to prawo (Dz. U. Nr 54 poz. 304) regulowało sposób funkcjonowania USC. Bibliografia: Prawo cywilne obowiązujące w guberniach Królestwa Polskiego T. I Petersburg 1875. Zbiór przepisów prawnych w sprawach rejestracji stanu cywilnego wydanych po odzyskaniu niepodległości państwowej Warszawa 1931opr. J. Litwin, A. Rżewski

Border dates:

1826-1914

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1826-1914, 1826-1914.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

116

Total archival units developed :

102

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

1.5

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 14 j.a.nab. 2871, 3086, 3342, 3659, 3940/09, 4145/10, 4324/11, 4539/12, 4778/13, 5001/15
Book inventory approved Tak 102 j.a. T. 9
Delivery and acceptance list Tak 14 j.a.nab. 2871, 3086, 3342, 3659, 3940/09, 4145/10, 4324/11, 4539/12, 4778/13, 5001/15
Book inventory approved Tak 102 j.a. T. 9

Zmikrofilmowane księgi UMZ z lat 1826-1865 nr mikr.319458-319498