Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Seroczynie powiat Siedlce

Reference code
62/218/0
Border dates
1826-1916 [1926]
Number of series
2
Number of scans
4307

Content:

Cz.1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1865 sygn.1-40, Alegaty do aktów małżeństw 1842-1846, 1848-1859,1864,1865 sygn.41-59, Cz. 2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1866-1879 sygn.60-73, Alegaty do aktów małżeństw 1866 -1877,1879 sygn. 7 4-86, Cz.3 Alegaty do aktów małżeństw 1838,1860-1862 sygn. 87-90, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1900 sygn. 91-111, Alegaty do aktów małżeństw 1880-1888, 1890-1893, 1895-1900 sygn. 112-130, W 2008r. doinwentaryzowano 29ja. 0,19mb (22ja.0,07mb. Alegaty, 7ja. 0,12mb. Księgi) alegaty z lat 1901-1907, 1909-1912, 1914-1923, 1926 sygn.131-152, księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1907 sygn.153-159, księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1908-1910 sygn. 160-162, alegata 1908 sygn. 163, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1911 -1916 (wklejona all. 1913) sygn.164-169

The history of the creator:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Seroczynie, siedziba: Seroczyn, dekanat siedlecki. Miejscowości należące do parafii: Seroczyn, Borki, Jedlina, Kochany, Kołodziąż, Łomnica, Rudnik, Żebraczka, folwarki: Nowiny, Seroczyn. Pierwotny kościół drewniany, wybudowany i uposażony został przez Stanisława Głoskowskiego, właściciela Seroczyna w 1547 r. i tego roku biskup poznański, Benedykt Izbiński, erygował parafię. Następny kościół rozpoczął budować w 1728 r. Karol Oborski, kasztelan bracławski, wykończył w 1770 r. Ignacy Cieszkowski, kasztelan liwski, a osiem lat później, konsekrował Bp Kacper Cieciszowski, sufragan kijowski. Kościół ten przetrwał do 1919 r. Obecny kościół parafialny murowany, wybudowany w latach 1909-1914, staraniem ks. Michała Beneta, konsekrowany w 1937 r.. Księgi metrykalne w parafii od 1778 r. Na mocy art.. 69 konstytucji z 1807r wprowadzony został w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona, a wraz z nim urzędy i księgi stanu cywilnego. Dekret Króla Saskiego Fryderyka Augusta z 23.02. 1809r. regulował sposób prowadzenia akt stanu cywilnego (Dz. PKW nr 9/10 art.. 1-12). W zasadzie księgi mieli prowadzić świeccy urzędnicy, w praktyce obowiązki te powierzono duchownym. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Postanowienie Rady Administracyjnej z 3.11. 1825 Dodatek do rozdz. IV Dz. P. KP T.10) w 1825r akta stanu cywilnego złączono z księgami kościelnymi. Proboszcz parafii był jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego. Przepisy szczegółowo regulowały sposób prowadzenia ksiąg, ich kontroli (2 egz. protokółu sprawdzenia akt). Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu oraz władze sądowe. Rada Państwa 04.06.1901r zwolniła sędziów pokoju z tego obowiązku (Zb. Pr. i Rozp. Nr 67 poz.1346). Postanowieniem księcia namiestnika z 3.11. 1825r do spisywania aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali burmistrzowie lub ich zastępcy. 24.06.1836 ukazało się prawo o małżeństwie (Dz. P KP T.18), które skutki cywilne zawarcia aktu oddawało sądom cywilnym, ograniczało swobodę wyznania dzieci z małżeństw mieszanych - katolików z prawosławnymi (musiały przyjąć prawosławie). (od 1847r odstępstwo od prawosławia karano jako przestępstwo.) Początkowo księgi prowadzono w języku polskim, od 1.01. 1868r na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w języku rosyjskim. W okresie XX -lecia Kościół Rzymskokatolicki opierał się na Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917r. Dekretem z 25.09.1945r wprowadzona została od 1.01. 1946r świecka rejestracja stanu cywilnego wykonywana przez świeckie urzędy stanu cywilnego (Dz. U. Nr 48 poz. 272 Prawo o aktach stanu cywilnego i 273 Przepisy wprowadzające prawo o aktach stanu cywilnego). Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z 24.11. 1945r w sprawie wykonywania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wprowadzających to prawo (Dz. U. Nr 54 poz. 304) regulowało sposób funkcjonowania USC. Bibliografia: Prawo cywilne obowiązujące w guberniach Królestwa Polskiego T. I Petersburg 1875. Zbiór przepisów prawnych w sprawach rejestracji stanu cywilnego wydanych po odzyskaniu niepodległości państwowej Warszawa 1931opr. J. Litwin, A. Rżewski

Border dates:

1826-1916 [1926]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1826-1916, 1826-1916, 1917-1926, 1917-1926.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

169

Total archival units developed :

159

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

1.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 10 ja..nab. 4031/09, 4417/2011, 4651/13, 4795/13, 5025/15, 5303/17
Book inventory approved Tak 159 j.a. T.6 IZA
Delivery and acceptance list Tak 10 ja..nab. 4031/09, 4417/2011, 4651/13, 4795/13, 5025/15, 5303/17
Book inventory approved Tak 159 j.a. T.6 IZA

Zmikrofilmowane księgi UMZ z lat 1826-1865 nr mikr.318277-318316