Akta gminy Trawy powiat Węgrów

Reference code
62/255/0
Border dates
[1950] 1952-1954
Number of series
5
Number of scans
0

Content:

Dział I Ogólno-Organizacyjny 1952-1954 sygn. 1-7, Dział II Finansowo-Budżetowy 1953 sygn. 8, Dział III Gospodarki Gminnej 1953-1954 sygn. 9-11, Dział IV Administracyjny 1950-1953 sygn. 12-13, Komisje Gminne 1953-1954 sygn. 14-20, budżet dochodów, budżet wydatków 1954 sygn. 21-22

The history of the creator:

Gmina Trawy z siedzibą w Trawach istniała w latach 1952-1954, została utworzona na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 10.09.1952 (Dz. U. 1952 nr 39 poz. 272) wchodzacą w życie 1.09.1952r. z następujących gromad: Adampol, Jaczewek, Marysin, Modecin, Połazie, Radoszyna, Świętochów Nowy, Świętochów Stary, Trawy, Wiktoria (z gminy Borze), Bednarze, Jugi, Kąty, Kupce, Maksymilianów, Sekłak, Sewerynów (z gminy Korytnica), Rabiany (ze zlikwidowanej gminy Jaczew). Gmina została zniesiona 29 września 1954 roku wraz z reformą wprowadzającą gromady w miejsce gmin. Ustawa z 11 IX 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych (Dz.U. Nr 5 poz.22) oraz dekret o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego z dnia 23 XI 1944 r (Dz.U. Nr 14 poz.74) nawiązywały do ustawodawstwa przedwojennego, zespalając jednak organy samorządu terytorialnego z radami narodowymi, czyniąc je organem wykonawczym rady. Odmienny był sposób powoływania Gminnych Rad Narodowych, które składały się: 1. z przedstawicieli delegowanych przez organizacje polityczne i gospodarcze, zrzeszenia zawodowe i społeczne działające na terenie gminy, 2. z dokooptowanych przez GRN, na wniosek jej prezydium, przedstawicieli wojskowości, nauki, literatury i t.p. /1/6 ogółu rady/. Na czele rady stało Prezydium (przewodniczący, zastępca, członkowie). Organem wykonawczym GRN był zarząd gminy, który składał się z wójta, podwójciego i 3-ch członków zarządu, wszystkich wybieranych przez GRN. Kompetencje GRN dość wąskie: uchwalanie planu i budżetu terenowego, wydawanie przepisów prawnych w dziedzinach określonych ustawą, wybór własnych organów, kontrola podległych instytucji i zakładów. Rady podporządkowane były hierarchicznie; gminna rada powiatowej, ta zaś wojewódzkiej, WRN zaś Krajowej Radzie Narodowej (od 1947r Radzie Państwa). Na mocy ustawy z dnia 20 III 1950 r. terenowe organa jednolitej władzy państwowej (Dz.U. Nr 14 poz. 130) dotychczasowe funkcje Zarządu Gminnego przejęło Prezydium Gminnej Rady Narodowej, które istniało do likwidacji gmin t. j. do 1954 r. Organami pomocniczymi były komisje. Rady obradowały na sesjach. Prezydium GRN dzieliło się na następujące referaty: 1. ogólno - administracyjny 2,budżetowo - finansowy 3.socjalno - kulturalny 4. gospodarki komunalnej 5. rolnictwa 6. akta stanu cywilnego. Ustawa z dnia 25 IX 1954 r.o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz.U nr 43 poz. 191) zniosła gminy, najniższą jednostką podziału administracyjnego czyniąc gromady, jednak pewne kompetencje dawnych gmin (np.. Podatki) powierzono powiatowym radom narodowym.

Border dates:

[1950] 1952-1954

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1952-1954.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

22

Total archival units developed :

22

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 22 j.a. T.17

W czasie skontrum odnaleziono 2j.a., dopisano w 2008r do inwentarza, w 2009 sprostowano datę początkową zespołu