Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Węgrowie

Reference code
62/321/0
Border dates
[1948] 1950-1975 [1992]
Number of series
90
Number of scans
0

Content:

I. Wydział Organizacyjno- Prawny 1950-1973 (601 j.a. ) w tym Powiatowa Rada Narodowa sygn. 1-102, Komisje Stałe sygn. 103-310, Komisje doraźne sygn. 311-316, Konwent Seniorów sygn. 317-332, Prezydium Rady sygn. 333-452, Urząd Powiatowy 1974-1975 sygn. 453-485, Planowanie i sprawozdawczość sygn. 486-524, analiza skarg i wniosków sygn. 525-540, sprawozdawczość statystyczna sygn. 541-545, Wydawnictwa sygn. 546-549, Biurowość sygn. 550-552, Kontrola sygn. 553-650, Urząd Powiatowy Biuro Ogólno - Organizacyjne Kontrole sygn. 651-656, ogólne zasady pracy i płacy sygn. 657-662, II. Wydział Budżetowo- Gospodarczy 1951-1972 - (80 j.a.) budżet i realizacja sygn. 663-704, planowanie i sprawozdawczość budżetowa sygn. 705-729, Inwestycje i kapitalne remonty sygn. 730-741, kontrola zewnętrzna sygn. 742, III. Wydział Finansowy 1950-1973 - (149 j.a.) budżety zbiorcze powiatu sygn. 743-816, Planowanie i sprawozdawczość sygn. 817-827, zmiany w kredytach budżetowych sygn. 828-842, inwestycje sygn. 843-862, kontrola zewnętrzna sygn. 863-866, kontrola wewnętrzna sygn. 867-884, rejestracja podatkowa sygn. 885-901, IV. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej 1953-1966 - (83 j.a.) Budżet wydziału sygn. 902-920, planowanie i sprawozdawczość sygn. 921-956, skargi i zażalenia sygn. 956-965, inspekcje wewnętrzne sygn. 966-980, inwestycje i kapitalne remonty sygn. 981-984 V. Wydział Zatrudnienia 1951-1966 - (50 j.a.) planowanie i sprawozdawczość sygn. 985-1007, skargi i zażalenia sygn. 1008-1013, kontrole sygn. 1014-1034, VI. Wydział Handlu, Przemysłu i Usług 1958-1973 - (46 j.a.) organizacja wydziału sygn. 1035-1053, uchwały dot. Handlu sygn. 1054-1063, współpraca z innymi organami i instytucjami sygn. 1064-1075, skargi i zażalenia sygn. 1076-1080, nadzór o kontrole sygn. 1081-1084, VII. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa 1965-1973 - (113 j.a.) Budżet wydziału sygn. 1085-1090, planowanie i sprawozdawczość sygn. 1091-1146, planowanie dotyczące jednostek nadzorowanych sygn. 1147-1156, statystyka sygn. 1157-1172, wytyczne wydziału sygn. 1173-1186, analizy sygn. 1187-1201, komisje działające przy wydziale sygn. 1202-1220, skargi i wnioski sygn. 1221-1223, kontrola zewnętrzna sygn. 1224-1228, kontrole wewnętrzne sygn. 1229-1240, VIII. Wydział Spraw Wewnętrznych 1952-1973 - (108 j.a.) organizacja sygn. 1241-1249, planowanie i sprawozdawczość sygn. 1250-1259, szkolenia sygn. 1260-1265, skargi sygn. 1266, kontrole sygn. 1267-1273, odtworzenie aktów USC sygn. 1274-1291, zmiana imion i nazwisk sygn. 1292-1314, wywłaszczenia i odszkodowania sygn. 1315-1342, stowarzyszenia sygn. 1343-1357, stwierdzenie obywatelstwa polskiego sygn. 1358-1365, IX Wydział Oświaty i Kultury 1973 -(1 j.a.) stan dróg dojazdowych do szkół sygn. 1366, X. Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji 1951-1973 - (24 j.a.) organizacja sygn. 1367-1371, polityka lokalowa sygn. 1372-1380, Urząd powiatowy - Komisja Lokalowa sygn. 1381-1383, planowanie sygn. 1384-1394, nadzór i kontrola sygn. 1395-1399, XI. Wydział Budownictwa i Urbanistyki (2 j.a.) plany zagospodarowania 1966 sygn. 1400-1401, XII. Wydział Skupu 1953-1973 - (152 j.a.) sygn. 1402-1560, XIII. Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego 1952-1973 - (136 j.a.) sygn. 1561-1707, nab. 3159/ 2003.07.30 ( 103 j.a, 0,70 mb ) - Wydział Komunikacji 1952- 1975, sygn. 1708-1785, wydział organizacyjno- prawny, sygn.1786-1845 wydział finansowy, sygn.1846-1859 wydział zdrowia i opieki społecznej, sygn.1860-1869 wydział zatrudnienia, sygn.1870-1876 wydział Rolnictwa i Leśnictwa, sygn.1877-1960 wydział spraw wewnętrznych, sygn.1961-1963 wydział oświaty i kultury, sygn.1964-2194 Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i Komunikacji, sygn.2195-2197 wydział spraw wewnętrznych, sygn. 2198-2247 rejestry gruntów, wywłaszczenia i odszkodowania z lat 1954-1977 [1992]

The history of the creator:

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Węgrowie, siedziba Węgrów, PPRN działało na terytorium w latach 1950-1954 podzielonym na gminy: Borze, Grębków, Jaczew, Korytnica, Łochów, Miedzna, Ossówno, Prostyń, Ruchna, Sadowne, Sinołęka, Stara Wieś, Stoczek, Wyszków (Wykaz gromad PRL stan 1.07.1952 s. 42) oraz gminę Trawy utworzoną na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 10.09.1952 (Dz. U. 1952 nr 39 poz. 272) z części gminy Borze, Korytnica, ze zlikwidowanej gminy Jaczew; w latach 1954-1972 na gromady, z których część wcześniej zlikwidowano: miasto Węgrów i 42 gromady: Bojmie, Borzychy, Budziska, Czerwonka, Grębków, Groszki N, Gwizdały, Huta Gruszczyno, Jartypory, Jerzyska, Kamionna, Karczewiec, Kąty, Kołodziąż, Kopcie, Korytnica, Lipki St, Liw, Łochów, Miedzna, Międzyleś, Morzyczyn Wł, Mrozowa Wola, Ogrodniki, Ossówno, Ostrówek, Pniewnik, Prostyń, Poszewka, Roguszyn, Ruchna, Sadowne, Starawieś, Stoczek, Trawy, Turna, Ugoszcz, Wierzbno, Wrotnów, Wyszków, Zarzetka, Żelazów (stan 1955r), Czerwonka-Kolonia, Grębków, Kamionna, Kąty, Kołodziąż, Kopcie, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Międzyleś, Ogrodniki, Ostrówek, Paplin, Prostyń, Roguszyn, Ruchna, Sadowne, Starawieś, Stoczek, Trawy, Wierzbno, Wrotnów, Wyszków, Zarzetka, Żelazów (stan z pocz. 1961r), Grębków, Kamionna, Kąty, Kopcie, Korytnica, Liw, Łochów (siedziba w mieście), Miedzna, Ostrówek, Prostyń, Roguszyn, Ruchna, Sadowne, Stara Wieś, Stoczek, Trawy, Wierzbno, Wrotnów, Wyszków oraz miasta Łochów, Węgrów (Podział administracyjny PRL Warszawa 1969 s. 141), Rozporządzeniem RM z 12.11.1955r (Dz. U. 1955 nr 44 poz. 282) gromadę Bojmie przeniesiono do powiatu siedleckiego. PPRN w Węgrowie zostało utworzone na mocy ustawy z 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.U. nr 14 poz.130). Pierwsze posiedzenie 6.06.1950r. Powiatowa Rada Narodowa w Węgrowie liczyła 57 osób, 60 (w 1961r). Przewodniczący PRN w 1950r Stanisław Jastrzębski, 1954 Stanisław Przybysz, 1957 Władysław Przybysz, 1961 Zygmunt Gliński, 1969 Aleksander Papiernik, Stanisław Dragan,1973- Kazimierz Sokólski. Ostatnia sesja 11 czerwca 1975r. Prezydium było kolegialnym organem wykonawczym i zarządzającym rady narodowej oraz organem administracji państwowej. Skład: przewodniczący, zastępcy, sekretarz, członkowie. Dziedzinami spraw należących do właściwości rady zarządzały jej wydziały, podporządkowane prezydium. Struktura PPRN często zmieniała się. W 1950r w prezydium powiatowej rady miały być: Wydziały: ogólny, finansowy, oświaty, Rolnictwa i leśnictwa, komunikacyjny, zdrowia, gospodarki komunikacyjnej i mieszkaniowej i referaty: kadr, kontroli, społeczno-administracyjny, wojskowy, budownictwa, przemysłu, handlu, kultury, pracy i pomocy społecznej, do spraw wyznań oraz Komisja Planowania Gospodarczego. (MP 1950 nr A57 poz. 655) Rada powoływała komisje stałe i doraźne. Przepisy ustawy z 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych wzmacniały rangę wydziałów prezydiów rad, które stały się samodzielnymi organami administracji państwowej, kierującymi bezpośrednio poszczególnymi działami administracji państwowej. Nie zmieniono ogólnych kompetencji rad, które były organami władzy państwowej. Do zakresu kompetencji należały: ustalanie polityki administracyjnej; wydawanie przepisów prawa miejscowego; przygotowanie i kontrola wykonania uchwał rady, planów gospodarczych i budżetów terenowych oraz zarządzeń władz centralnych; nadzorowanie pracy prezydiów rad narodowych niższego szczebla; kierowanie życiem gospodarczym, społecznym i kulturalnym; zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego; współdziałanie w zakresie obronności kraju. Na mocy ustawy z 22 listopada 1973 r. o zmianie ustawy o radach narodowych i rozporządzeniu Rady Ministrów z 23 listopada 1973 r. w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej rady wszystkich szczebli, sprawując władzę uchwałodawczą i kontrolną, stały się wyłącznie organami władzy państwowej i podstawowymi organami samorządu społecznego. Organami wykonawczymi władzy państwowej były terenowe organy administracji państwowej. Na terenie powiatu funkcję tę pełnił naczelnik powiatu przy pomocy podległego mu urzędu powiatowego. Urzędy rozpoczęły działalność 9 grudnia 1973 r. Na mocy ustaw z 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych zniesiono urzędy powiatowe. Kompetencje urzędów powiatowych przejęły przede wszystkim urzędy wojewódzkie, w mniejszym zakresie urzędy gmin.

Border dates:

[1948] 1950-1975 [1992]

Classification:

administracja ogólna

The name of the creator:

Dates:

1950-1975.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

polski

Availability:

Available in full

Total archival units:

2247

Total archival units developed :

1707

Total archival units without records:

0

Total current materials

26.55

Total current materials developed

24.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Nie 50 j.a nab. 5777/19
Book inventory approved Tak 1707 j.a T. 25
Card inventory draft Nie 307 j.a.
Electronic archive inventory draft Tak 2247 j.a

w czasie skontrum w 1996r nie odnaleziono 13 j.a.: sygn. 550, 926, 954, 1076, 1142, 1163, 1166, 1377, 1567, 1681, 1687-1689. W 2009r sporządzono inwentarz kartkowy roboczy dla akt bez ewidencji, akta do wydzielenia do różnych zespołów (akta gmin, PGRN)