Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sokołowie Podlaskim

Reference code
62/322/0
Border dates
[1945] 1950-1975
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

I. Wydział Organizacyjno-Prawny (protokóły PPRN, protokóły sesji, uchwały, plany pracy, protokóły kontroli GRN) 1950-1975 sygn. 1-380, II. Powiatowa Komisja planowania Gospodarczego (protokóły z posiedzeń, roczne, wieloletnie i perspektywiczne plany rozwoju gospodarczego powiatu i sprawozdania z realizacji planów gospodarczych) 1957-1975 sygn. 381-553, III. Wydział Finansowy (opracowania statystyczne o wynikach realizacji zobowiązań pieniężnych, inspekcje GRN, protokóły kontroli, zarządzenia pokontrolne) 1954-1975 sygn. 554-606, IV. Wydział Oświaty i Kultury (protokóły z konferencji, organizacja szkół średnich i podstawowych, kontrola szkół podstawowych i przedszkoli) 1954-11974 sygn. 607-676, V. Wydział Spraw Wewnętrznych (decyzje o zmianie imion i nazwisk, sprawy odtwarzania akt USC) 1956-1974 sygn. 677-716, VI. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu (sprawy wywłaszczeniowe, plany gospodarcze roczne i wieloletnie) 1964-1975 sygn. 717-734, VII. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (plany gospodarcze, budżety, sprawozdania, założenia projektowe budownictwa) 1964-1973 sygn. 735-758, VIII. Wydział handlu, Przemysłu i Usług (lokalizacja sieci handlowych i zakładów gastronomicznych, protokóły kontroli jednostek terenowych) 1962-1973 sygn. 759-787, IX. Wydział zatrudnienia (plany pracy, sprawozdania z działalności) 1959-1973 sygn. 788-791, X. Referat Wojskowy (Komisja TOPL) 1952, 1970-1973 sygn. 792- 807, Zarządzenia, okólniki PPRN 1970-1972 sygn. 808-812, Organizacja jednostki własnej 1954-1969 sygn. 813-814, protokóły posiedzeń PPRN i uchwały 1969-1973 sygn. 815-822, Rejestracja i ewidencja przedpoborowych 1952-1953 sygn. 823-826, Zarządzenia i uchwały władz centralnych i WRN 1962-1972 sygn. 827-835, Protokóły Prezydium 1953-1961 sygn. 836-844, Biuletyny informacyjne wydziału statystycznego 1955-1958 sygn.845, Statystyka 1957-1961 sygn. 846-848, plany finansowe 1968-1974 sygn. 849-855, rejestry kart rzemieślniczych, zakładów, koncesje 1945-1972 sygn. 856-870, nab. 4042/09 - 1 ja. Wydział Budownictwa i Architektury opinie i decyzje lokalizacji szczegółowych (PGRN Bielany, Rozbity Kamień) 1971, nab. 4522/2012 - 2 ja. podania o wydanie wtórników praw jazdy, nab. 4697/2013 - 4 ja. 0,07 mb z UG Sabnie: pozwolenia na budowę z terenu działania gm. Sabnie 1966-1972, ewidencja nieruchomości dot. PGRN Sabnie i Zembrów

The history of the creator:

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sokołowie, siedziba: Sokołów Podlaski, teren działania powiat sokołowski podzielony w latach 1950-1954 na gminy: Chruszczewka, Grochów, Jabłonna, Korczew, Kosów, Kowiesy, Kudelczyn, Olszew, Repki, Sabnie, Sterdyń, Wyrozęby (Wykaz gromad PRL stan z 1.07.1952 s. 39-41) i miasto Sokołów Podlaski, a w latach 1954-1972 na gromady, z których część wcześniej zlikowidowano: Białobrzegi, Bielany, Bujały, Ceranów, Chruszczewka, Czaple, Czekanów, Czerwonka, Dzierzby, Grochów, Guty, Jabłonna, Kamińskie, Kosów, Kożuchów, Krzemień, Kurowice, Łazów, Mołożew, Nieciecz, Nowa Wieś Grochowska, Nowa Wieś Kosowska, Partykozy, Przywózki, Ratyniec Stary, Repki, Rogów, Rozbity Kamień , Rytele Olechny, Sabnie, Sawice, Skibniew, Skrzeszew, Sterdyń, Suchodół, Telaki, Tosie, Wyrozęby Podawce i miasto Sokołów Podlaski (38 gromad stan z początku 1960r), na początku 1961r było gromad już tylko 23, w 1969r – 18 gromad: Bielany, Ceranów, Chruszczewka Włościańska, Czerwonka, Dzierzby Włościańskie, Guty, Jabłonna, Kosów Lacki, Repki, Rozbity Kamień , Rytele-Olechny, Sabnie, Skibniew-Podawce, Skrzeszew, Sokołów Podlaski z siedzibą w mieście Sokołów Podlaski, Sterdyń, Suchodół, Telaki, Tosie, Wyrozęby-Podawce, Zembrów (Podział administracyjny PRL Warszawa 1969 s. 141). Rozporządzeniem RM z 12.11.1955 (Dz. U. 1955 nr 44 poz.282) z powiatu sokołowskiego z dn.1.01.1956r wydzielono gromady Drażniew, Korczew do nowopowstałego powiatu łosickiego. Powiatowa Rada Narodowa w Sokołowie Podlaskim miała 55 członków. PPRN w Sokołowie Podlaskim zostało utworzone na mocy ustawy z 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.U. nr 14 poz.130). Prezydium było kolegialnym organem wykonawczym i zarządzającym rady narodowej oraz organem administracji państwowej. Skład: przewodniczący, zastępcy, sekretarz, członkowie. Dziedzinami spraw należących do właściwości rady zarządzały jej wydziały, podporządkowane prezydium. Struktura PPRN często zmieniała się. W 1950r w prezydium powiatowej rady miały być: Wydziały: ogólny, finansowy, oświaty, rolnictwa i leśnictwa, komunikacyjny, zdrowia, gospodarki komunikacyjnej i mieszkaniowej i referaty: kadr, kontroli, społeczno-administracyjny, wojskowy, budownictwa, przemysłu, handlu, kultury, pracy i pomocy społecznej, do spraw wyznań oraz Komisja Planowania Gospodarczego. (MP 1950 nr A57 poz. 655), struktura PPRN w Sokołowie Podl. w 1973r: Wydział Prezydialny, W. Finansowy, W. Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu, W. Spraw Wewnętrznych, Powiatowa Komisja Planowania, W. Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Komunikacji, W. Oswiaty i Wychowania oraz Kultury, Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki, W. Zdrowia i Opieku i Społecznej, W. Handlu, Przemysłu i Usług. Rada powoływała komisje stałe i doraźne. Przepisy ustawy z 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych wzmacniały rangę wydziałów prezydiów rad, które stały się samodzielnymi organami administracji państwowej, kierującymi bezpośrednio poszczególnymi działami administracji państwowej. Nie zmieniono ogólnych kompetencji rad, które były organami władzy państwowej. Do zakresu kompetencji należały: ustalanie polityki administracyjnej; wydawanie przepisów prawa miejscowego; przygotowanie i kontrola wykonania uchwał rady, planów gospodarczych i budżetów terenowych oraz zarządzeń władz centralnych; nadzorowanie pracy prezydiów rad narodowych niższego szczebla; kierowanie życiem gospodarczym, społecznym i kulturalnym; zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego; współdziałanie w zakresie obronności kraju. Na mocy ustawy z 22 listopada 1973 r. o zmianie ustawy o radach narodowych i rozporządzeniu Rady Ministrów z 23 listopada 1973 r. w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej rady wszystkich szczebli, sprawując władzę uchwałodawczą i kontrolną, stały się wyłącznie organami władzy państwowej i podstawowymi organami samorządu społecznego. Organami wykonawczymi władzy państwowej były terenowe organy administracji państwowej. Na terenie powiatu funkcję tę pełnił naczelnik powiatu przy pomocy podległego mu urzędu powiatowego. Urzędy rozpoczęły działalność 9 grudnia 1973 r. Na mocy ustaw z 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych zniesiono urzędy powiatowe. Kompetencje urzędów powiatowych przejęły przede wszystkim urzędy wojewódzkie, w mniejszym zakresie urzędy gmin.

Border dates:

[1945] 1950-1975

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1945-1950, 1950-1975.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

877

Total archival units developed :

870

Total archival units without records:

0

Total current materials

20.0

Total current materials developed

20.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 7 j.a. Nab. 4042/09, 4522/12, 4697/13
Book inventory approved Tak 870 j.a T. 38

akt nie mikrofilmowano, anteriora rejestry zakładów rzemieślniczych