Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krzywdzie powiat Łuków

Reference code
62/393/0
Border dates
1955-1972
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Protokoły z sesji rady 1959-1969 sygn. 1-4, rejestr uchwał rady 1965-1971 sygn. 5, komisje 1957-1972 sygn. 6-23, protokoły z posiedzeń prezydium, rejestr uchwał 1955-1972 sygn. 24-29, zebrania wiejskie 1955-1972 [1974] sygn. 30-35, sprawy organizacyjne 1965-1969 sygn. 36, znaki geodezyjne 1966-1972 sygn. 37, protokoły kontroli 1956-1972 sygn.38-42, budżet gromady 1956-1972 sygn. 43-66, nab. 3849/08 (3 ja.) wybory sołtysów i podoltysów 1958-1972, protokóły zebrań wiejskich 1961, opracowanie planow zagospodarowania przestrzennego Burzec, Zimna Woda 1971 (mapa)

The history of the creator:

Gromadzkie rady narodowe zostały powołane ustawą z 25 września 1954r o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych. (Dz. U 1954 nr 43 poz. 190 Ustawa o zmianie konstytucji PRL z dn. 25.09. 1954, nr 43 poz. 191 Ustawa z dn. 25.09. 1954 o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych, zm. Dz. U 1957 nr 17 poz.87 Ustawa z 22.03.1957 ) Sprawę nowego podziału administracyjnego Powiatowa Rada Narodowa w Siedlcach rozpatrywała 4 lipca 1954r. W 1958 roku uchwalono nową ustawę o radach narodowych, którą nowelizowano w 1963 roku. (Dz U 1958 Nr 5 poz. 16 Ustawa z dn. 23.01. 1958 o radach narodowych , Dz U 1963 Nr 28 poz. 164Ustawa z 28.06. 1963r o zmianie ustawy o radach narodowych) Kompetencje rady ustawa z 1954r określiła dość ogólnikowo „kierują w swoim zakresie na terenie gromady działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną” (art. 10) W 1958r precyzyjniej sformułowano zakres działania rad narodowych i ich kompetencje. Rada uchwalała na posiedzeniach lub rozpatrywała akty o zasadniczym znaczeniu dla podległego terytorium, jak budżet, plan społeczno-gospodarczy, sprawozdania z jego wykonania. Do zadań gromadzkich rad należały w szczególności- współdziałanie z kółkami rolniczymi, spółdzielniami produkcyjnymi, dbanie o prawidłową gospodarkę w lasach, współdziałanie ze spółdzielniami w zakresie zaopatrzenia i usług, zarząd mieniem gromadzkim, drobnymi zakładami produkcyjnymi, usługowymi, zabezpieczenie pomieszczeń i obsługa szkół podstawowych, przysposobienia rolniczego, izb porodowych, bibliotek. Aparatem wykonawczym i zarządzającym rady było prezydium, opiniodawczym i kontrolnym komisje rady. Organami pomocniczymi gromadzkich rad byli sołtysi i zebrania wiejskie. Prezydium- organ wykonawczo-zarządzający rady, reprezentujący radę na zewnątrz i organizujący jej pracę. Jego skład wybierała rada, jego liczebność zależała od hierarchii rady i wielkości jednostki administracyjnej. Komisje rady: opiniowały i inicjowały sprawy mające być przedmiotem sesji, kontrolowały działalność aparatu prezydium i całej rady. Ilość komisji, ich składy liczbowe ustalały rady narodowe w oparciu o wytyczne Rady Państwa wydane w latach 1950, 1958. Ramowy regulamin obrad gromadzkich rad narodowych został wprowadzony uchwałą Rady Państwa z 11.12. 1954r. Gminy jako podstawowe jednostki podziału administracyjnego w miejsce dotychczasowych gromad, utworzono ponownie, na podstawie ustawy z dnia 29.11.1972 r (Dz. U.1972 Nr 49 poz..)

Border dates:

1955-1972

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1955-1972, 1955-1972.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

69

Total archival units developed :

66

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.6

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 3 j.a. Nab. 3849/08
Electronic archive inventory draft Tak 69 j.a
Book inventory approved Tak 66 j.a T.41 IZA 5
Delivery and acceptance list Tak 3 j.a. Nab. 3849/08
Electronic archive inventory draft Tak 69 j.a
Book inventory approved Tak 66 j.a T.41 IZA 5

akt nie brakowano, nie mikrofilmowano