Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Burcu powiat Łuków

Reference code
62/399/0
Border dates
1955-1971
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Protokoły z sesji rady 1955-1961 sygn. 1-2, protokoły komisji 1955-1961, 1965-1969 sygn. 3-6, 11, protokoły z posiedzeń prezydium 1955-1961 sygn. 7-8, zebrania wiejskie 1958-1971 sygn. 9, budżety 1955-1962 sygn. 10, 12-18, nab. 3999/09 - 1 j.a. Ewidencja gruntów i budynków 1959

The history of the creator:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Burcu, 1954-1968, siedziba Burzec, teren gromady ustalony uchwałą nr 13 WRN w Lublinie z 5.10.1954 z byłych gromad Siedliska, Szczałb, część gromady Burzec (wieś Burzec) wchodzących do b. gminy Wojcieszków (Dz.Urz. WRN w Lublinie nr 15 poz.64), gromada zlikwidowana w końcem 1968 roku, jej teren wszedł w skład gromady Wojcieszków. PGRN w Burcu zostało powołane na podstawie Ustaw z 25 września 1954r o zmianie konstytucji PRL oraz Ustawy o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych. (Dz. U 1954 nr 43 poz. 190 Ustawa o zmianie konstytucji PRL, Dz.U. nr 43 poz. 191 Ustawa o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych, zm. Dz. U 1957 nr 17 poz.87 Ustawa z 22.03.1957 ) Działało w opraciu o Ustawę o radach narodowych (Dz U 1958 Nr 5 poz. 16 Ustawa z dn. 25.01. 1958 o radach narodowych, Dz U 1963 Nr 28 poz. 164 Ustawa z 28.06. 1963r o zmianie ustawy o radach narodowych) Kompetencje rady ustawa z 1954r określiła dość ogólnikowo „kierują w swoim zakresie na terenie gromady działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną” (art. 10) W 1958r precyzyjniej sformułowano zakres działania rad narodowych i ich kompetencje. Rada uchwalała na posiedzeniach lub rozpatrywała akty o zasadniczym znaczeniu dla podległego terytorium, jak budżet, plan społeczno-gospodarczy, sprawozdania z jego wykonania. Do zadań gromadzkich rad należały w szczególności- współdziałanie z kółkami rolniczymi, spółdzielniami produkcyjnymi, dbanie o prawidłową gospodarkę w lasach, współdziałanie ze spółdzielniami w zakresie zaopatrzenia i usług, zarząd mieniem gromadzkim, drobnymi zakładami produkcyjnymi, usługowymi, zabezpieczenie pomieszczeń i obsługa szkół podstawowych, przysposobienia rolniczego, izb porodowych, bibliotek. Aparatem wykonawczym i zarządzającym rady było prezydium, opiniodawczym i kontrolnym komisje rady. Organami pomocniczymi gromadzkich rad byli sołtysi i zebrania wiejskie. Prezydium- organ wykonawczo-zarządzający rady, reprezentujący radę na zewnątrz i organizujący jej pracę. Jego skład wybierała rada, jego liczebność zależała od hierarchii rady i wielkości jednostki administracyjnej. Komisje rady: opiniowały i inicjowały sprawy mające być przedmiotem sesji, kontrolowały działalność aparatu prezydium i całej rady. Ilość komisji, ich składy liczbowe ustalały rady narodowe w oparciu o wytyczne Rady Państwa wydane w latach 1950, 1958. Ramowy regulamin obrad gromadzkich rad narodowych został wprowadzony uchwałą Rady Państwa z 11.12. 1954r. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Burcu zakończyło działalność w 1968 roku w związku z likwidacją gromady Burzec, której teren włączono do gromady Wojcieszków.

Border dates:

1955-1971

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1955-1971, 1955-1971.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

19

Total archival units developed :

18

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 18 j.a. T.41 IZA 5
Electronic archive inventory draft Nie 19 j.a
Delivery and acceptance list Tak 1 j.a. Nab. 3999/09
Book inventory approved Tak 18 j.a. T.41 IZA 5
Electronic archive inventory draft Nie 19 j.a
Delivery and acceptance list Tak 1 j.a. Nab. 3999/09

Daty skrajne karty zespołu zapisano tak jak w inwentarzu opracowanym dla grupy zespołów w 1984 r., właściwie powinny mieć zapis 1955-1968 [1971]