Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Maciejowicach powiat Garwolin

Reference code
62/403/0
Border dates
1955-1972
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Sesje GRN 1959-1966 sygn. 1-2, Protokóły komisji 1955-1965 sygn. 3-4, Protokóły posiedzenia Prezydium 1971 sygn. 5, Sesje sołtysów 1958-1972 sygn. 6-7, Sprawozdania finansowe 1968-1972 sygn. 8-9, Kontrole 1968-1972 sygn. 10, Budżet 1955-1972 sygn. 11-34

The history of the creator:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Maciejowicach powiat Garwolin, siedziba: Maciejowice, teren działania: Kochów, Maciejowice, Oblin, Oronne, Podoblin, Podstolice, Polik, Podzamcze, Przewóz, Topolin, Uchacze, Uchwałą WRN w W-wie nr I/4/60 z gr. Krępa wyłączono Pogorzelec do gr. Maciejowice, Uchwałą WRN w Warszawie z 25.02. 1960 nr I/5/60 obowiązującą od 1.01.1960 zniesiono b. gromadę Strych – włączono Kawęczyn, Kobylnica, Malamówka , Strych, Tyrzyn, Wóble-Wargocin. (Dz. Urz. WRN w Warszawie 1960 nr 1 poz. 11). Gromadzka Rada Narodowa w Maciejowicach została powołana Uchwałą WRN w Warszawie z 5.10.1954r, na podstawie Ustawy z 25 września 1954r o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych. (Dz. U 1954 nr 43 poz. 190 Ustawa o zmianie konstytucji PRL z dn. 25.09. 1954, nr 43 poz. 191 Ustawa z dn. 25.09. 1954 o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych, zm. Dz. U 1957 nr 17 poz.87 Ustawa z 22.03.1957 ) W 1958 roku uchwalono nową ustawę o radach narodowych, którą nowelizowano w 1963 roku. (Dz U 1958 Nr 5 poz. 16 Ustawa z dn. 23.01. 1958 o radach narodowych , Dz U 1963 Nr 28 poz. 164Ustawa z 28.06. 1963r o zmianie ustawy o radach narodowych) Kompetencje rady ustawa z 1954r określiła dość ogólnikowo „kierują w swoim zakresie na terenie gromady działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną” (art. 10) W 1958r precyzyjniej sformułowano zakres działania rad narodowych i ich kompetencje. Rada uchwalała na posiedzeniach lub rozpatrywała akty o zasadniczym znaczeniu dla podległego terytorium, jak budżet, plan społeczno-gospodarczy, sprawozdania z jego wykonania. Do zadań gromadzkich rad należały w szczególności- współdziałanie z kółkami rolniczymi, spółdzielniami produkcyjnymi, dbanie o prawidłową gospodarkę w lasach, współdziałanie ze spółdzielniami w zakresie zaopatrzenia i usług, zarząd mieniem gromadzkim, drobnymi zakładami produkcyjnymi, usługowymi, zabezpieczenie pomieszczeń i obsługa szkół podstawowych, przysposobienia rolniczego, izb porodowych, bibliotek. Aparatem wykonawczym i zarządzającym rady było prezydium, opiniodawczym i kontrolnym komisje rady. Organami pomocniczymi gromadzkich rad byli sołtysi i zebrania wiejskie. Prezydium- organ wykonawczo-zarządzający rady, reprezentujący radę na zewnątrz i organizujący jej pracę. Jego skład wybierała rada, jego liczebność zależała od hierarchii rady i wielkości jednostki administracyjnej. Komisje rady: opiniowały i inicjowały sprawy mające być przedmiotem sesji, kontrolowały działalność aparatu prezydium i całej rady. Ilość komisji, ich składy liczbowe ustalały rady narodowe w oparciu o wytyczne Rady Państwa wydane w latach 1950, 1958. Ramowy regulamin obrad gromadzkich rad narodowych został wprowadzony uchwałą Rady Państwa z 11.12. 1954r. Uchwałą WRN w Warszawie z dn.1.12.1972 nr XX/93/72 (Dz. Urz. WRN w Warszawie 1972 nr 20 poz. 407) na podstawie Ustawy z dnia 29.11.1972 r (Dz. U.1972 Nr 49 poz..312) zlikwidowano gromadę Maciejowice tworząc gminę jako podstawową jednostkę podziału administracyjnego.

Border dates:

1955-1972

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1955-1972.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

34

Total archival units developed :

34

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 34 j.a. T.385

wydzielono 5 j.a. Akt gminy Maciejowice powiat Garwolin zespół 1584, 2003r sprostowano błędnie podaną liczbę jednostek