Akta stanu cywilnego gminy Sokołów Podlaski

Reference code
62/407/0
Border dates
1810-1825 [1853]
Number of series
9
Number of scans
1156

Content:

Prowadzono odrębną rejestrację akt greckokatolickich, wspólną dla katolików i Żydów: I Seria. Akta urodzeń, małżeństw, zgonów: Księgi Urzędnika Stanu Cywilnego dla wyznań rzymskokatolickiego i mojżeszowego: 1810-1811, 1812-1813U, 1812-1813 M, 1812-1813Z, 1814, 1815, 1821, 1822 cz. I i II, 1823, 1824, 1825 (12 j.a.) sygn. 1-12 Księgi Urzędnika Stanu Cywilnego dla wyznania greckokatolickiego; 1810U, 1810 M., 1810Z, 1812, 1813, 1814, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825 (11 j.a.) sygn. 13-23 II Seria. Alegaty: Alegaty rzymskokatolickie i mojżeszowe: 1819 - 1821, 1823, 1824, 1825, 1816-1817 (7 j.a.) sygn. 26-32 Alegaty greckokatolickie: 1814, 1821-1824 (5 ja.), sygn. 33-37 III Seria. Pomoce kancelaryjne Wykaz metryk rzymskokatolickich: 1684-1810 sporządzony w 1853r sygn. 24 Wykaz urodzonych, zaślubionych, zmarłych wyznania greckokatolickiego z lat 1797-1811 sygn. 25

The history of the creator:

Zespół ma nazwę umowną zgodną z załącznikiem do Zarządzenia nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 2 sierpnia 1999 r. w sprawie postępowania z aktami stanu cywilnego. Aktotwórcami ksiąg urodzeń, małżeństw, zgonów w Księstwie Warszawskim byli urzędnicy stanu cywilnego ustanowieni na mocy art.. 69 konstytucji z 1807r i Kodeksu Napoleona. Sokołów Podlaski wchodził w skład III zaboru austriackiego i do Księstwa Warszawskiego został włączony w 1809 roku. Dekret Króla Saskiego Fryderyka Augusta z 23.02. 1809r. regulujący sposób prowadzenia akt stanu cywilnego (Dz Praw KW T.I str.195) został wprowadzony do prowadzenia ksiąg stanu cywilnego w Sokołowie w połowie 1810 roku. W gminie Sokołów Podlaski równolegle działalność prowadziło dwóch urzedników stanu cywilnego: jeden dla parafii rzymskokatolickiej Michała Archanioła oraz dla osób wyznania mojżeszowego, drugi dla Cerkwi Greckokatolickiej p.w. Wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny. Cerkiew unicka spłonęła 9 marca 1809 roku, a z nią także księgi parafialne. Zachował się indeks nazwisk z lat 1797-1811 sporządzony przez Leona Zatkalika (w zespole jako sygn. 25). Podobny indeks dla akt katolickich z lat 1684-1810 został sporządzony w 1853 r (sygn. 24). Urzędnikiem stanu cywilnego dla cerkwi unickiej był proboszcz Jan Zatkalik. Księgi wyznania rzymskokatolickiego i mojżeszowego prowadzili proboszczowie ks. Tomasz Kosieradzki, a po nim Franciszek Dąbrowski. W aktach występują wpisy z miasta Sokołów, z miejscowości: Elżbietów, Emilianów, Krsnodeby-Kosmy, Krasnodęby- Sypytki, Kupientyn, Nowa Wieś, Przeździatka, Przywóski, Remiszew Duży, Wesoła, Wojewódki Dolne i Górne, Ząbków, kolonie: Bachorza, Budy Kupientyńskie, Jadwisin, Karlusin, Romanów, Żanecin. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Postanowienie Rady Administracyjnej z 3.11. 1825 Dodatek do rozdz. IV Dz. P. KP T.10) w 1825r akta stanu cywilnego złączono z księgami kościelnymi. Proboszcz parafii był jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego. Do spisywania aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali burmistrzowie lub ich zastępcy. Przepisy szczegółowo regulowały sposób prowadzenia ksiąg, ich kontroli (2 egz. protokółu sprawdzenia akt). Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu oraz władze sądowe.

Border dates:

1810-1825 [1853]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1684-1810, 1810-1825.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

37

Total archival units developed :

37

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.9

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 37 j.a. T.8

zmikrofilmowane akta UMZ z lat 1812-1825 sygn. 5, 7-12, 16-23 (15 j.a.) nr mikr. 318845-318855. Większość akt wymaga konserwacji. Były poddane odkażaniu w 2012 roku. Posteriora dla wykazu metryk 1684-1810 sporządzonego w 1853r, część akt do konserwacji