Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rudzienku koło Dobrego powiat Mińsk Mazowiecki

Reference code
62/750/0
Border dates
1958-1972
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Protokoły posiedzeń prezydium 1958-1959, 1962, 1964-1965, 1970, 1972 sygn. 1-2, 5-7, 10, 12, protokoły z sesji rady 1958-1965, 1969-1970 sygn. 3-4, 13-19, posiedzenia i sprawy organizacyjne prezydium 1966-1969, 1971 sygn. –89, 11, sesje i sprawy organizacyjne rady 1966-1969, 1971-1972 sygn. 20, 21, 23, 24, protokoły komisji 1958-1961, 1966-1969, 1971-1972 sygn. 25-42, spotkania posłów i radnych z wyborcami 1968-1970 sygn. 43, narady sołtysów 1958-1960 sygn. 44, zebrania wiejskie 1961-1964, 1967, 1971-1972 sygn. 45-47, 49,ewidencja sołtysów 1971 sygn. 48, podział administracyjny – wykaz urzędowych nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych 1971 sygn. 50, planowanie budżetu 1971 sygn. 51, plan gospodarczy 1971-1972 sygn. 52, kontrole i inspekcje zewnętrzne 1955-1965, 1971-1972 sygn. 53-54

The history of the creator:

Gromadzka Rada Narodowa w Rudzienku k. Dobrego (w odróżnieniu od Rudzienka k. Kołbieli) została powołana na podstawie ustawy z 25 września 1954r o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych. (Dz. U 1954 nr 43 poz. 190 Ustawa o zmianie konstytucji PRL z dn. 25.09. 1954, nr 43 poz. 191 Ustawa z dn. 25.09. 1954 o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych, zm. Dz. U 1957 nr 17 poz.87 Ustawa z 22.03.1957 ) Gromadę Rudzienko k/Dobrego z siedzibą GRN w Rudzienku k/Dobrego w powiecie mińskim woj. Warszawskim utworzono na mocy uchwały nr VI/10/7/54 WRN w Warszawie z dnia 5 października 1954 (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 1954 r., Nr. 11, Poz. 67). W skład jednostki weszły obszary dotychczasowych gromad Adamów, Gęsianka-Borowa, Mlęcin, Rudzienko, Rakówiec, Wola Polska i Wólka Mlęcka ze zniesionej gminy Rudzienko w tymże powiecie. Dla gromady ustalono 18 członków gromadzkiej rady narodowej. Gromada przetrwała do końca 1972 roku, czyli do kolejnej reformy gminnej. Od 1958 roku funkcjonowała w oparciu o nową ustawę o radach narodowych, którą nowelizowano w 1963 roku. (Dz U 1958 Nr 5 poz. 16 Ustawa z dn. 23.01. 1958 o radach narodowych , Dz U 1963 Nr 28 poz. 164Ustawa z 28.06. 1963r o zmianie ustawy o radach narodowych) Kompetencje rady ustawa z 1954r określiła dość ogólnikowo „kierują w swoim zakresie na terenie gromady działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną” (art. 10) W 1958r precyzyjniej sformułowano zakres działania rad narodowych i ich kompetencje. Rada uchwalała na posiedzeniach lub rozpatrywała akty o zasadniczym znaczeniu dla podległego terytorium, jak budżet, plan społeczno-gospodarczy, sprawozdania z jego wykonania. Do zadań gromadzkich rad należały w szczególności- współdziałanie z kółkami rolniczymi, spółdzielniami produkcyjnymi, dbanie o prawidłową gospodarkę w lasach, współdziałanie ze spółdzielniami w zakresie zaopatrzenia i usług, zarząd mieniem gromadzkim, drobnymi zakładami produkcyjnymi, usługowymi, zabezpieczenie pomieszczeń i obsługa szkół podstawowych, przysposobienia rolniczego, izb porodowych, bibliotek. Aparatem wykonawczym i zarządzającym rady było prezydium, opiniodawczym i kontrolnym komisje rady. Organami pomocniczymi gromadzkich rad byli sołtysi i zebrania wiejskie. Prezydium- organ wykonawczo-zarządzający rady, reprezentujący radę na zewnątrz i organizujący jej pracę. Jego skład wybierała rada, jego liczebność zależała od hierarchii rady i wielkości jednostki administracyjnej. Komisje rady: opiniowały i inicjowały sprawy mające być przedmiotem sesji, kontrolowały działalność aparatu prezydium i całej rady. Ilość komisji, ich składy liczbowe ustalały rady narodowe w oparciu o wytyczne Rady Państwa wydane w latach 1950, 1958. Ramowy regulamin obrad gromadzkich rad narodowych został wprowadzony uchwałą Rady Państwa z 11.12. 1954r. Gminy jako podstawowe jednostki podziału administracyjnego w miejsce dotychczasowych gromad, utworzono ponownie, na podstawie ustawy z dnia 29.11.1972 r (Dz. U.1972 Nr 49 poz..)

Border dates:

1958-1972

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1958-1972.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

54

Total archival units developed :

54

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.5

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Tak 54 j.a.
Book inventory approved Tak 54 j.a T. 43

akta częściowo do konserwacji