Średnia Szkoła Rolnicza w Miedznie

Reference code
62/1291/0
Border dates
1946-1950
Number of series
11
Number of scans
0

Content:

I. Kancelaria ogólna 1. sprawy personalne 1948-1948 sygn. 1 2. sprawy organizacyjno-programowe 1948-1949 sygn. 2-3 3. sprawy uczniów sygn. 1948-1949 sygn. 4-5 4. różne 1948-1949 sygn. 6 II. Ewidencja uczniów 5. Ewidencja uczniów b.d. [1948/1949] sygn. 7 6. Ewidencja wydanych zaświadczeń 1949-1950 sygn. 8 7. Katalogi ocen okresowych i rocznych 1945-1948 sygn. 9-10 8. Świadectwa 1950 sygn. 11 9. Dokumentacja przysposobienia rolniczo-wojskowego 1947-1949 sygn. 12

The history of the creator:

Gminna Koedukacyjna Szkoła Rolnicza w Miedznie została powołana 3 grudnia 1945 r. z inicjatywy Inspektoratu Oświaty Rolniczej w Węgrowie, rozpoczęła działalność od 1 stycznia 1946 roku. Na podstawie dekretu PKWN z dnia 6.09.1944r o przeprowadzeniu reformy rolnej i rozporządzeń wykonawczych Komisarz Ziemski w Węgrowie przydzielił na potrzeby szkoły ośrodek majątku Miedzna o pow. 16,65 ha wraz z zabudowaniami (Protokół przekazania z 7.12. 1946r). Szkolnictwo rolnicze podlegało Ministerstwu Rolnictwa i Reform Rolnych, ale pewne postanowienia wydawało w porozumieniu z Ministrem Oświaty. W starostwach powiatowych utworzono specjalne Inspektoraty Oświaty Rolniczej. Początkowo szkoła nosiła nazwę Gminna Szkoła Rolnicza w Miedznie i miała charakter koedukacyjny, była szkołą roczną. Na mocy dekretu z dnia 16.01. 1946r o powszechnym obowiązku wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego Zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 14.03. 1947r zostało powołane do życia Przysposobienie Rolnicze i Wojskowe. Na gminne szkoły rolnicze nałożono obowiązek zorganizowania zespołów przysposobienia rolniczego i wojskowego, które powinny objąć całą nieuczącą się wiejską młodzież powyżej 16 lat. W gminie spośród personelu szkół rolniczych powołano gminnych instruktorów przysposobienia rolniczego i wojskowego (powszechnie stosowano skrót – PRW). Obwód powszechnej oświaty rolniczej tworzyła średnia szkoła rolnicza wraz z otaczającymi szkołami przysposobienia rolnego. Średnia szkoła rolnicza i szkoła przysposobienia rolniczego miały różne programy, nauczano tych samych przedmiotów, ale na różnym poziomie. Absolwenci średniej szkoły rolniczej, podobnie jak przysposobienia rolniczego mogli być przyjęci do klasy wstępnej liceum rolniczego II stopnia po zdaniu egzaminu wstępnego. Uczniowie 3 letnich Szkół PR po zdaniu egzaminów przed Komisją Egzaminacyjną uzyskiwali świadectwo ukończenia 7 letniej szkoły podstawowej. Nauka w PR trwała 5 miesięcy, każdy kurs dzielił się na letni i zimowy. W roku szkolnym 1948/49 dokonano reorganizacji szkolnictwa rolniczego, co znalazło wyraz w przemianowaniu Gminnych Szkół Przysposobienia Rolniczego na Średnie Szkoły Rolnicze. W województwie warszawskim utworzono 12 liceów rolniczych oraz 33 dwuletnie średnie szkoły rolnicze, w tym 3 w powiecie węgrowskim: w Miedznie, Paplinie, Wólce Proszewskiej oraz 28 szkół przysposobienia rolniczego. Po 1948r zalecano rozdzielanie klas żeńskich i męskich, miały one inne nieco inne programy. Mimo że akta znajdujące się w zespole pochodzą tylko z 5 lat, ich twórca występował co roku z inną nazwą: Gminna Szkoła Rolnicza w Miedznie, Państwowa Szkoła Rolnicza w Miedznie, Publiczna Średnia Szkoła Rolnicza w Miedznie, Średnia Żeńska Szkoła Rolnicza i Średnia Męska Szkoła Rolnicza. W szkole uczyła się przede wszystkim młodzież z gminy Miedzna, sporadycznie z sąsiednich gmin powiatu węgrowskiego. Funkcje kierownika szkoly pełnił Stanisław Adamski. W tym samym budynku (pałac w Miedznie ) i częściowo w oparciu o ten sam personel działała Państwowa Szkoła Przysposobienia Rolniczego w Miedznie. Wspólnie użytkowały 16 hektarowe gospodarstwo rolne. Szkoła przechodziała liczne reorganizacje- dziś jest to Technikum Mechanizacjia Rolnictwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miedznie.

Border dates:

1946-1950

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1946-1950, 1946-1950.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

12

Total archival units developed :

12

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 12 j.a. T. 626 IZA
Book inventory approved Tak 12 j.a. T. 626 IZA

akt nie brakowano, nie mikrofilmowano. Liczba jednostek wzrosła z 8 do 12 po uporządkowaniu akt luźnych.