Cech Szewców, Krawców i Rymarzy w Węgrowie

Reference code
62/1298/0
Border dates
1902-1939
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Akta Cechu Szewców, Krawców i Rymarzy w Węgrowie zawiera głownie akta osobowe cechu (4 j. a. - Czesława Supła, Józefa Wanatusiaka, Kazimierza Iwańskiego i Władysława Kubaszewskiego) – obejmują prośby o przyjęcia do cechu, świadectwa przebytej nauki w zawodzie, potwierdzenia wpłat, życiorysy, umowę o naukę w rzemiośle, zaświadczenia o prowadzeniu samodzielnej działalności itp. Co do zawartości poszytu o sygnaturze nr 1 „Akta cechu Szewców, Krawców i rymarzy w Węgrowie. O korespondencji różnej”, jest to przede wszystkim korespondencja z Lubelską Izbą Rzemieślniczą i Płocką Izbą Rzemieślniczą (okólniki, kwestionariusze statystyczne, listy biegłych, wykaz osób prowadzących działalność a nie posiadających kart rzemieślniczych z pow. węgrowskiego, listy kandydatów na członków Komisji Egzaminacyjnej, wykaz cen surowców i wyrobów rzemieślniczych). Zachował się także budżet na 1938 rok oraz nowe Statuty – związku cechów, koła czeladniczego i wolnego cechu. Z zachowanych akt możemy częściowo poznać „inny” rodzaj działalności cechu np. charytatywnej, religijnej (zbiórka pieniężna na cele oświatowe polskiej Macierzy Szkolnej, organizacja pielgrzymki rzemieślników do Częstochowy czy Ogólnopolskiego Kongresu Rzemiosła Chrześcijańskiego). Oprócz drobnych informacji akta te nie mogą stanowić pełnowartościowego źródła historycznego. O korespondencji różnej. 1938 ( 1 j. a. ) sygn. 1, Akta osobowe - Czesława Supła, Józefa Wanatusiaka, Kazimierza Iwańskiego,Władysława Kubaszewskiego.1937 - 1939 ( 4 j.a) sygn. 2 - 5, księga przychodów i rozchodów 1902-1911 oraz protokołów z walnych zebrań 1930-1939 sygn.6

The history of the creator:

Związek Rzemiosła Polskiego i jego organizacje terenowe (Izby Rzemieślnicze, Cechy) tworzą największą i najstarszą w kraju strukturę samorządu gospodarczego w sektorze prywatnym. Organizacja samorządu rzemiosła ma charakter "parasolowy": przedsiębiorstwa rzemieślnicze zrzeszają się w Cechach. Cechy z danego regionu wspólnie ze spółdzielniami rzemieślniczymi wchodzą w skład regionalnej Izby Rzemieślniczej. Izby Rzemieślnicze z całej Polski są zrzeszone w Związku Rzemiosła Polskiego. Jednym z takich cechów jest Cech Szewców, Krawców i Rymarzy z Węgrowa. Węgrów, leżący na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych od średniowiecza był silnym ośrodkiem rzemieślniczo – handlowym. W 1580 roku było w sumie 44 rzemieślników, 13 specjalności, w tym 3 krawców, 3 szewców i 2 rymarzy. Czterdzieści jeden lat później, w 1621 roku odnotowano „działalność” 118 rzemieślników, 33 specjalności, w tym 1 rymarza, 8 krawców i aż 23 szewców. XVIII wiek przyniósł powolny upadek rzemiosła i handlu na terenie Węgrowa np. upadła fabryka sukna. Rzemieślnicy nie byli zrzeszeni w żadnym cechu. Początek XX wieku nadal ukazywał pewne zacofanie rzemiosła. Zdecydowanie przeważały zakłady małe, najczęściej rodzinne, zatrudniające 1 – 2 osoby. Pod koniec lat dwudziestych rzemieślnicy na terenie powiatu zrzeszeni byli w pięciu cechach chrześcijańskich. Żydzi nie mieli własnej odrębnej organizacji cechowej. Do cechów należało 135 Polaków i 30 Żydów, w tym 5 czeladników i 15 terminatorów. Cechy posiadały trzy własne sztandary. W tym samym czasie w Siedlcach istniało 9 cechów polskich i 2 żydowskie. Rzemiosło węgrowskie ucierpiało poważnie w okresie wielkiego kryzysu gospodarczego i stale borykało się z trudnościami w uzyskaniu taniego kredytu. Cech węgrowski, tak jak inne tego rodzaju cechy, posługiwał się statutem. Według niego cech ograniczał swoją działalność do powiatu węgrowskiego. Jak wskazywała nazwa obejmował rzemiosła: krawiectwo, szewstwo i rymarstwo. Jako mający osobowość prawną mógł m.in. zawierać umowy, zaciągać umowy itp. Cech Krawców, Szewców i Rymarzy w Węgrowie rezydował na ulicy 3 Maja 18, jego Starszym (prezesem) w latach 30’ był Łukasz Sternicki. Członkiem cechu mógł być (na podstawie § 5 statutu cechu): rzemieślnik, prowadzący w okręgu cechu samoistnie warsztat i posiadający kartę rzemieślniczą, wdowa po członku cechu, o ile na jej rachunek warsztat jest nadal prowadzony oraz osoby powołane do prowadzenia warsztatów rzemieślniczych: -będących własnością osób prawnych, - na rachunek małoletnich masy spadkowej lub upadłości. Wewnętrznymi władzami cechu byli (według § 14 statutu cechu): Walne Zebranie Cechu: Zarząd Cechu, Komisja Rewizyjna. Dokumentacja zawarta w zespole obejmowała tereny powiatu węgrowskiego. Z zachowanego materiału archiwalnego trudno jest określić jaki był system kancelaryjny w danym zespole.

Border dates:

1902-1939

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1902-1939.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

6

Total archival units developed :

5

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.1

Total current materials developed

0.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 5 j.a. T. IZA
Working list Nie 1 j.a

akt nie brakowano, nie mikrofilmowano