Gminna Rada Narodowa w Staninie

Reference code
62/1341/0
Border dates
1973-1990
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Organizacja pracy GRN 1981-1990 sygn. 1-3, Wnioski i postulaty radnych 1973-1990 sygn. 4-5, sprawozdania statystyczne GRN 1977-1990 sygn. 6, Protokóły z sesji GRN 1973-1990 1973-1990 sygn. 7-23, Protokóły z posiedzeń Komisji GRN: K. Rolnictwa 1973-1990 sygn. 24-27, K. Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia 1974-1990 sygn. 28-31, K. Ładu i Porzadku Publicznego 1974-1990 sygn. 32-35, K. Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych 1974-1990 sygn. 36-40, K. Ds. Samorządu 1984-1990 sygn. 41-42, Wnioski Komisji GRN 1988-1990 sygn. 43, Protokóły z posiedzeń Prezydium 1973-1990 sygn. 44-53, 78, Postanowienia Prezydium 1984-1990 sygn. 54-55, Uchwały GRN 1978-1990 sygn.56-60, Plany Pracy GRN, Prezydium, Komisji 1974-1988 sygn. 61-62, Gminny Komitet FJN 1976-1983 sygn. 63-68, Gminny Komitet Kontroli Społecznej 1978-1981 sygn. 69-73, Kwestionariusze osobowe radnych 1973-1988 sygn. 74-77, Protokóły posiedzeń prezydium 1973-1976 sygn. 78

The history of the creator:

Gminne rady narodowe zostały powołane z dniem 1.01. 1973r na podstawie Ustawy Sejmowej z 29.11. 1972r o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych . (Dz. U 1972, Nr 49, poz.311, 312) jako terenowe organy władzy państwowej i samorządu społecznego na terenie gminy, wybierane przez ludność gminy na okres czterech lat. W praktyce kadencje rad narodowych trwały: I kadencja 1974-1977, II kadencja 1978-1984 (6-letnia kadencja), III kadencja 1984-1988, IV kadencja 1988-1990 (skrócona). Organem wyższego szczebla była początkowo powiatowa rada narodowa, od 1.07.1975r wojewódzka rada. Do zadań gminnej rady narodowej należało uchwalenie rocznych i wieloletnich planów społeczno-gospodarczych rozwoju gminy oraz koordynowanie i kontrolowanie ich wykonania, uchwalanie budżetu na rok przyszły i kontrola jego wykonania, dysponowanie środkami funduszów celowych nie związanych bezpośrednio z budżetem, uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy. Gminna rada rarodowa funkcjonowała w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, wzorowany na regulaminie zamieszczonym w Monitorze Polskim (pierwszy regulamin 1972 MP nr 55, poz.295, następne w 1975, 1984, 1989r.). GRN obradowała na sesjach, na których podejmowała uchwały, które jako organ wykonawczy realizował naczelnik gminy. Organami rady były: prezydium, komisje, a także Gminny Komitet Kontroli Społecznej, powołany na mocy ustawy z dnia 26 maja 1978 roku o zmianie ustawy o radach narodowych. Obsługą administracyjną i kancelaryjną gminnej rady narodowej i jej organów zajmował się inspektor d/s rady narodowej i biuro rady. Inspektor służbowo podlegał przewodniczącemu GRN, a zatrudniony i finansowany przez Naczelnika Gminy. Ustawa o radach narodowych została zmieniona w 1983r( Dz.U nr 41 poz. 185), znowelizowana w 1984 i 1988r. Na mocy ustawy z 8.03. 1990r o samorządzie terytorialnym gminy stały się jednostką samorządową z radą gminy jako organem stanowiącym i kontrolnym. (Dz. U 1990 Nr 16, poz.94, 95, 96. Nr 32, poz.191, Nr 34, poz.198, 199, Nr 43) Granice terytorialne: Teren gminy Stanin , leżącej do reformy administracyjnej 30.06.1975 w powiecie łukowskim woj. lubelskim, a następnie województwie siedleckim, obejmującej 26 sołectw: Aleksandrów, Anonin, Celiny Szlacheckie, Celiny Włościańskie, Gózd, Jarczówek, Jeleniec, Jonnik, Józefów, Kierzków, Kij, Kopina, Niedźwiadka, Nowa Wróblina, Nowy Stanin, Ogniwo, Sarnów, Stanin, Stara Gąska, Stara Wróblina, Tuchowicz, Wesołówka, Wnętrzne, Wólka Zastawska, Zagoździe, Zastawie.

Border dates:

1973-1990

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1973-1990.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

78

Total archival units developed :

78

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

1.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 78 j.a T. 246 IZA

inwentarz przepisany w 2007r do bazy IZA, uzupełniony o 1 j.a.