Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Staninie powiat Łuków

Reference code
62/1342/0
Border dates
[1935] 1955-1972
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Protokoły z sesji rady 1957-1971 sygn. 1-14, rejestr uchwał rady 1968-1971 sygn. 15, komisje 1964-1972 sygn. 16-20, rejestr wniosków komisji 1965-1968 sygn. 21, protokoły z posiedzeń prezydium 1955-1972 sygn. 22-35, zebrania wiejskie 1971 sygn. 36, program rozwoju gromady, plany gospodarcze 1961-1968 sygn. 337-46, budżety 1969-1970 sygn. 47-48, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1970-1972 sygn. 49-50, nab. 3964/09 4 ja. 0,03 mb - 3 mapy wyznaczenia terenów bud. I zagospodarowania terenu Jarczówek, Kosuty, Ogniwo, OKR Stanin 1963, 1967, założenia programowe Kopina 1964 (1 j.a), nab. 4397/2011 18 j.a 0,25 mb -, anteriora 1935 rejestr osób prowadzących rzemiosło

The history of the creator:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Staninie powiat Łuków, 1954-1972, siedziba- Stanin, Gromadę Stanin utworzono na podstawie art.. 3 Ustawy z 25.09.1954r o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. 1954 nr 43 poz.191) i Uchwały nr 13/54 WRN w Lublinie z 5.12.1954 r.(Dz. Urz. WRN w Lublinie 1954 nr 15 poz.64) z dotychczasowych gromad Stanin, Wesołówka, Jarczówek, Jeleniec, Nowy Stanin z b. gminy Stanin. Od 1.01.1960 włączono Uchwałą WRN w Lublinie nr 10/63/1959 z dn. 28.08.1959 (Dz. Urz. WRN w Warszawie 1959 nr 9 poz. 63) teren zlikwidowanej gromady Kosuty- Kosuty, Kopina, Ogniowo. Gromadzka Rada Narodowa w Staninie od 1958 roku działała w oparciu o Ustawę o radach narodowych (Dz U 1958 Nr 5 poz. 16, zm. Dz U 1963 Nr 28 poz. 164) Kompetencje rady ustawa z 1954r określiła dość ogólnikowo „kierują w swoim zakresie na terenie gromady działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną” (art. 10) W 1958r precyzyjniej sformułowano zakres działania rad narodowych i ich kompetencje. Rada uchwalała na posiedzeniach lub rozpatrywała akty o zasadniczym znaczeniu dla podległego terytorium, jak budżet, plan społeczno-gospodarczy, sprawozdania z jego wykonania. Do zadań gromadzkich rad należały w szczególności- współdziałanie z kółkami rolniczymi, spółdzielniami produkcyjnymi, dbanie o prawidłową gospodarkę w lasach, współdziałanie ze spółdzielniami w zakresie zaopatrzenia i usług, zarząd mieniem gromadzkim, drobnymi zakładami produkcyjnymi, usługowymi, zabezpieczenie pomieszczeń i obsługa szkół podstawowych, przysposobienia rolniczego, izb porodowych, bibliotek. Aparatem wykonawczym i zarządzającym rady było prezydium, opiniodawczym i kontrolnym komisje rady. Organami pomocniczymi gromadzkich rad byli sołtysi i zebrania wiejskie. Prezydium- organ wykonawczo-zarządzający rady, reprezentujący radę na zewnątrz i organizujący jej pracę. Jego skład wybierała rada, jego liczebność zależała od hierarchii rady i wielkości jednostki administracyjnej. Komisje rady: opiniowały i inicjowały sprawy mające być przedmiotem sesji, kontrolowały działalność aparatu prezydium i całej rady. Ilość komisji, ich składy liczbowe ustalały rady narodowe w oparciu o wytyczne Rady Państwa wydane w latach 1950, 1958. Ramowy regulamin obrad gromadzkich rad narodowych został wprowadzony uchwałą Rady Państwa z 11.12. 1954r. Na podstawie Ustawy z dnia 29.11.1972 r (Dz. U.1972 Nr 49 poz..) zlikwidowano gromady, Uchwałą WRN w Lublinie XXI/92/72 z 5.12.1972 r. (Dz. Urz. WRN w Lublinie 1972 nr 12 poz. 239) utworzono gminę w Staninie, do której wszedł teren b. gromady Stanin.

Border dates:

[1935] 1955-1972

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1935-1935, 1955-1972.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

72

Total archival units developed :

50

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.6

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 50 j.a. T.41 IZA
Delivery and acceptance list Tak 22 j.a. Nab. 3964/09, 4397/11