Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Tuchowiczu powiat Łuków

Reference code
62/1343/0
Border dates
1961-1972
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Protokoły z sesji rady 1961-1972 sygn. 1-6, rejestr uchwał rady 1969-1972 sygn. 7, plan gospodarczy 1970-1972 sygn. 8, protokoły z posiedzeń prezydium 1961-1966 sygn. 9-14, dokumentacja sztabu ORMO 1970-1971 sygn. 15, nab. 3965/09 4 j.a 0,04 mb mapy wyznaczenia terenów budowlanych wsi Tuchowicz 1965, Anonin 1965, Celiny Szlacheckie i Włościańskie 1967-1968, Gózd 1971, nab. 4398/2011 - 8 ja.. 0,15 mb ewidencja gruntów, wyznaczenie terenów budowlanych

The history of the creator:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Tuchowiczu powiat Łuków, 1954-1972, siedziba: Tuchowicz, Gromadę Tuchowicz utworzono na podstawie art.. 3 Ustawy z 25.09.1954r o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. 1954 nr 43 poz.191) i Uchwały nr 13/54 WRN w Lublinie z 5.12.1954 r.(Dz. Urz. WRN w Lublinie 1954 nr 15 poz.64) z dotychczasowych gromad Tuchowicz, Józefów, Celiny, Antonin, części gromady Gózd z b. gminy Tuchowicz. Prezydium- organ zarządzający i wykonawczy gromadzkiej rady narodowej działający stosownie do wytycznych i instrukcji prezydium powiatowej rady narodowej. Zadania: zapewnienie wykonania uchwał rady, przygotowanie sesji, współdziałanie z komisjami, opracowanie budżetu, kierowanie działalnością przedsiębiorstw. Gromadzka Rada Narodowa w Tuchowiczu działała w oparciu o Ustawę z 25 września 1954r o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych. (Dz. U 1954 nr 43 poz. 191, zm. Dz. U 1957 nr 17 poz.87 Ustawa z 22.03.1957 ), od 1958 roku o Ustawę o radach narodowych. (Dz U 1958 Nr 5 poz. 16 Ustawa z dn. 25.01. 1958 o radach narodowych , Dz U 1963 Nr 28 poz. 164 Ustawa z 28.06. 1963r o zmianie ustawy o radach narodowych) Kompetencje rady ustawa z 1954r określiła dość ogólnikowo „kierują w swoim zakresie na terenie gromady działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną” (art. 10) W 1958r precyzyjniej sformułowano zakres działania rad narodowych i ich kompetencje. Rada uchwalała na posiedzeniach lub rozpatrywała akty o zasadniczym znaczeniu dla podległego terytorium, jak budżet, plan społeczno-gospodarczy, sprawozdania z jego wykonania. Do zadań gromadzkich rad należały w szczególności- współdziałanie z kółkami rolniczymi, spółdzielniami produkcyjnymi, dbanie o prawidłową gospodarkę w lasach, współdziałanie ze spółdzielniami w zakresie zaopatrzenia i usług, zarząd mieniem gromadzkim, drobnymi zakładami produkcyjnymi, usługowymi, zabezpieczenie pomieszczeń i obsługa szkół podstawowych, przysposobienia rolniczego, izb porodowych, bibliotek. Aparatem wykonawczym i zarządzającym rady było prezydium, opiniodawczym i kontrolnym komisje rady. Organami pomocniczymi gromadzkich rad byli sołtysi i zebrania wiejskie. Prezydium- organ wykonawczo-zarządzający rady, reprezentujący radę na zewnątrz i organizujący jej pracę. Jego skład wybierała rada, jego liczebność zależała od hierarchii rady i wielkości jednostki administracyjnej. Komisje rady: opiniowały i inicjowały sprawy mające być przedmiotem sesji, kontrolowały działalność aparatu prezydium i całej rady. Ilość komisji, ich składy liczbowe ustalały rady narodowe w oparciu o wytyczne Rady Państwa wydane w latach 1950, 1958. Ramowy regulamin obrad gromadzkich rad narodowych został wprowadzony uchwałą Rady Państwa z 11.12. 1954r. Gromada Tuchowicz została zlikwidowana na podstawie Ustawy z dnia 29.11.1972 r (Dz. U.1972 Nr 49 poz.312), Uchwałą WRN w Lublinie z 5.12.1972r nr XXI/92/72 (Dz. Urz. WRN w Lublinie nr 12 poz. 239) włączona do gminy Stanin.

Border dates:

1961-1972

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1961-1972, 1961-1972.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

27

Total archival units developed :

15

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 15 j.a. IZA
Delivery and acceptance list Tak 12 j.a. Nab. 3965/09, nab. 4398/11
Book inventory approved Tak 15 j.a. IZA
Delivery and acceptance list Tak 12 j.a. Nab. 3965/09, nab. 4398/11