Gminna Rada Narodowa w Sabniach

Reference code
62/1347/0
Border dates
1973-1990
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Wybory do samorządu mieszkańców, sołtysi, zebrania wiejskie 1984-1988 sygn.1-3, wnioski i interpelacje a akcji przedwyborczej 1978-1987 sygn.4-5, Sesje GRN 1973-1990 sygn. 6-21, Uchwały GRN 1978-1990 sygn.22-25, Protokóły posiedzeń Komisji: Planu, Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia 1973-1990 sygn. 26-30, K. Rolnictwa 1973-1990 sygn. 31-35, K. Ładu, Porządku 1973-1990 sygn. 36-39, K. Samorządu 1984-1990 sygn.40-42, K. Oświaty, Kultury.. 1973-1990 sygn.43-47, Protokóły posiedzeń Prezydium 1973-1990 sygn. 48-61, struktura osobowa, kwestionariusze radnych 1978-1988 sygn. 62-66, nab. 4698/2013 - 10 ja. 0,20 mb dokumentacja dot. FJN i Komisji Kontroli Społecznej.

The history of the creator:

Gminna Rada Narodowa w Sabniach, siedziba: Sabnie, teren działania: gmina Sabnie utworzona uchwałą Uchwałą WRN w Warszawie z dn.1.12.1972 r. nr XX/93/72 (Dz. Urz. WRN w Warszawie 1972 nr 20 poz.407), leżąca do reformy administracyjnej 30.06.1975 w powiecie Sokołów Podlaski woj. warszawskim, a następnie województwie siedleckim, obejmująca 23 sołectwa: Chmielnik, Grodzisk, Hilarów, Hołowienki, Kol. Hołowienki, Jadwisin, Klepki, Kupientyn, Kol. Kupientyn, Kurowice, Kol. Kurowice, Niewiadomna, Nieciecz Włościański, Nieciecz Dwór, Pieńki, Sabnie, Stasin, Suchodół Włościański i Szlachecki, Tchórznica Włościańska i Szlachecka, Wymysły, Zembrów. GRN w Sabniach została powołana z dniem 1.01. 1973 r. na podstawie Ustawy Sejmowej z 29.11. 1972r o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U 1972, Nr 49, poz.311, 312) jako terenowy organ władzy państwowej i samorządu społecznego na terenie gminy Sabnie, wybierany przez ludność gminy na okres czterech lat. W praktyce kadencja rady narodowej trwała: I kadencja 1974-1977, II kadencja 1978-1984 (6-letnia kadencja), III kadencja 1984-1988, IV kadencja 1988-1990 (skrócona). Organem wyższego szczebla była początkowo Powiatowa Rada Narodowa w Sokołowie Podlaskim i Wojewódzka Rada Narodowa w Warszawie, od 1.07.1975r Wojewódzka Rada Narodowa w Siedlcach. Do zadań gminnej rady narodowej należało uchwalenie rocznych i wieloletnich planów społeczno-gospodarczych rozwoju gminy oraz koordynowanie i kontrolowanie ich wykonania, uchwalanie budżetu na rok przyszły i kontrola jego wykonania, dysponowanie środkami funduszów celowych nie związanych bezpośrednio z budżetem, uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy. Gminna rada rarodowa funkcjonowała w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, wzorowany na regulaminie zamieszczonym w Monitorze Polskim (pierwszy regulamin 1972 MP nr 55, poz.295, następne w 1975, 1984, 1989 r.). GRN obradowała na sesjach, na których podejmowała uchwały, które jako organ wykonawczy realizował naczelnik gminy. Organami rady były: prezydium, komisje, a także Gminny Komitet Kontroli Społecznej, powołany na mocy ustawy z dnia 26 maja 1978 roku o zmianie ustawy o radach narodowych. Obsługą administracyjną i kancelaryjną gminnej rady narodowej i jej organów zajmował się inspektor d/s rady narodowej i biuro rady. Inspektor służbowo podlegał przewodniczącemu GRN, a zatrudniony i finansowany przez Naczelnika Gminy. Ustawa o radach narodowych została zmieniona w 1983r( Dz.U nr 41 poz. 185), znowelizowana w 1984 i 1988 r. Na mocy ustawy z 8.03. 1990r o samorządzie terytorialnym gminy stały się jednostką samorządową z radą gminy jako organem stanowiącym i kontrolnym. (Dz. U 1990 Nr 16, poz. 94, 95, 96. Nr 32, poz.191, Nr 34, poz.198, 199, Nr 43)

Border dates:

1973-1990

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1973-1990, 1973-1990.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

76

Total archival units developed :

66

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

1.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 66 j.a.T.244
Delivery and acceptance list Tak 10 ja. nab. 4698/13
Book inventory approved Tak 66 j.a.T.244
Delivery and acceptance list Tak 10 ja. nab. 4698/13