Gminna Rada Narodowa w Grębkowie

Reference code
62/1350/0
Border dates
1973-1990
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Statystyka i sprawozdawczość wyborcza 1988 j.a.1, sygn.1, Protokoły z wyborów organów samorządów 1988 j.a.2, sygn. 2-3, Protokoły z sesji GRN 1975-1990 j.a.18, sygn. 4-21, Uchwały GRN 1973-1990 j.a.22, sygn. 22-43, Protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1974-1990 j.a.20, sygn. 44-63, Postanowienia prezydium 1974-1990 j.a.19, sygn. 64-82, Wnioski Prezydium GRN, wnioski i postulaty Komisji 1974-1976 j.a.1, sygn. 83, Protokoły z posiedzeń Komisji stałych sygn. 84-155: Komisja Rolnictwa 1974-1990 j.a.16, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia 1974-1990 j.a.16, Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 1974-1990 j.a.16, Komisja Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych 1974-1990 j.a.16, Komisja ds. Samorządu 1984-1990 j.a.8, Interpelacje, wnioski i postulaty 1976-1988 j.a.14, sygn. 156-169, Protokoły z posiedzeń GKKS 1978-1983 j.a.6, sygn. 170-175, Rejestr uchwał organów samorządu mieszkańców wsi 1988-1992 j.a.1, sygn. 176, Plany finansowe-rzeczowe 1986-1989 j.a.3, sygn. 177-179, Plan sesji GRN 1986-1989 j.a.6, sygn. 180-185, Plan pracy Prezydium 1986-1990 j.a.6, sygn. 186-191, Plany pracy komisji 1986-1990 j.a.6, sygn. 192-197, Plan pracy GKKS 1981 j.a.1, sygn. 198, Wybory ławników i członków Kolegium ds. wykroczeń 1986 j.a.1, sygn. 199, szkolenia 1985 j.a.1, sygn.200, ewidencja radnych 1973-1988 sygn. 201-204, spotkania radnych z wyborcami 1974-1985, 1988 sygn. 205-217, postulaty i wnioski ze spotkań posłów z wyborcami 1975 sygn.218, rejestr wniosków i interpelacji zgłoszonych poza sesjami 1988 sygn. 219, protokoły z posiedzeń Prezydium 1987 sygn. 220, materiały na posiedzenia Prezydium, Komisji, sesje 1986-1989 sygn. 221-226

The history of the creator:

Gminna Rada Narodowa w Grębkowie, 1973-1990, siedziba: Grębków, Teren działania - gmina Grębków utworzona Uchwałą WRN w Warszawie z dn.1.12.1972 nr XX/93/72 (Dz. Urz. WRN w Warszawie 1972 nr 20 poz. 407), leżąca do reformy administracyjnej 01.06.1975 w powiecie Węgrów woj. warszawskim, a następnie województwie siedleckim, obejmującej sołectwa: Aleksandrówka, Chojeczno-Cesarze, Chojeczno-Sybilaki, Daćbogi-Polków, Gałki- wieś, kolonia i PGR, Grębków, Grodzisk, Jabłonna, Kopcie, Kózki, Leśnogóra, Nowa i Stara Sucha, Nowa i Stara Trzcianka, Ogródek, Oszczerze, Pobratymy, Podsusze, Polków – Sagały, Proszew, Słuchocin, Stawiska, Suchodół, Trzebucza, Ziomaki, Żarnówka. Gminna Rady Narodowa w Grębkowie została powołana z dniem 1.01. 1973r na podstawie Ustawy Sejmowej z 29.11. 1972r o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych . (Dz. U 1972, Nr 49, poz.311, 312) jako terenowy organ władzy państwowej i samorządu społecznego na terenie gminy. Pierwsza utworzona z radnych b. gromad Grębków i Wyszków, kolejne wybierane przez ludność gminy na okres czterech lat. W praktyce kadencje rad narodowych trwały: I kadencja 1974-1977, II kadencja 1978-1984 (6-letnia kadencja), III kadencja 1984-1988, IV kadencja 1988-1990 (skrócona). Organem wyższego szczebla była początkowo powiatowa rada narodowa, od 1.07.1975r wojewódzka rada. Do zadań gminnej rady narodowej należało uchwalenie rocznych i wieloletnich planów społeczno-gospodarczych rozwoju gminy oraz koordynowanie i kontrolowanie ich wykonania, uchwalanie budżetu na rok przyszły i kontrola jego wykonania, dysponowanie środkami funduszów celowych nie związanych bezpośrednio z budżetem, uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy. Gminna rada rarodowa funkcjonowała w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, wzorowany na regulaminie zamieszczonym w Monitorze Polskim (pierwszy regulamin 1972 MP nr 55, poz.295, następne w 1975, 1984, 1989r.). GRN obradowała na sesjach, na których podejmowała uchwały, które jako organ wykonawczy realizował naczelnik gminy. Organami rady były: prezydium, komisje, a także Gminny Komitet Kontroli Społecznej, powołany na mocy ustawy z dnia 26 maja 1978 roku o zmianie ustawy o radach narodowych. Obsługą administracyjną i kancelaryjną gminnej rady narodowej i jej organów zajmował się inspektor d/s rady narodowej i biuro rady. Inspektor służbowo podlegał przewodniczącemu GRN, a zatrudniony i finansowany przez Naczelnika Gminy. Ustawa o radach narodowych została zmieniona w 1983r( Dz.U nr 41 poz. 185), znowelizowana w 1984 i 1988r. Na mocy ustawy z 8.03. 1990r o samorządzie terytorialnym gminy stały się jednostką samorządową z radą gminy jako organem stanowiącym i kontrolnym. (Dz. U 1990 Nr 16, poz.94, 95, 96. Nr 32, poz.191, Nr 34, poz.198, 199, Nr 43)

Border dates:

1973-1990

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1973-1990.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

226

Total archival units developed :

226

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

2.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 226j.a T.199

W 2009r inwentarz uzupełniono o sygn.201-226 - akta przesunięte z zesp. 1351 oraz akta w 1998r typowane do brakowania, na których brakowanie Komisja Brakowania nie wyraziła zgody