Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Domanicach powiat Siedlce

Reference code
62/1360/0
Border dates
1957-1972 [1981]
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Protokóły sesji GRN 1971-1972 sygn. 1-2, Protokóły posiedzeń Komisji 1971 sygn. 3, Protokóły posiedzeń Prezydium 1970-1972 sygn. 4-5, Sprawozdawczość USC 1959-1965 sygn.6 , Sprawy USC 1970, 1972 sygn.7-8 , Rejestry poborowych ur. 1939-1943 sygn. 9-11, Nadzór nad stowarzyszeniami Kółka Rolnicze 1958 – 1974 sygn. 12-22, Sprawozdania USC 1967-1969 sygn.23

The history of the creator:

Uchwałą WRN w Warszawie z dn.25.02.1960 nr I/5/60 z mocą obowiązującą od 1.01.1960 r.(Dz. Urz. WRN w Warszawie nr 1 poz. 11), do gromady włączono teren zlikwidowanej gromady Olszyc Szlachecki. Uchwałą WRN w Warszawie z dn.27.09.1961 nr IV/19/61 z mocą obowiązującą od 31.12.1961 r.(Dz. Urz. WRN w Warszawie nr 13 poz. 292), do włączono ze zlikwidowanej gromady Śmiary wsie Daćbogi, Pluty, Łupiny, Mroczki, Śmiary (wieś Tworki do gr. Wiśniew).Gromadzkie rady narodowe zostały powołane ustawą z 25 września 1954r o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych. (Dz. U 1954 nr 43 poz. 190 Ustawa o zmianie konstytucji PRL z dn. 25.09. 1954, nr 43 poz. 191 Ustawa z dn. 25.09. 1954 o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych, zm. Dz. U 1957 nr 17 poz.87 Ustawa z 22.03.1957 ) Sprawę nowego podziału administracyjnego Powiatowa Rada Narodowa w Siedlcach rozpatrywała 4 lipca 1954r. W 1958 roku uchwalono nową ustawę o radach narodowych, którą nowelizowano w 1963 roku. (Dz U 1958 Nr 5 poz. 16 Ustawa z dn. 23.01. 1958 o radach narodowych , Dz U 1963 Nr 28 poz. 164Ustawa z 28.06. 1963r o zmianie ustawy o radach narodowych) Kompetencje rady ustawa z 1954r określiła dość ogólnikowo „kierują w swoim zakresie na terenie gromady działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną” (art. 10) W 1958r precyzyjniej sformułowano zakres działania rad narodowych i ich kompetencje. Rada uchwalała na posiedzeniach lub rozpatrywała akty o zasadniczym znaczeniu dla podległego terytorium, jak budżet, plan społeczno-gospodarczy, sprawozdania z jego wykonania. Do zadań gromadzkich rad należały w szczególności- współdziałanie z kółkami rolniczymi, spółdzielniami produkcyjnymi, dbanie o prawidłową gospodarkę w lasach, współdziałanie ze spółdzielniami w zakresie zaopatrzenia i usług, zarząd mieniem gromadzkim, drobnymi zakładami produkcyjnymi, usługowymi, zabezpieczenie pomieszczeń i obsługa szkół podstawowych, przysposobienia rolniczego, izb porodowych, bibliotek. Aparatem wykonawczym i zarządzającym rady było prezydium, opiniodawczym i kontrolnym komisje rady. Organami pomocniczymi gromadzkich rad byli sołtysi i zebrania wiejskie. Prezydium- organ wykonawczo-zarządzający rady, reprezentujący radę na zewnątrz i organizujący jej pracę. Jego skład wybierała rada, jego liczebność zależała od hierarchii rady i wielkości jednostki administracyjnej. Komisje rady: opiniowały i inicjowały sprawy mające być przedmiotem sesji, kontrolowały działalność aparatu prezydium i całej rady. Ilość komisji, ich składy liczbowe ustalały rady narodowe w oparciu o wytyczne Rady Państwa wydane w latach 1950, 1958. Ramowy regulamin obrad gromadzkich rad narodowych został wprowadzony uchwałą Rady Państwa z 11.12. 1954r. Gminy jako podstawowe jednostki podziału administracyjnego w miejsce dotychczasowych gromad, utworzono ponownie, na podstawie ustawy z dnia 29.11.1972 r (Dz. U.1972 Nr 49 poz..) PGRN w Domanicach podlegało Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Siedlcach. Teren działania: wsie Domanice, Kopcie, Przywory Duże i Małe, Pieńki, , Zażelazna, od 1962r po likwidacji gromad w Olszycu i Śmiarach: Olszyc Szlachecki, Olszyc Włościański, Czachy, Folwark, Emilianówka, Trzciniec, Śmiary, Kolonia Śmiary, Mroczki, Pluty, Daćbogi, Łupiny, Łupiny PGR.

Border dates:

1957-1972 [1981]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1957-1972, 1981-1981.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

23

Total archival units developed :

23

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 23 j.a. T. 40 IZA