Gminna Rada Narodowa w Wiśniewie powiat Siedlce

Reference code
62/1826/0
Border dates
1946-1953
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Dział Ogólno-administracyjny: protokóły z sesji GRN 1951 sygn.1, Dokumentacja Komisji Kultury i Oświaty 1951-1953 sygn. 2, Dział Finansowo-budżetowy: Postępowanie karno-administracyjne, rejestr wyroków 1946-1953 sygn. 3-5.

The history of the creator:

Zespół ma nazwę umowną. Urząd posługiwał się pieczęciami:Gminna Rada Narodowa Gminy Wiśniew powiatu siedleckiego, Zarząd Gminy Wiśniew powiatu siedleckiego, Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Wiśniewie. Okres funkcjonowania 1944-1954, siedziba: Wiśniew, teren działania: gromady: Białki, Ciosny, Gostchorz, Grabianów, Helenów, Kaczory, Kosiorki, Mościbrody, Myrcha, Paduchy, Rakowiec, Sołdy, Stok Wiśniewski, Wiśniew, Wiśniewo, Wołyńce, Wołyńce Kolonia, Wólka Wiśniewska, Wólka Wołyniecka, od 1952 r.wieś Lipniak włączona z gminy Skórzec (Dz. U. RP 1952 nr 39 poz.272, Wykaz gromad PRL wg stanu z dnia 1 VII 1952 wyd. Warszawa 1952 s. 35, gromada Wiśniewo obejmowała Kolonię Wiśniew i folwark Koty). W 1946 roku gmina Wiśniew miała obszar 7596 ha, 4848 mieszkańców. Gminna Rada Narodowa jako tymczasowy organ ustawodawczy i samorządowy w gminie Wiśniew została ustanowiona na podstawie Ustawy z 11 września 1944r o organizacji i zakresie działania rad narodowych i Dekretu PKWN z 23 listopada 1944 o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego (Dz. U. 1944 nr 5 poz. 22 Ustawa, Dz. U. 1944 nr 14 poz. 74 Dekret). Została powołana w drugiej połowie 1944 roku. Dokładnej daty nie udało się ustalić, zachował się w aktach jednostki nadrzędnej odpis protokółu z numerem dwa i datą 17.12.1944 r. Organem wykonawczym rady był zarząd gminny. Kompetencje terenowych rad narodowych wg w/w Ustawy (art.28): planowanie działalności publicznej, w szczególności ustalanie budżetu oraz planu świadczeń w naturze, kontrola działalności organów wykonawczych, powoływanie samorządowych organów wykonawczych, zawieranie umów w sprawie zaciągania pożyczek, zbycia, zmiany lub obciążenia majątku ruchomego. W tym zakresie pozostały jako obowiązujące przepisy Ustawy z 23.03.1933r o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego (Dz. U. RP 1933 nr 35 poz. 294 art. 43-48 z pewnymi wyjątkami). Pewna grupa zagadnień została wyłączona z kompetencji samorządu jako zastrzeżone do kompetencji władz państwowych: m.in. sprawy lasów, państwowych podatków, opłat, sprawy kolei, dróg, poczty, sprawy wojskowe, waluty i ubezpieczenia. Rady tworzone były na zasadzie delegacji organizacji politycznych i społecznych i dokoptowywania na wniosek prezydium, wojska (różnica w stosunku do 20-lecia). Gminna Rada Narodowa w Wiśniewie obradowała na sesjach, podlegała bezpośrednio Powiatowej Radzie Narodowej w Siedlcach, pośrednio Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Lublinie (1944-1948), później Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Warszawie, ponieważ powiat siedlecki zmienił przynależność administracyjną z województwa lubelskiego do warszawskiego. Miała obowiązek przedkładać nadrzędnej radzie co miesiąc sprawozdanie z działalności, przesyłać odpisy protokółów posiedzeń, podjętych uchwał. PRN w Siedlcach jako hierarchicznie wyższa rada na podstawie art. 7 Dekretu z 23.11.1944r. miało prawo żadać dodatkowych wyjaśnień lub wstrzymać wykonanie każdej uchwały GRN w Wiśniewie i Zarządu, którą uznała za niezgodną z prawem, niecelową lub niezgodną z linią działalności Krajowej Rady Narodowej. Gminna Rada Narodowa w Wiśniewie liczyła od 21 do 26 radnych. W 1949 roku 6 radnych delegował PZPR, 6 ZSL, związki zawodowe 4 osoby, 8 radnych to reprezentanci poszczególnych gromad. Wybierała ze swego grona Prezydium złożone z przewodniczącego, zastępcy, 3 członków. Przewodniczącymi byli: Konstanty Borkowski, Aleksander Jurzyk, Julian Jurzyk, Józef Jurzyk, Mieczysław Sadokierski (źródło: „Wiśniew 1419-1985” Siedlce 1986 k. 218) Nowelizacja Ustawy z 3.01.1946 roku (Dz. U.1946 nr 3 poz. 19, tekst jednolity Dz. U. 1946 nr 3 poz. 26) wniosła odwrócenie kolejności zadań rad narodowych: rady narodowe miały być organami planowania działalności publicznej oraz kontroli nad rządowymi i samorządowymi organami wykonawczymi. Na mocy Ustawy z dnia 20 III 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej dotychczasowe funkcje Zarządu Gminnego przejęło Prezydium Gminnej Rady Narodowej jako organ wykonawczy i zarządzający rady narodowej. Gminna Rada Narodowa była terenowym organem jednolitej władzy państwowej w gminie. Organami pomocniczymi były komisje. W gminach Wiśniew były to komisje: komisja zdrowia, pracy i pomocy społecznej, komisja gospodarki drogowej, komisja finansowa-budżetowa, komisja oświaty i kultury, komisja urządzenia osiedli, komisja rolna. Rada obradowała na sesjach. Sposób funkcjonowania prezydiów regulowały akty wykonawcze. Prezydium GRN dzieliło się na następujące referaty: ogólno - administracyjny, finansowy, spraw socjalnych i kulturalny, wojskowy, spraw rolnych, urząd stanu cywilnego. Wójtowie: Jan Grzebisz, Aleksander Marczak (po 1950 r przewodniczący Prezydium), sekretarz: Jan Romaniuk. Na podstawie Ustawy z dnia 25 IX 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. 1954 nr 43 poz.191) i uchwały WRN w Warszawie nr VI/10/54 z dnia 5.10.1954 r. gmina Wiśniew została zlikwidowana, jej teren podzielony między gromady Białki, Wiśniew, Wołyńce.

Border dates:

1946-1953

Classification:

The name of the creator:

Gminna Rada Narodowa Gminy Wiśniew powiatu siedleckiego

Dates:

1946-1953.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

5

Total archival units developed :

5

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 5 j.a. T. 687 IZA