Roguski Franciszek pisarz aktowy powiatu węgrowskiego

Reference code
62/146/0
Border dates
1810-1823 [1843]
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Akta notarialne 1810 – 1817 sygn. 1 – 5, Akta notarialne1823 sygn. 7, Akta notarialne 1815 - 1822 sygn. 9 – 14, Księga inwentarzy 1811 – 1820 sygn. 6, Sumariusz aktów notarialnych 1810 – 1823 sygn. 8, ksiega aktów notarialnych 1821 sygn. 15, Repertorium aktów notarialnych Franciszka Roguskiego, Antoniego Przewóskiego 1813-1823 [1843] sygn. 16 [Skorowidz z lat 1810 – 1823 w zespole Nr 62/137 sygn.24 „ Przewuski Antoni rejent okręgu węgrowskiego]

The history of the creator:

Organizację notariatu w początkowym okresie normowała ustawa notarialna dla Księstwa Warszawskiego z 1808 roku. Wprowadziła ona podział na : pisarzy aktowych ( działających przy Sądzie Apelacyjnych w Warszawie, którzy swoje czynności mogli wykonywać na terenie całego kraju ), rejentów kancelarii ziemiańskiej ( działających przy Trybunałach Cywilnych , wykonujących czynności notarialne w okręgu Trybunału ) i rejentów ( notariuszy ) kancelarii okręgowych ( działających przy Sądach Pokoju i na ich terenie spełniających swoje funkcje ). Ustawy hipoteczne z 1818 r. i 1825 r. zniosły funkcję pisarzy aktowych i zmieniły nazwę notariuszy urzędujących przy hipotekach na rejentów okręgowych. Zwierzchnictwo nad notariatem sprawowała Komisja Rządowa Sprawiedliwości a bezpośredni nadzór odpowiednie sądy. Reforma sądownictwa w Królestwie Polskim przeprowadzona w 1875 r. wprowadziła także w życie rosyjską ustawę notarialną z 1866 r. i na jej podstawie wprowadzono podział notariuszy na urzędujących przy wydziałach hipotecznych sądów okręgowych i sądów pokoju. Notariuszy mianowała Izba Sądowa Warszawska na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego. Jako urzędowy wprowadzono język rosyjski. Wyżej wymienione przepisy ( ze zmianami ) obowiązywały do 1934 r., kiedy to na mocy rozporządzenia Prezydenta RP z dn. 27 X 1933 r. wprowadzono jednolite dla całego kraju prawo o notariacie. Określiło ono prawa i obowiązki notariuszy oraz powołało do życia izbę notarialną i radę notarialną. Przepisy te obowiązywały do 1952 r., kiedy to na mocy ustawy z dnia 25 V 1951 r. „ Prawo o notariacie” zlikwidowano prywatne kancelarie notarialne powołując do życia Państwowe Biura Notarialne, działające przy Sądach Powiatowych. Notariusze byli urzędnikami publicznymi, którzy działali w interesie państwa jednocześnie ich działalność miała charakter prywatnoprawny pobierali bowiem wynagrodzenie za wykonywanie określonych czynności.

Border dates:

1810-1823 [1843]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1810-1823, 1810-1823, 1843-1843, 1843-1843.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

16

Total archival units developed :

16

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

1.8

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 16 j.a. T.4
Book inventory approved Tak 16 j.a. T.4

posteriora dla notariusza Antoniego Przewóskiego sygn. 16 Repertorium 1813-1823 [1843]