Akta notariusza Władysława Jeżewskiego w Częstochowie

Reference code
8/445/0
Border dates
1915-1919
Number of series
4
Number of scans
0

Content:

Akta notariusza Władysława Jeżewskiego w Częstochowie, w tym: Akta notarialne z lat 1915 - 1918, sygn. 1 - 11; Skorowidze do akt notarialnych z lat 1915 - 1918, sygn. 12 - 13 Repertoria z lat 1915-1918 księga wpłat z 1919 roku

The history of the creator:

Notariusz Władysław Jeżewski działał na podstawie ustawy notarialnej z dnia 14 kwietnia 1866 roku, obowiązującej na terenie Królestwa Polskiego od 1876 roku oraz Dekretu Rady Regencyjnej w przedmiocie przepisów tymczasowych o notariacie z dnia 3 lipca 1918 roku. Przytoczone wyżej przepisy stanowiły, iż notariusze byli urzędnikami państwowymi, których mianował Minister Sprawiedliwości. Kandydat na to stanowisko musiał zdać egzamin przed komisją składającą się z prezesa sądu okręgowego, prokuratora i jednego czynnego notariusza. Kancelarie mogły być prowadzone przy wydziałach hipotecznych sądów okręgowych lub sądów pokoju. Zakres czynności notarialnych obejmował: ”przyjmowanie od osób zainteresowanych wszelkiego rodzaju aktów (...), wydawanie wypisów i kopii aktów, dopełnienie poświadczeń, przyjmowanie do zachowania, składanych przez osoby prywatne zaświadczeń...”. Notariusze zobowiązani byli założyć i prowadzić: repertoria sporządzonych przez siebie aktów, protestów i poświadczeń, księgi pobranych opłat, skorowidze alfabetyczne, spis wszystkich posiadanych w kancelarii dokumentów, listę osób sądownie ubezwłasnowolnionych. Po upływie każdego roku kalendarzowego, spisane na luźnych arkuszach, akty wraz z załącznikami powinny być ułożone chronologicznie i oprawione. W przypadku zakończenia działalności kancelarii całą przechowywaną w niej dokumentację wraz z pieczęciami notariusza przejmowało archiwum hipoteczne właściwego sądu. Władysław Jeżewski prowadził swoją kancelarię przy Wydziale Hipotecznym Sądu Pokoju w Częstochowie. Mieściła się ona w Częstochowie przy ulicy Szkolnej 3, następnie w alejach NMP pod nr 22. Zastępcą w czynnościach notarialnych był Teofil Szelest. Zachowała się dokumentacja z lat 1915 - 1918.

Border dates:

1915-1919

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Kancelaria notariusza Władysława Jeżewskiego w Częstochowie

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

18

Total archival units developed :

18

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

1.4

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 18 j.a. Inwentarz nr 284

Notatkę informacyjną napisał Przemysław Snoch, inwentarz sporządziła Ewa Dubaj (2005). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA. Dopływy zinwentaryzowano i dopisano do inwentarza w 2016 roku.