Kuratorium Okręgu Szkolnego Szczecińskiego

Reference code
65/355/0
Border dates
1945-1950 [1958]
Number of series
39
Number of scans
31706

Content:

I. AKCESJA opracowana w 1967 r.; 1945-1950; 312 j.a. 1. Wydział Ogólny 1945-1950; sygn. 1-122, 308, 309, 311, 312; 126 j.a. - okólniki i zarządzenia Ministerstwa Oświaty, własne Kuratorium oraz inspektorów szkolnych; sprawozdanie o stanie szkolnictwa z 1945 r.; materiały dotyczące organizacji szkolnictwa w województwie; protokoły zjazdów inspektorów szkolnych; plany pracy i sprawozdania z pracy Kuratorium i jego wydziałów; protokoły narad i konferencji; organizacja Kuratorium; protokoły kontroli Kuratorium; sprawozdania z wizytacji inspektorów szkolnych; sprawozdania dotyczące stanu szkolnictwa w województwie; sprawozdania z obchodów Dni Oświaty, uroczystości pierwszomajowych; współpraca z władzami terenowymi; akcja stypendialna i zapomogowa; spis pracowników Kuratorium z 1949 r.; materiały dotyczące rewindykacji dzieci polskich; przyznawanie gruntów na cele oświatowe; materiały dotyczące odbudowy szkół i ich wyposażania w sprzęt szkolny; sprawy finansowe szkół; wycinki i notatki prasowe; preliminarze budżetowe Kuratorium. 2. Wydział I Szkół Powszechnych 1945-1950; sygn. 123-153; 31 j.a. - organizowanie szkolnictwa powszechnego w poszczególnych powiatach; protokoły wizytacji szkół powszechnych w powiatach; sprawozdania z kontroli inspektoratów szkolnych; protokoły konferencji nauczycielskich szkół podstawowych; plany pracy i sprawozdania roczne inspektoratów szkolnych; materiały dotyczące szkół z żydowskim językiem nauczania; organizacje młodzieżowe; organizacja i działalność przedszkoli; okólniki i zarządzenia dotyczące szkolnictwa podstawowego. 3. Wydział II Szkół Średnich 1945-1950; sygn. 154-161; 8 j.a. - okólniki i zarządzenia dotyczące szkolnictwa średniego; organizacja sieci szkół średnich; protokoły Rady Pedagogicznej Państwowego Gimnazjum i Liceum w Darłowie (1946-1947); sprawozdania z przebiegu egzaminu maturalnego w 1947 r.; sprawozdania dotyczące szkolnictwa średniego i szkół średnich. 4. Wydział III Szkół Zawodowych 1946-1950; sygn. 162-167; 6 j.a. - zezwolenia na prowadzenie kursów; szkolnictwo rolnicze w województwie; okólniki i zarządzenia władz zwierzchnich; sprawozdania z działalności Szkoły Zawodowej w Słupsku i Państwowym Gimnazjum Mechanicznym w Stargardzie. 5. Wydział IV Kształcenia Nauczycieli 1945-1950; sygn. 168-190; 23 j.a. - okólniki i zarządzenia dotyczące kształcenia nauczycieli; zjazdy i kursy nauczycielskie; sprawozdania dotyczące działalności liceów pedagogicznych; sprawozdania z przeprowadzonych kursów pedagogicznych; plany pracy liceów pedagogicznych; sprawozdania z działalności ośrodków dydaktyczno-naukowych; kursy wakacyjne nauczycieli. 6. Wydział V Oświata i Kultura Dorosłych 1945-1950; sygn. 191-241; 51j.a. - plany pracy i sprawozdania poszczególnych szkół i kursów w zakresie szkolenia dorosłych; sprawozdania z prac kulturalno-oświatowych wśród dorosłych w powiatach; organizacja i rozwój szkolnictwa dla dorosłych w powiatach; protokoły konferencji i narad; walka z analfabetyzmem; Uniwerstyety Ludowe. 7. Wydział VI Opieka nad Dzieckiem 1946-1950; sygn. 242-281; 310; 41 j.a. - sprawozdania z pracy Wydziału; sprawozdania z akcji letniej-kolonii, obozów dla dzieci i młodzieży; dożywianie dzieci; organizacja domów dziecka w województwie; protokoły lustracji domów dziecka; wykazy wychowanków domów dziecka; rejestracja dzieci niemieckich; wykazy zakładów opiekuńczych i specjalnych w województwie. 8. Wydział VII Służba Polsce 1946-1950; sygn. 282-286; 5 j.a. - instrukcje i okólniki dotyczące Służby Polsce; plany pracy i sprawozdania z działalności hufców SP; sprawozdania z wizytacji obozów letnich SP. 9. Wydział Planowania 1945-1950; sygn. 287-307; 21 j.a. - plany inwestycyjne szkół; remonty szkół; sprawozdania dotyczące działalności bibliotek szkolnych. II AKCESJA opracowana w 2011 r.; 1945-1950 [1958]; 353 j.a. 10. Wydział Ogólny 1945-1950 [1951]; 71 j.a. - okólniki władz nadrzędnych, organizacja szkolnictwa i ruch słuzbowy nauczycieli w powiecie koszalińskim w okresie XII/45 - IV/46, projekt powołania Powiatowej Rady Oświaty i Kultury Dorosłych (1949), protokół konferencji inspektorów szkolnych z sierpnia 1949 r., sprawozdania z wykorzystania godzin nadliczbowych w szkołach, skargi na nauczycieli (1949), konkursy organizowane w szkołach (1949), nauka religii w szkołach - zatrudnianie duchownych i skargi (1949-1951), wykazy pracowników KOSS oraz nauczycieli zatrudnionmych w szkołach województwa szczecińskiego, księgi kontroli etatów w KOSS, inspektoratach szkolnych oraz szkołach (1945-1950 [1951]. 11. Wydział I Szkół Powszechnych 1946-1950; 6 j.a. - organizacja szkół podstawowych na terenie województwa. 12. Wydział II Szkół Średnich 1945-1950; 35 j.a. - organizacja i działalność liceów ogólnokształcących i liceów pedagogicznych na terenie województwa, protokoły posiedzeń Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie egzaminów dojrzałości dla eksternistów oraz dla pracujących, protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności Państwowej Komisji Weryfikacyjnej przy KOSS dla kandydatów do szkół wyższych - Akademii Handlowej i Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie. 13. Wydział III Szkół Zawodowych 1947-1949; 1 j.a. - działalność średnich szkół zawodowych w województwie. 14. Wydział IV Kształcenia Nauczycieli 1946-1950; 8 j.a. - wykazy ośrodków dydaktyczno-naukowych kształcenia nauczycieli w roku szk. 1949/50, protokoły egazminów z kursów pedagogicznych dla nauczycieli. 15. Wydział V Oświaty i Kultury Dorosłych 1948-1950; 5 j.a. - materiały dotyczą działalności Uniwersytetu Powszechnego Związków Zawodowych - protokoły egzaminów na wstępny rok studiów, arkusze ocen studentów, materiały związane z likwidacją Uniwersytetu. 16. Wydział VI Opieki nad dzieckiem 1946-1947; 1 j.a. - znajdującą się tu jednostka zawiera informacje dotyczące kadry zatrudnionej w Państwowym Domu Dziecka w Sławnie oraz informacje o podopiecznych tego domu. 17. Wydział VII Służba Polsce 1948-1950; 1 j.a. - zgłoszenia na kursy, sprawozdania z pracy hufców PO Słuzba Polsce w Szczecinie, Szczecinku i Wałczu. 18. Oddział Personalny 1945-1950 [1958]; 225 j.a. - akta osobowe pracowników KOSS, inspektoratów szkolnych oraz nauczycieli zatrudnionych w szkołach województwa.

The history of the creator:

W kwietniu 1945 r. z Warszawy do Szczecina wyruszyła grupa ze Stanisławem Helsztyńskim na czele, która stanowiła zalążek władz oświatowych na Pomorzu. Początkowo ich siedziba znajdowała się w Pile, 7 maja przeniesiono ją do Szczecina. Niebawem jednak ze względu na nie wyjaśnioną sytuację polityczną Szczecina, siedzibę Kuratorium przeniesiono najpierw do Stargardu Szczec., a później do Koszalina. W połowie listopada 1945 r. Kuratorium powróciło do Szczecina i rozpoczął się okres organizacji szkolnictwa na Pomorzu. Kuratorium było organem nie zespolonym administracji państwowej drugiej instancji w dziedzinie oświaty i wychowania oraz opieki nad dzieckiem. Do jego kompetencji należało kierownictwo i nadzór nad wszystkimi zakładami nauczania i wychowania (z wyjątkiem szkół wyższych) oraz nadzór nad wszystkimi placówkami oświaty i kultury oraz było zwierzchnikiem władz i urzędów szkolnych, szkół podstawowych i publicznych oraz zakładów wychowawczych. Swoje zadania w terenie Kuratorium wykonywało poprzez Inspektoraty Szkolne, których siedziby znajdowały się w miastach powiatowych województwa. Zasięg terytorialny działania Kuratorium zmieniał się zależnie od zmian administracyjnych. Kuratorium Okręgu Szkolnego Szczecińskiego przestało istnieć wraz z wejściem w życie ustawy o terenowych organach jednolitej władzy państwowej z 20 marca 1950 r. i po utworzeniu Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie. Odtąd sprawami oświaty zajmował się Wydział Oświaty PWRN.

Border dates:

1945-1950 [1958]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

665

Total archival units developed :

665

Total archival units without records:

0

Total current materials

6.0

Total current materials developed

5.9

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak w bazie IZA

Zespół zmikrofilmowany R 15000-15306 - sygn. 1-307 Uchwałą nr 5 KAOD z 25.08.2011 r. akta kat. B przekwalifikowano do kat. A oraz uporządkowano je