Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie

Reference code
65/356/0
Border dates
[1945] 1950-1973 [1990]
Number of series
989
Number of scans
179047

Content:

1. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY 1950-1973 [1990]; sygn. 1-1562; 14845-14885, 15358-15382; 1628 j.a. 1950-1973; sygn. 1-1562; 14845-14885; 1603 j.a. – protokoły sesji (1950-1956, 1958-1973), protokoły posiedzeń komisji rady (1950-1973), protokoły posiedzeń Komisji Odszkodowawczej, której zadaniem było świadczenie pomocy dla rodzin ofiar i osób rannych podczas walk ulicznych w grudniu 1970 r., sprawy osobowe radnych, interpelacje i postulaty radnych, zespoły radnych, konwent seniorów, spotkania posłów i radnych z wyborcami, nadzór nad radami narodowymi niższego stopnia, protokoły posiedzeń Prezydium WRN, organy kolegialne przy PWRN, konferencje i narady, podział administracyjny województwa, ustalanie nazw miejscowości, obiekty fizjograficzne, sprawy osobowe członków prezydium i pracowników administracji państwowej, skargi i wnioski, kroniki i monografie, wydawnictwa własne, radiowęzeł, protokoły kontroli PWRN, normatywy kancelaryjno-archiwalne, materiały dotyczące udziału administracji w kampaniach ogólnopaństwowych, plany pracy i kierunki działania wydziałów PWRN i prezydiów rad narodowych niższych stopni, organizacja wewnętrzna WRN i PWRN, sprawozdania z działalności WRN i jej organów, kwestionariusze radnych WRN (1958-1973), protokoły posiedzeń Wojewódzkiej Komisji Odznaczeń Państwowych (1972-1973), charakterystyki osób, którym przynano odznaczenia; 1953-1973 [1990]; sygn. 15358-15382; 25 j.a. - rejestry uchwał PWRN za lata 1953-1965 i 1973 r., skargi, skorowidz zarządzeń wojewody (za lata 1974-1986), materiały dotyczące mianowania sekretarzy w urzędach t.o.a.p. (1974-1990). 2. WOJEWÓDZKA KOMISJA PLANOWANIA GOSPODARCZEGO [1945] 1950-1973 [1982]; sygn. 1563-2565, 14446-14448, 15383-15479; 1103 j.a. 1950-1973; sygn. 1563-2565, 14446-14448; 1006 j.a. – organizacja WKPG, protokoły posiedzeń Kolegium WKPG (1954-1955, 1960-1963, 1966-1967, 1969, 1972-1973), zarządzenia przewodniczącego Komisji, sprawozdania z działalności WKPG, nadzór na działalnością komisji niższych stopni, protokoły Rady Naukowo-Ekonomicznej (1963-1964, 1966, 1968, 1970), plany perspektywiczne i wieloletnie rozwoju województwa, sprawozdania z wykonania planów wieloletnich, roczne plany poszczególnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego ikulturalnego województwa i sprawozdania z ich wykonania, monografie dotyczące rozwoju społeczno-gospodarczego województwa, oceny i analizy sytuacji gospodarczej dot. Przemysłu kluczowego, przemysłu terenowego, rzemiosła, portu i gospodarki morskiej, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, budownictwa, obrotu towarowego i handlu, rolnictwa, demografii, oświaty, kultury, kultury fizycznej, służby zdrowia, opieki społecznej, podział administracyjny województwa, bilanse pieniężnych dochodów i wydatków ludności (1952-1957, 1962-1973), bilanse siły roboczej (1952-1954, 1959-1973), kontrole WKPG (1965-1967); [1945] 1950-1973 [1982]; sygn. 15383-15479; 97 j.a. - programy rozwoju miast województwa szczecińskiego, spisy kadrowe z 1968 i 1973 r., opinie o lokalizacjach inwestycji, materiały dotyczące budowy przejścia drogowo-kolejowego przez Odrę w rejonie Polic, koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo-składowych w Szczecinie Dąbiu. 3. WYDZIAŁ FINANSOWY 1950-1973 [1982]; sygn. 2566-3795, 14449-14455, 15348-15357; 1247 j.a. 1950-1973 [1975] sygn. 2566-3795, 14449-14455; 1237 j.a. – organizacja wydziału, zarządzenia wewnętrzne (1962-1970), decyzje i zmiany w budżecie, protokoły posiedzeń organów kolegialnych, plany pracy i sprawozdania z ich wykonania, plany i sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac, skargi i wnioski, normatywy kancelaryjno-archiwalne, kontrole Wydziału, kontrole rad narodowych niższych stopni, kontrole jednostek podległych radzie, budżety zbiorcze i jednostkowe oraz sprawozdania z ich wykonania (1950-1973), plany inwestycyjne i sprawozdania z ich wykonania (1952-1973 [1974]), ulgi inwestycyjne, działalność nadzoru podatkowego, plany i sprawozdania z wpływów podatkowych, plany i sprawozdania z podatku obrotowego, dochodowego, gruntowego i od osób duchownych, finansowanie wsi, opłaty melioracyjne, działalność Skarbowego Urzędu Komorniczego, sprawozdania z czynności egzekucyjnych karno-skarbowych, wykazy jednostek nadzorowanych, plany finansowe przedsiębiorstw i sprawozdania z ich wykonania, protokoły zdawczo-odbiorcze warsztatów, sklepów, przedsiębiorstw, rejestry jednostek nadzorowanych; 1955-1973 [1982]; sygn. 15348-15357; 10 j.a. - decyzje wojewody w sprawach budżetowych, materiały z kontroli sprawozdania finansowe Szczecińskiej Gry Liczbowej "Gryf" za lata 1961-1976, ewidencja skarg i wniosków. 4. WYDZIAŁ DO SPRAW WYZNAŃ [1945] 1950-1973 [1989]; sygn. 3796-3983, 14607-14822; 404 j.a. – organizacja wydziału, protokoły narad, plany pracy i sprawozdania z ich wykonania w referatach do spraw Wyznań niższych stopni, komunikaty i listy pasterskie Episkopatu, Prymasa, Kurii w Gorzowie i Szczecinie, sprawozdania z konferencji i uroczystości religijnych, informacje o postawach politycznych księży, nauczanie religii, sprawy podatków i opłat od księży i kościołów, akta byłych duchownych i księży, ewidencja księży, działalność stowarzyszeń wyznaniowych „Caritas”, „Pax”, „Zbór Apostolski”, „Świadkowie Jehowy”, obsadzanie stanowisk kościelnych i duchownych, budowa, rozbudowa obiektów sakralnych, wykazy własności, akta parafii kościołów chrześcijańskich i niechrześcijańskich. 5. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ 1950-1973 [1990]; sygn. 3984-4762, 3986a, 14456-14457, 15480-15496, 15760-15775; 815 j.a. 1950-1973; sygn. 3984-4762, 3986a, 14456-14457; 782 j.a. – organizacja wydziału, organizacja jednostek podległych, kontrola resortu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, plany pracy wydziału (na lata 1953, 1966-1971) i sprawozdania z ich wykonania (1951-1953), zarządzenia wewnętrzne, protokoły narad (1951, 1955, 1960, 1966), plany perspektywiczne, wieloletnie i roczne gospodarki komunalnej i mieszkaniowej (na lata 1950-1954, 1963) i sprawozdania z ich realizacji, analizy ekonomiczne, sprawozdania z wykonania planów inwestycyjnych i kapitalnych remontów, sprawozdania z działalności hoteli, zakładów pogrzebowych i urządzeń wodno-melioracyjnych, sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac, protokoły kontroli, wykazy cmentarzy, grobownictwo wojenne, protokoły ekshumacji zwłok, poszukiwania grobów, nadzór nad działalnością jednostek podległych i nadzorowanych w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, ewidencja i przekazywanie nieruchomości (1951-1964, 1970-1971), skargi i zażalenia, plany finansowe, budżety i ich realizacja, dokumentacja techniczna obiektów; 1956-1973 [1990]; sygn. 15480-15496; 17 j.a. - materiały dotyczące cmentarnictwa komunalnego, programy rozwoju terenów zielonych w poszczególnych miejscowościach województwa; 1951-1954; sygn.15760-15775; 16 j.a. - sprawy personalne pracowników wydziału, sprawy personalne jednostek podporządkowanych i nadzorowanych. 6. WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, URBANISTYKI I ARCHITEKTURY [1946] 1950-1973; sygn. 4763-4931, 14458-14470, 14886-15347; 644 j.a. 1950-1973; sygn. 4763-4931, 14458-14470; 182 j.a. – organizacja wydziału, zarządzenia wewnętrzne, protokoły posiedzeń Głównej Komisji Urbanistycznej, Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, Rady Technicznej, Komisji Budownictwa, protokoły narad i konferencji, sprawozdania z wykonania wieloletnich planów pracy wydziału, roczne plany pracy wydziału i sprawozdania z ich wykonania (1951-1952, 1956, 1960-1961), protokoły kontroli wydziału i jednostek podległych (1950-1951, 1965-1971), plany perspektywiczne i wieloletnie budownictwa, lokalizacja inwestycji, analizy ruchu budowlanego, nadzór nad działalnością jednostek podległych i nadzorowanych w zakresie budownictwa i architektury; [1946] 1950-1973; 462 j.a.; sygn. 14886-15347; lokalizacje inwestycji na terenie miast i powiatów: Banie (1950), Barlinek (1951-19670), Boleszkowice (1950-1966), Cedynia (1948-1969), Chociwel (1947-1970), Chojna (1948-1970), Choszczno(1950-1970), Dębno (1950-1969), Dobra (1948-1969), Dobrzany (1953-1969), Drawno (1947-1969), Dziwnów (1950-1969), Dziwnówek (1950-1969), Goleniów (1950-1970), Gryfice (1947-1970), Gryfino (1950-1970), Ińsko (1950-1969), Kamień Pomorski (1947-1971), Lipiany (1948--1968), Łobez (1947-1970), Łukęcin (1950-1970), Miedwie (1966-1973), Łukęcin (1950-1969), Maszewo (1947-1969), Mieszkowice (1948-1968), Międzywodzie (1951-1969), Międzyzdroje (1946-1970), Myślibórz (1948-1971), Moryń (1948-1963), Mrzeżyno (1950-1970), Niechorze (1954-1970), Nowogard (1950-1970), Nowe Warpno (1956-1967), Pełczyce (1947-1969), Płonie (1961-1970), Płoty (1950-1971), Pobierowo (1957-1970), Pogorzelica (191954-1970), Pyrzyce (1950-1970), Police (1950-1970), Resko (1947-1969), Recz (1947-1969), rejestry lokalizacji - powiaty: Choszczno, Chojna, Goleniów, Gryfice, Gryfino, Kamień Pomorski, Łobez, Myślibórz, Nowogard, Pyrzyce, Stargard Szczeciński, Wolin (1 j.a.; 1963), Pustkowo (1965-1969), Rewal (1951-1970), Rurka (1964-1967), Stargard Szczeciński (1947-1970), Szczecin (1947-1971), protokoły z posiedzeń Komisji Rzeczoznawców i Zespołu Urbanistycznego w sprawie zagospodarowania przestrzennego, lokalizacji (1 j.a.; 1946-1951), plan alternatywny rozbudowy Szczecina (1 j.a.; 1953-1955), Świnoujście (1950-1970), Trzebiatów (1950-1969), Trzcińsko Zdrój (1950-1969), Wisełka (1956-1966), Trzebież (1952-1968), Węgorzyno (1950-1970), Widuchowa (1947-1948), Wolin (1947-1969). 7. WYDZIAŁ GOSPODARKI WODNEJ I OCHRONY POWIETRZA 1958-1972; sygn. 4932-5216; 285 j.a. – organizacja wydziału, zarządzenia wewnętrzne, plany pracy wydziału (na lata 1960-1961, 1965, 1968-1970) i sprawozdania z ich wykonania (za lata 1961-1968), normatywy kancelaryjno-archiwalne, współpraca polsko-niemiecka (1957-1958, 1962-1968, 1970-1972), materiały Międzynarodowej Komisji Zagospodarowania Odry (1958), akcje przeciwpowodziowe i działalność komitetów przeciwpowodziowych, perspektywiczne, wieloletnie i roczne plany gospodarki wodnej i ochrony środowiska, analizy gospodarowania wodą, analizy dotyczące zaopatrzenia wsi w wodę, informacje dotyczące zanieczyszczenia rzek i jezior, sieć wodno-ściekowa i wodno-kanalizacyjna, oczyszczalnie ścieków, nadzór na prowadzeniem robót geologicznych i hydrologicznych, kataster wodny, sprawozdania z realizacji inwestycji, działalność spółek wodnych i związków spółek wodnych (1962-1973), protokoły kontroli wydziału i jednostek podległych, nadzór nad działalnością jednostek podległych i nadzorowanych w zakresie gospodarki wodnej i ochrony środowiska. 8. WYDZIAŁ HANDLU 1950-1973; sygn. 5217-5613; 397 j.a. – organizacja wydziału, protokoły posiedzeń Kolegium (1956-1958), zarządzenia wewnętrzne (1956-1958, 1972-1973), sprawozdania z działalności wydziału, normatywy kancelaryjno-archiwalne, protokoły narad i zebrań (1950-1957), protokoły posiedzeń komisji działających przy wydziale, plany perspektywiczne, wieloletnie i roczne w zakresie handlu i sprawozdania z ich wykonania, analizy dotyczące skupu płodów rolnych, analizy działalności handlu (1951, 1956-1973), zezwolenia na prowadzenie handlu (1952-1971), sieć handlowa, sieć zakładów zbiorowego żywienia, sieć gastronomiczna, oceny działalności gastronomii i przemysłu spożywczego, przygotowania do sezonu turystycznego (1962-1963, 1972-1973), udział w targach handlowych, koordynacja terenowobranżowa (1970, 1973), oceny zaopatrzenia w opał (1952-1953, 1971-1973), przestępstwa gospodarcze (1960), walka z alkoholizmem (1959, 1965-1967), nadzór nad działalnością jednostek podległych i nadzorowanych w zakresie handlu, protokoły kontroli wydziału i jednostek podległych, skargi i wnioski. 9. WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI 1950-1973; sygn. 5614-6508, 14471-14490; 915 j.a. – organizacja wydziału, protokoły posiedzeń organów kolegialnych wydziału, protokoły narad i konferencji, plany perspektywiczne i wieloletnie i sprawozdania z ich wykonania, roczne plany pracy wydziału i jednostek podległych i sprawozdania z ich wykonania, analizy ekonomiczne, sprawozdania statystyczne w zakresie kultury i sztuki, protokoły kontroli wydziału i jednostek podległych, koordynacja działalności instytucji kulturalnych i oświatowych, nadzór nad działalnością stowarzyszeń i związków naukowych i twórczych, organizacja obchodów, rocznic, wystaw i pokazów, konkursów i festiwali, ewidencja zabytków, ochrona zabytków, dokumentacja zabytków, zagospodarowanie zabytków. 10. WYDZIAŁ PRZEMYSŁU I USŁUG 1950-1972; sygn. 6509-7161, 14491-14495, 15776-1577; 660 j.a. 1950-1972; sygn. 6509-7161, 14491-14495; 658 j.a. – organizacja wydziału, zarządzenia wewnętrzne (1955-1956, 1969-1970), protokoły posiedzeń Rady Techniczno-Ekonomicznej (1956-1957), protokoły narad i konferencji (1950-1955, 1964-1965, 1968-1972), analizy skarg i wniosków, plany wieloletnie i sprawozdania z ich realizacji, aktywizacja województwa w zakresie przemysłu (na lata 1961-1975), budżet wydziału i jego realizacja, plany pracy wydziału i sprawozdania z ich wykonania (1950-1973), plany zatrudnienia w przemyśle i sprawozdania z ich wykonania, organizacja i działalność przemysłu terenowego, drobnej wytwórczości, rzemiosła, spółdzielczości, działalności usługowej, inwestycje w zakresie przemysłu, protokoły kontroli wydziału i jednostek podległych, nadzór nad działalnością jednostek podległych i nadzorowanych w zakresie przemysłu, dokumentacja techniczna Fabryki Włókien Sztucznych w Szczecinie-Żydowcach (z 1950 r.) i Fabryki Sprzętu Metalowego i Chemicznego „Farma” (z 1952 r.); 1950-1954; sygn. 15776-15777; 2 j.a. - wykazy pracowników Wydziału Przemysłu, sprawy personalne pracowników wydziału. 11. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI [1949] 1950-1973 [1974] sygn. 7162-7294, 14496-14501, 15778; 140 j.a. [1949] 1950-1973 [1974] sygn. 7162-7294, 14496-14501; 139 j.a. – organizacja wydziału i jednostek podległych, protokoły narad (1955-1964, 1968-1972), protokoły kontroli wydziału i jednostek podległych, działalność Komisji Koordynacji Przewozów, programy i kierunki rozwoju komunikacji w województwie (1960, 1965, 1969, 1971), wykazy i opisy dróg i mostów, plany budowy dróg i mostów, sprawozdania ze stanu posiadania dróg i mostów, sprawozdania z rejestracji i liczby pojazdów, sprawozdania z wydanych i cofniętych praw jazdy, analizy wypadków drogowych, informacje dotyczące stanu pojazdów mechanicznych, dokumentacja techniczna budowy dróg i mostów; 1950; sygn. 15778; 1 j.a. - wykazy pracowników wydziałów komunikacji prezydiów powiatowych rad narodowych województwa szczecińskiego 12. WYDZIAŁ ROLNICTWA I LEŚNICTWA [1949] 1950-1973 [1974] sygn. 7295-9979, 14502-14579, 15500-15704, 15779-15781; 2971 j.a. [1949] 1950-1973 [1974] sygn. 7295-9979, 14502-14579; 2763 j.a. – organizacja wydziału, protokoły narad i konferencji, plany pracy wydziału i sprawozdania z ich wykonania, protokoły kontroli wydziału, działalność gromadzkiej służby rolnej, wypadki przy pracy, skargi i wnioski, plany perspektywiczne, wieloletnie i roczne produkcji rolnej i sprawozdania z ich wykonania, plany budżetowe, sprawozdania i analizy z wykonania budżetu, materiały dotyczące produkcji roślinnej, zwierzęcej, weterynarii, oświaty rolniczej, inwestycji w rolnictwie, elektryfikacji wsi, urządzeń rolnych, melioracji, nadzór nad działalnością jednostek podległych i nadzorowanych w zakresie rolnictwa, materiały dotyczące leśnictwa, plany urządzeń lasów, gospodarka torfowa, łowiectwo, wykazy pomników przyrody (1959-1972), działalność Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody; [1949] 1950-1963; sygn. 15500-15704; 205 j.a. - akta uwłaszczeniowe w poszczególnych powiatach, sprzedaż, dzierżawa, przejmowanie i przekazywanie nieruchomości, wyłączenia nieruchomości na cele publiczne; 1955-1957, 1973 [1974]; sygn. 15779-15781; 3 j.a. - sprawy personalne pracowników - zatrudnianie i zwalnianie pracowników w Zespołach Gminnych Ośrodków Maszynowych województwa szczecińskiego, materiały kursów zawodowych w województwie - protokoły egzaminacyjne, sprawozdania z prowadzonych kursów, plany kursów. 13. WYDZIAŁ SKUPU 1950-1973; sygn. 9980-10367; 388 j.a. – organizacja wydziału, plany pracy wydziału, protokoły narad i zebrań (1952-1962, 1969-1972), organizacja aparatu skupu w terenie, skargi i wnioski, protokoły posiedzeń komisji działających przy w wydziale, działalność Wojewódzkiego Zespołu Koordynacyjnego do spraw Skupu (1955-1973)), plany wieloletnie i roczne ze skupu i obowiązkowych dostaw płodów rolnych i sprawozdania z ich realizacji, organizacja i działalność punktów skupu, protokoły kontroli wydziału (1964) i jednostek podległych, nadzór nad działalnością jednostek podległych i nadzorowanych w zakresie skupu. 14. WYDZIAŁ ZATRUDNIENIA 1950-1973; sygn. 10368-10738; 371 j.a. – organizacja wydziału, organizacja jednostek podległych, normatywy kancelaryjno-archiwalne, protokoły narad i zebrań (1950-1954, 1962, 1966-1969), skargi i wnioski, plany pracy wydziału i sprawozdania z ich wykonania (1950-1954, 1959-1973), sprawozdania finansowe, analizy stanu zatrudnienia (1950-1972), analizy rynku pracy (1961-1973), sprawozdania z pośrednictwa pracy (1950-1973), sprawozdania z akcji werbunkowej (1950-1954), zatrudnianie kobiet (1951-1953, 1966-1968), młodocianych i absolwentów szkół (1960-1973), fundusz interwencyjny (1955-1972), oceny wydajności pracy i dyscypliny pracy i płacy (1963, 1966,1970), oceny stanu bhp (1970-1973), protokoły kontroli wydziału i jednostek podległych, informacje o gospodarce siłą roboczą (1953, 1962-1965). 15. WYDZIAŁ ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 1950-1973 [1974]; sygn. 10739-11132, 14580-14581, 15497-15499 ; 399 j.a. 1950-1973; sygn. 10739-11132, 14580-14581; 396 j.a. – organizacja wydziału, zarządzenia wewnętrzne, sprawozdania z działalności wydziału (1960-1961, 1964-1971), normatywy kancelaryjno-archiwalne, protokoły posiedzeń Kolegium (1961-1973), protokoły narad i konferencji (1951-1953, 1966-1971) , plany perspektywiczne, wieloletnie i roczne i sprawozdania z ich wykonania, budżety i sprawozdania z ich wykonania, oceny stanu służby zdrowia, sprawozdania z działalności służby zdrowia, analizy dotyczące kadr służby zdrowia, szkolnictwa medycznego, inwestycji i kapitalnych remontów w służbie zdrowia, bhp i wypadków przy pracy, krwiodawstwa, lecznictwa otwartego, zamkniętego i przemysłowego, sprawy narkomanii, opieka zdrowotna nad ludnością wiejską, cygańską, opieka nad matką i dzieckiem, sprawozdania z opieki społecznej, walka z hałasem, protokoły kontroli wydziału i jednostek podległych (1962-1973), nadzór nad działalnością jednostek podległych i nadzorowanych w służbie zdrowia, skargi i wnioski; 1966, 1971-1973 [1974]; sygn. 15497-15499; 3 j.a. - protokoły zdawczo-odbiorcze przazania Zasadniczej Szkoły Medycznej Asystentek Pielęgniarskich, Państwowego Sanatorium Neuopsychiatrii Dziecięcej w Nowym Czarnowie na rzecz PWRN, protokół przekazania i przekształcenia Państwowego Prewentorium Przeciwgruźliczego w Nowogardzie. 16. WOJEWÓDZKA KOMISJA CEN 1950-1973; sygn. 11133-11296; 164 j.a. – organizacja komisji, protokoły posiedzeń Kolegium (1961-1973), sprawozdania z działalności WKC (1959, 1965-1966, 1970, 1972), analizy ekonomiczne, analizy cen, protokoły kontroli WKC (1964, 1969), protokoły kontroli prawidłowości ustalania cen, biuletyn WKC, cenniki na usługi i na wyroby (1960-1973), decyzje cenowe (1970-1972), zarządzenia cenowe (1966-1973), rejestry wniosków cenowych. 17. WOJEWÓDZKI KOMITET KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI 1950-1973; sygn. 11297-12225; 929 j.a. – organizacja Komitetu, zarządzenia wewnętrzne, protokoły posiedzeń komitetu (1950-1967, 1969-1973), jego prezydium oraz komisji, podkomitetów i sekcji, protokoły narad i konferencji (1950-1951, 1957, 1962, 1971-1972), sprawozdania z działalności komitetu (1954-1957, 1963, 1967), nadzór nad działalnością okręgowych związków sportowych, klubów sportowych, towarzystw i stowarzyszeń sportowych, zrzeszeń „Ludowe Zespoły Sportowe”, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, plany perspektywiczne, wieloletnie i roczne z zakresu kultury fizycznej i sprawozdania z ich wykonania, sprawozdania z organizacji imprez sportowych, oceny sportu szkolnego, oceny rozwoju turystyki, sprawozdania statystyczne z kultury fizycznej, protokoły kontroli komitetu i jednostek podległych, ewidencja kadr sportowych, inwentaryzacja bazy sportowej, skargi i wnioski, biuletyny sportowe i wycinki prasowe (1950-1954, 1968), dokumentacja techniczna obiektów sportowych. 18. KURATORIUM OKRĘGU SZKOLNEGO [1949] 1950-1973 [1974] sygn. 12226-12916, 14582-14604, 14823-14844, 15705-15759; 791 j.a. [1949] 1950-1973 [1974] sygn. 12226-12916, 14582-14604, 14823-14844; 736 j.a. – zarządzenia min. Oświaty i wojewódzkich władz szkolnych, organizacja KOS, protokoły narad i konferencji, plany i programy rozwoju oświaty, sprawozdania o stanie oświaty szczecińskiej, sprawozdania z działalności KOS, plany zatrudnienia i funduszu płac i sprawozdania z ich wykonania, skargi i wnioski, plany finansowe, sprawozdania finansowe, sprawozdania z wykonania budżetu i planu gospodarczego, plany inwestycyjne i sprawozdania z ich wykonania, protokoły kontroli KOS i jednostek podległych, organizacja i działalność szkół w województwie, organizacja i działalność placówek oświatowo-wychowawczych, organizacja roku szkolnego w szkołach, programy nauczania, wyniki nauczania, sprawozdania z egzaminów szkolnych, organizacja i działalność organizacji społecznych – harcerstwo, „Służba Polsce”, komitetów rodzicielskich, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, imprezy szkole, nauczanie religii w szkołach, zwalczanie analfabetyzmu, nauczanie języków obcych, wychowanie fizyczne i sportowe; 1950-1973 [1974]; sygn. 15705-15759; 55 j.a. - akta dotyczące prowadzonych kursów i szkoleń, sprawozdania z egzaminów dojrzałości, akta kursantów, sprawy osobowe nauczycieli i pracowników Wydz. Oświaty, arkusze ocen. 19. WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH sygn. 12917-14028, 14605-14606; 1114 j.a. – organizacja wydziału, sprawozdania z działalności wydziału, protokoły kontroli wydziału i jednostek podległych, wywłaszczenia, zmiana imion i nazwisk, nadzór nad działalnością stowarzyszeń, związków i organizacji o charakterze polityczno-społecznym, zawodowym, naukowym kulturalnym, sportowym, turystycznym, narodowościowym, ludność cygańska, ludność radziecka, ludność żydowska, ludność grecka, ludność ukraińska, ludność niemiecka, ludność innych narodowości, uznawanie, nadawanie i pozbawianie obywatelstwa polskiego, repatriacja Polaków z ZSRR, sprawy konsularne, strefa nadgraniczna, nadzór nad kościołem i duchowieństwem, materiały dotyczące przygotowań wyborów do Sejmu i rad narodowych. 20. WOJEWÓDZKA KOMENDA STRAŻY POŻARNYCH sygn. 14029-14340; 312 j.a. – organizacja komendy, protokoły narad, rozkazy, plany pracy komendy i sprawozdania z ich wykonania, sprawozdania z działalności komend powiatowych, sprawozdania z zakresu ochrony przeciw-pożarowej, stan gotowości bojowej, ewidencja pożarów, analizy przyczyn pożarów, kontrola i nadzór nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym, organizacja i działalność ochotniczych straży pożarnych, normatywy kancelaryjno-archiwalne. 21. WYDZIAŁ BUDŻETOWO-GOSPODARCZY 1950-1973; sygn. 14341-14413; 73 j.a. – organizacja wydziału, protokoły posiedzeń Kolegium (1973), zarządzenia wewnętrzne (1964-1973), normatywy kancelaryjno-archiwalne, organizacja zakładów budżetowych (1966-1972), protokoły narad i konferencji, preliminarze budżetowe, plany inwestycyjne i kapitalnych remontów i sprawozdania z ich wykonania (1965-1973), protokoły kontroli wydziału i jednostek podległych. 22. OŚRODEK SZKOLENIOWY 1950-1973; sygn. 14414-14425; 12 j.a. – organizacja ośrodka, protokoły posiedzeń Rady Programowej (1968-1971, 1973), plany pracy ośrodka i sprawozdania z ich wykonania (1965-1972), plany kursów szkoleniowych i sprawozdania z ich prze-biegu (1961-1973), plany finansowe, budżety i sprawozdania z ich realizacji, protokoły kontroli ośrodka. 23. ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWYCH I SPOŁECZNYCH 1950-1973; sygn. 14426-14445; 20 j.a. – protokoły posiedzeń Rady Zakładowej, rad oddziałowych i grup związkowych (1963-1965, 1972-1973), protokoły konferencji i zebrań sprawozdawczo-wyborczych (1964, 1966, 1968-1973), plany pracy Rady Zakładowej i sprawozdania z ich wykonania (1969-1973), protokoły kontroli Rady Zakładowej. 24. 1945-1949; sygn. II/1 - II/205 205 j.a. - akta osobowe pracowników Urzędu Wojewódzkiego Szczecińskiego zwolnionych w latach 1945-1949. 25. Akcesja nr 4104/2018; 7447 j.a.; 1945-1948 - akta osobowe pracowników Urzędu Wojewódzkiego Szczecińskiego zwolnionych w latach 1945-1948; sygn. II/206-II/7652.

The history of the creator:

Ustawa z 20.III.1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy całą władzę w terenie powierzyła radom narodowym znosząc jednocześnie związki samorządu terytorialnego oraz organy administracji niezespolonej. Zakres działania rad narodowych regulowały zarówno ustawa marcowa oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy. Proces rozszerzania uprawnień rady rozpoczął się od 1955 r., kiedy to radom przekazano decyzje w dziedzinie rolnictwa, przemysłu terenowego, handlu, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej zastrzeżonych do tej pory na rzecz właściwych ministrów. Ustawowe unormowanie rozszerzonego w latach 1955-1957 zakresu działania nastąpiło w ustawie o radach narodowych z 25.I.1958 r. W gestię rad przekazano nadzór nad przedsiębiorstwami przemysłowymi działającymi w oparciu o lokalne surowce i nastawionych na zaspokajanie miejscowych potrzeb. W wyniku realizacji ustawy styczniowej wprowadzono jednoosobowy organ administracji państwowej w postaci kierownika wydziału. W latach 1972-1973 przeprowadzono reformy ustrojowe państwa. Zgodnie z nimi nowy ustrój administracji w terenie oparty został na rozgraniczeniu funkcji przedstawicielskich od wykonawczych, umocnieniu pozycji rad narodowych jako organów władzy państwowej, powołano także jednoosobowy organ administracji terytorialnej. 9.XII.1973 r. przeprowadzono wybory do rad narodowych działających już w innych warunkach ustrojowych, a organem administracji terytorialnej został wojewoda. Sesja inauguracyjna WRN w Szczecinie odbyła się 25.V.1950 r. Wówczas też wybrano 5-cio osobowe Prezydium. W późniejszym okresie ilość członków Prezydium zmieniała się. W lipcu 1950 r. wybrano 10 stałych komisji Rady. Były to organa pomocnicze rady, których zadaniem było przygotowywanie materiałów na obrady plenarne WRN. O liczbie, rodzajach i nazwach komisji stałych decydowała Rada Państwa wydając instrukcje zawierające zalecenia wiążące dla jednostek terenowych. Na przestrzeni lat ilość komisji stałych zmieniała się. Powoływano także w zależności od potrzeb komisje niestałe. Organem wykonawczym władzy państwowej było Prezydium WRN. Swoje zadania realizowało ono poprzez utworzone wydziały, oddziały, referaty. Komórki organizacyjne PWRN podporządkowane były WRN oraz Radzie Ministrów i właściwym ministrom. W lipcu 1950 r. utworzono 14 wydziałów, we wrześniu było już 19 wydziałów. Struktura organizacyjna PWRN w okresie istnienia urzędu wielokrotnie zmieniała się. Było to związane jednej strony z przekazywaniem radom narodowym nowych zadań i tym samym rozszerzania ich kompetencji – powodowało to powoływanie nowych wydziałów, a z drugiej strony z gestii rad wyłączano pewne zadania (np. sprawy statystyki) i tym samym likwidowano istniejące komórki organizacyjne. PWRN w Szczecinie przestało istnieć z dniem 9.XII.1973 r.

Border dates:

[1945] 1950-1973 [1990]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

23434

Total archival units developed :

15987

Total archival units without records:

0

Total current materials

216.0

Total current materials developed

194.5

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Nie
Book inventory approved Tak

Uchwałą nr 6 KAOD z 25.08.2011 r. akta kat. B przekwalifikowano do kat. A. Zespół częściowo zmikrofilmowany od sygn. 1-1298 - nr mikrofilmów 33632-34929