Gminna Rada Narodowa w Swobnicy

Reference code
65/359/0
Border dates
1945-1954
Number of series
11
Number of scans
0

Content:

I. Zarząd Gminny i Gminna Rada Narodowa 1945-1950; sygn. 1-59; 59 j.a. – wykazy miejscowości w gminie i ich zmiany nazw (1945-1948); organizacja ZG i GRN (1945-1947); sprawozdania z działalności ZG (1945-1950); roki urzędowe (1948); wykazy pracowników ZG, radnych i sołtysów (1946-1950); protokoły sesji (1946-1950), komisji Rady (1948, 1950), posiedzeń Prezydium (1950); protokoły posiedzeń ZG (1948-1950); protokoły zebrań wiejskich (1946-1950); raporty sytuacyjne (1946-1947); protokoły kontroli (1948-1949); majątek gminy (1945-1948); budżet gminy (1947-1948, 1950); sprawozdania z wykonania budżetu (1947-1949); sprawozdania z wymiaru podatków (1948-1949); materiały dotyczące rolnictwa (1945-1950), rozwoju przemysłu, handlu i rzemiosła (1945-1947), oświaty i kultury (1945-1949), opieki zdrowotnej i społecznej (1945-1947, 1950); aprowizacja-kartki żywnościowe (1947-1948); zrzeczenia się gospodarstw rolnych (1949-1950); wykazy analfabetów (1949-1950); ewidencja ludności (1945-1946); wykazy zdemobilizowanych żołnierzy (1945-1947); repatriacja cudzoziemców (1945-1947); opisy mienia pozostawionego przez osadników w województwie tarnopolskim (1945); pomoc dla osadników (1946); wykazy gospodarstw rolnych (1947); protokoły wprowadzenia na gospodarstwo rolne (1947-1950); ochrona porządku i bezpieczeństwo publiczne (1945-1947); grobownictwo wojenne (1945-1952); rejestry spraw karnych (1947); wykazy członków partii politycznych (1946-1947). II. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1950-1954; sygn. 60-107; 48 j.a. – instrukcje kancelaryjno-archiwalne (1951-1954); protokoły posiedzeń Gminnej Komisji Podziału Administracyjnego (1954); protokoły sesji (1950-1951, 1953), komisji Rady (1950-1954) i posiedzeń Prezydium (1950, 1952, 1954); ewidencja radnych (1951-1954); protokoły zebrań wiejskich (1950-1954); protokoły posiedzeń Zespołu Gminnego (1952-1953); sprawozdania z działalności urzędu (1950-1954); plany pracy urzędu (1952-1954); protokoły kontroli (1951-1954); sprawozdania z realizacji Narodowej Pożyczki Rozwoju Sił Polski (1951); budżet gminy (1951, 1953); materiały dotyczące oświaty i kultury (1952-1954); sprawozdania z rolnictwa (1950-1954)współzawodnictwo wsi (1952-1954); łowiectwo (1952-1954); rybołówstwo (1950, 1952); zrzeczenia się gospodarstw rolnych (1951-1954); wykazy nieruchomości (1951); orzeczenia o stanie majątkowym mieszkańców gminy (1953).

The history of the creator:

Zarząd Gminy w Swobnicy powstał w 6.IV.1945 r. Działał na podstawie dekretu z 23.XI.1944 r. i ustawy z 23.III.1933 r. Była to władza wykonawcza w gminie.W skład Zarządu wchodzili: wójt, jego zastępca, sekretarz, oraz trzech członków. Do jego zadań należało: ustalanie budżetu, rozliczanie jego wykonania, decydowanie o zaciągnięciu pożyczki krótkoterminowej, ustalanie należności przypadających gminie oraz wykonywanie uchwał własnej rady oraz władz zwierzchnich. Organem ustawodawczym i kontrolnym w gminie była gminna rada narodowa. Na Pomorzu Zachodnim rady powstawały dużo później niż w innych częściach kraju. W Swobnicy Gminna Rada Narodowa powstała 27.VIII.1946 r. Radnymi były osoby delegowane przez partie polityczne, organizacje społeczne. Podstawową formą pracy rady były sesje. Do zadań rady należało: kontrola zarządu gminnego, rozliczanie zarządu z wykonania budżetu gminy, sprawy ewidencji ludności oraz planowanie działalności publicznej w gminie. Organami pomocniczymi rady były komisje rady. Taka organizacja władz gminnych istniała do 1950 r. W wyniku ustawy z 20.III.1950 r. o terenowych organach władzy państwowej zlikwidowano dualizm władzy (rządowej – rady narodowe i samorządowej – zarządy gminne), a całą władzę przejęły prezydia gminnych rad narodowych. W Swobnicy Prezydium Gminnej Rady Narodowej utworzono w połowie 1950 r. Prezydia zmieniły swój dotychczasowy charakter – z organu wewnętrznego rady stały się teraz organem wykonawczym i zarządzającym. W skład prezydium wchodzili: przewodniczący, jego zastępca, sekretarz i dwóch lub trzech członków. Do jego zadań należało wykonywanie zaleceń, zarządzeń i uchwał własnej rady i władz zwierzchnich oraz organizowanie pracy rady (przygotowanie sesji). Zadania te prezydia wykonywały poprzez referaty. Organem ustawodawczym w gminie była gminna rada narodowa. Do jej zadań należało uchwalanie planu i budżetu gminy, kierowanie działalnością gospodarczą, kulturalną i społeczną gminy, ustalanie wymiaru podatków i obowiązkowych dostaw. Organami pomocniczymi rady były komisje, które sprawowały działalność opiniodawczą i kontrolną. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Swobnicy istniało do czasu wydania ustawy z 25.IX.1954 r. o reformie administracyjnej wsi. W myśl tej ustawy zlikwidowano gminy, na ich miejsce powołano nowe jednostki administracyjne – gromady.

Border dates:

1945-1954

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

107

Total archival units developed :

107

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.5

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak w bazie IZA