Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Chojnie z siedzibą w Dębnie Lubuskim

Reference code
65/363/0
Border dates
1950-1975
Number of series
116
Number of scans
0

Content:

I Wydział Organizacyjno-Prawny . 1. Protokoły sesji PRN 1950-1975; 31 j.a. 2. Postulaty wyborców, programy, protokoły z wyborów 1955-1965, 1975; 10 j.a. 3. Realizacja programu wyborczego 1960-1972; 11 j.a. 4. Komisje Rady - sprawozdania z działalności, wykazy członków 1951-1953, 1961, 1971; 7 j.a. 5. Komisje Rady - protokoły posiedzeń wszytkich komisji 1950-1975; 111 j.a. 6. Protokoły posiedzeń Prezydium PRN 1951-1975 j.a. 7. Protokoły konferencji i narad członków organów kolegialnych 1951-1972; 19 j.a. 8. Narady sołtysów 1951-1952, 1958-1961; 6 j.a. 9. Zebrania sołtysów 1955, 1975; 2 j.a. 10. Decyzje i zarządzenia 1966-1967, 1970, 1973-1975; 6 j.a. 11. Organizacja Urzędu 1950-1974; 11 j.a. 12. Podział administracyjny powiatu 1954, 1959-1961, 1971; 7 j.a. 13. Materiały na sesje i posiedzenia Prezydium 1953-1960, 1972-1973; 12 j.a. 14. Sprawozdania z działalności PPRN w Chojnie i prezydiów MRN i GRN; 1950-1954, 1958-1960, 1968, 1970, 1972, 1974-1975; 21 j.a. 15. Składy osobowe rad narodowych i komisji 1950-1955, 1958-1960, 1974-1975; 19 j.a. 16. Skargi i wnioski 1951, 1957, 1960-1962, 1971, 1973-1975; 10 j.a. 17. Kroniki powiatu 1960, 1963-1966; 2 j.a. 18. Sprawozdania z kontroli rad narodowych niższego stopnia 1950-1962; 13 j.a. 19. Pogadanki radiowęzła 1954-1959; 6 j.a. 20. Wybór ławników 1958, 1961; 2 j.a. 21. Odznaczenia, podnoszenie kwalifikacji, samorząd mieszkańców 1959, 1971-1974; 3 j.a. II. Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego 1. Protokoły posiedzeń PKPG 1951-1972; 19 j.a. 2. Sprawozdania z działalności PKPG 1952-1954, 1957-1958; 4 j.a. 3. Plany perspektywiczne i wieloletnie rozwoju gospodarczego 1959-1975; 21 j.a. 4. Plany gospodarcze roczne 1954-1975; 41 j.a. 5. Plany gospodarcze i budżetowe miast 1959-1965, 1974; 8 j.a. 6. Plany gospodarcze gromad 1960-1964; 9 j.a. 7. Sprawozdania z wykonania planów wieloletnich 1966-1970; 1 j.a. 8. Sprawozdania i informacje z wykonania rocznych planów gospodarczych 1952-1974; 52 j.a. 9. Sprawozdania z wykonania planów przez przedsiębiorstwa podległe 1951, 1958, 1961-1962, 1967, 1969, 1974; 10 j.a. 10. Sprawozdania z wykonania budżetu 1956-1968; 10 j.a. 11. Osiągnięcia powiatu chojeńskiego 1951-1973; 19 j.a. 12. Program akywizacji powiatu chojeńskiego 1956, 1962-1968; 11 j.a. 13. Ankiety dotyczące stanu zagospodarowania miast i gromad 1951, 1956, 1958, 1967; 5 j.a. 14. Bilans opałowy 1953-1955; 2 j.a. 15. Bilans dochodów i wydatków ludności 1956-1958; 3 j.a. 16. Wykazy demograficzne ludności 1953-1973; 13 j.a. 17. Bilanse siły roboczej 1953-1975; 13 j.a. 18. Informacje dotyczące zatrudniania i płac w powiecie 1950-1970; 12 j.a. 19. Informacje dotyczące budownictwa na terenie powiatu 1954-1975; 16 j.a. 20. Informacje dotyczące gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w powiecie 1951-1970; 8 j.a. 21. Informacje dotyczące komunikacji i łączności w powiecie 1953-1968; 13 j.a. 22. Informacje dotyczące transportu w powiecie 1957-1962; 4 j.a. 23. Informacje dotyczące rolnictwa w powiecie 1950-1973; 17 j.a. 24. Informacje dotyczące inwestycji w powiecie 1952-1968; 14 j.a. 25. Turystyka 1966-1970, 1974-1975; 2 j.a. - programy rozwoju. 26. Czyny społeczne 1957-1973; 11 j.a. 27. Statystyka powiatu 1953, 1957; 3 j.a. - informator statystyczny, sieć spółdzielni produkcyjnych i sklepów handlowych. III. Wydział Finansowy 1. Protokoły narad 1959; 1 j.a. 2. Budżety jednostkowe powiatu 1951-1974; 27 j.a. 3. Budżety zbiorcze powiatu 1950-1970; 26 j.a. 4. Sprawozdania z wykonania budżetu 1950-1951, 1957-1960, 1967, 1974; 9 j.a. 5. Bilanse 1957-1958, 1964-1973; 11 j.a. IV. Wydział Oświaty i Kultury 1. Kierunki rozwoju powiatu w dziedzinie kultury 1954-1955, 1972; 3 j.a. 2. Plany i sprawozdania w zakresie rozwoju kultury 1954-1955, 1960-1964, 1969; 8 j.a. 3. Protokoły narad 1959-1969; 1 j.a. 4. Kierunki rozwoju powiatu w dziedzinie kultury 1955-1956, 1959, 1969, 1971, 1974; 8 j.a. 5. Plany i sprawozdania w zakresie rozwoju oświaty 1951-1955, 1960, 1971, 1974; 17 j.a. 6. Szkoły 1950-1958; 9 j.a. 7. Konferencje dyrektorów szkół 1952-1958; 6 j.a. 8. Wyniki nauczania 1952-1956; 2 j.a. 9. Szkolnictwo dla pracujących, zawodowe, biblioteki, przedszkola 1951-1958, 1972; 6 j.a. V. Wydział Spraw Wewnętrznych 1. Orzecznictwo karno-skarbowe 1952; 1 j.a. 2. Ewidencja stowarzyszeń 1957-1972; 4 j.a. 3. Sprawozdania z ruchu ludności 1954-1970; 4 j.a. VI. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa 1. Sprawy organizacyjne Wydziału 1953, 1971-1974; 7 j.a. 2. Plany, programy, oceny planów w zakresie rolnictwa 1953-1964, 1971-1974; 15 j.a. 3. Sprawozdania, analizy, informacje z wykonania planów gospodarczych 1951-1974; 24 j.a. 4. Sprawozdania z przebiegu osadnictwa 1951-1960; 9 j.a. 5. Sprawozdania i informacje z jednostek podległych i nadzorowanych 1950-1952; 3 j.a. 6. Rolnictwo obowiązkowe 1955, 1960-1970, 1974; 3 j.a. 7. Obowiązkowe dostawy 1952, 1959-1971; 6 j.a. 8. Państwowy Fundusz Ziemi 1954-1955, 1974-1975; 3 j.a. 9. Rolnicze spółdzielnie produkcyjne 1951-1964; 17 j.a. VII. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1. Nadzór nad jednostkami podległymi i nadzorowanymi 1951-1952, 1974; 3 j.a. 2. Organizacja Wydziału 1950-1958, 1972; 9 j.a. 3. Plany i oceny planów w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej 1950-1953, 1959-1971; 26 j.a. 4. Sprawozdania i analizy z wykonania planów w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej 1950-1962, 1966-1972; 42 j.a. 5. Budżet resortu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej 1952-1953, 1958-1962; 6 j.a. 6. Wykonanie budżetu w resorcie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej 1950-1951, 1954, 1956-1962, 1967, 1970, 1973; 11 j.a. 7. Repatriacja 1950-1951, 1957-1960; 4 j.a. 8. Wykaz ulic, placów, mostów, zakładów komunalnych 1950-1954, 1957-1959; 10 j.a. 9. Cmentarnictwo 1951-1953, 1961; 5 j.a. VIII. Wydział Handlu, Przemysłu i Usług 1. Zjazdy, konferencje, narady 1951, 1953; 3 j.a. 2. Sprawozdanie z działalności Wydziału 1950-1954; 6 j.a. 3. Plany w zakresie handlu, przemysłu i usług 1953--1954, 1958, 1961-1965, 1971-1975; 8 j.a. 4. Wykazy punktów usługowych i zakładów przemysłowych 1950-1958; 10 j.a. 5. Sprawozdania z rozwoju drobnej wytwórczości, przemysłu i rzemiosła 1950-1973; 24 j.a. 6. Sieć handlowa 1952-1953, 1957, 1960, 1967, 1969, 1971; 8 j.a. 7. Obrót towarowy - plany, oceny, sprawozdania 1952-1972; 17 j.a. IX. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej 1. Organizacja służby zdrowia 1972-1974; 2 j.a. 2. Plany i oceny planów w resorcie służby zdrowia 1953, 1959-1975; 10 j.a. 3. Sprawozdania z wykonania planów w resorcie służby zdrowia 1954-1955, 1959, 1960-1974; 16 j.a. X. Wydział Budownictwa i Urbanistyki 1. Sprawy archiwalne 1962; 1 j.a. - spisy akt, wykaz akt 2. Plany budownictwa 1972; 3 j.a.

The history of the creator:

Prezydia powiatowych rad narodowych jako terenowe organy jednolitej władzy państwowej zostały utworzone na mocy ustawy z 20.III.1950 r. W dniu 25.I.1958 r. ustawa o radach narodowych rozszerzyła samodzielność rad narodowych i wprowadziła zasadę decentralizacji władzy. Od tej pory wydziały prezydium prn stały się terenowymi organami administracji państwowej. Powiat chojeński był największym powiatem woj. szczecińskiego. W jego skład wchodziło w 1950 r. 7 miast i 9 gmin wiejskich. W 1954 r. w wyniku likwidacji gmin i utworzeniu gromad, w skład powiatu weszło 17 gromad. W późniejszych latach ilość gromad ulegała likwidacji i w 1971 r. było ich 11 (ilość miast pozostała taka sama). Po reformach lat 1972-1973 i utworzeniu miast i gmin i gmin w powiecie chojeńskim powstały 4 urzędy miast i gmin (w: Cedyni, Moryniu, Mieszkowicach i Trzcińsku Zdroju) i 3 urzędy gmin (w: Boleszkowicach, Chojnie i w Dębnie). Powiatowa Rada Narodowa w Chojnie z siedzibą w Dębnie rozpoczęła działalność 5.VI.1950 r. Tego samego dnia odbyła się sesja inuguracyjna PRN. Organem uchwałodawczym, kontrolnym i zarządzającycm rady były sesje.Organem wykonawczym i zarządzającym rady było prezydium. Prezydium składało się z 5 osób - przewodniczącego, jego zastepcy, sekretarza i dwóch członków. Organem pomocniczym rady były komisje. Do roku 1958 r. rodzaje komisji były ustalane odgórnie, a powoływanie innej wymagało zgody nadrzędnej rady narodowej. W 1950 r. wybrano 9 komisji stałych. Po roku 1958 r. ilość komisji i ich nazwy określała sama rada, w zależności od potrzeb. Na przestrzeni lat ilość komisji i ich nazwy zmieniały się. Prezydium PRN swoje zadania wykonywało poprzez wydziały i referaty. W 1950 r. określono, iż na szczeblu powiatu ma być utworzonych 7 wydziałów (ogólny, finansowy, oświaty, rolnictwa i leśnictwa, komunikacji, zdrowia, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej) i 10 referatów. Ponadto należało utworzyć Powiatową Komisję Planowania Gospodarczego. Na przestrzeni lat organizacja wewnętrzna PPRN w Chojnie ulegała licznym zmianom. Reformy lat 1972-1975 spowodowały likwidację PPRN w Chojnie jako organu wykonawczego i zarządzającego. Jednoosobowym organem administracji państwowej stał się naczelnik powiatu. Swoje zadania wykonywał poprzez podległy mu urząd powiatowy. Na mocy ustawy z 28.V.1975 r. zlikwidowano drugi szczebel administracyjnego podziału państwa, jakim były powiaty. Tym samym Urząd Powiatowy w Chojnie zakończył swoją działalność.

Border dates:

1950-1975

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

1272

Total archival units developed :

1181

Total archival units without records:

0

Total current materials

14.0

Total current materials developed

13.7

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak w bazie IZA