Akta gminy Bogumiłów w Monicach

Reference code
41/15/0
Border dates
1865-1953
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Zachowane akta obejmują lata 1865, 1872-1953. Gminna Rada Narodowa – Dział Organizacyjny: protokoły sesji GRN, posiedzeń Prezydium i komisji, sprawy organizacyjne (wykaz alfabetyczny miejscowości przynależnych do gminy), sprawy osobowe członków organów gmin i pracowników gminnych, zebrania i urzędowanie ciał samorządowych, kontrole, majątek gmin i gromad, monografia gminy; Dział Finansowo-Budżetowy: budżety administracyjne, sprawozdania rachunkowe, księga dochodów budżetowych; Dział Gospodarki Gminnej: drogi i place publiczne, rolnictwo (wykazy zniszczonych gospodarstw, rejestracja szkód wojennych, wykaz mienia zarekwirowanego przez Armię Czerwoną, spisy produkcji roślinnej i zwierzęcej), weterynaria i hodowla, popieranie przemysłu i handlu; Dział Administracyjny: oświata, kultura i sztuka, zdrowie publiczne, podział gminy na obwody USC, ewidencja i kontrola ruchu ludności (wykaz volksdeutschów, emigracja na Ziemie Odzyskane, wykazy strat poniesionych podczas wojny, groby jeńców, struktura ludności polskiej i niemieckiej, tymczasowe zaświadczenia tożsamości,), bezpieczeństwo i porządek publiczny, sprawy budowlane i odbudowy (wykazy zniszczonych wsi i osiedli, budowa młyna w Monicach). Na pozostałość aktową składają się także: księgi ludności stałej, rejestry mieszkańców oraz skorowidze.

The history of the creator:

Gmina jako organ administracji państwowej funkcjonowała w oparciu o ukaz carski z 2 III 1964 r. o urządzeniu gmin wiejskich. Zgodnie z postanowieniem Komitetu Urządzającego z dnia 5 (17) I 1867 r. o podziale miast i gmin w powiatach, gmina Bogumiłów należała do powiatu sieradzkiego. Siedziba gminy mieściła się w Monicach. Ukaz z 1864 r. stanowił, że władzę w gminie sprawuje samorząd gminny reprezentowany przez: zebranie gminne, wójta oraz sołtysów. Sprawy sporne rozpatrywane były przez sądy gminne. Ustrój ten przetrwał do końca I wojny światowej. Nową organizację władz gminnych wprowadziły przepisy Dekretu Naczelnika Państwa z 27 XI 1918 r. o utworzeniu rad gminnych na obszarze byłego Królestwa Kongresowego. Powołane wówczas rady gminne były organami zarządzającymi i kontrolującymi gospodarkę gminną. Ostatecznie strukturę i organizację władz gminnych określiły przepisy ustawy z 23 III 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego, zgodnie z którą organami gminy stały się: rada gminy, zarząd gminy, wójt i jego zastępcy (podwójci). Samorząd taki przetrwał do 1939 roku. W okresie okupacji w wyniku rozporządzenia Generalnego Gubernatora z 28 XI 1939 r. o zarządzie gmin, polskie władze gminne podporządkowane zostały okupantowi. Po zakończeniu II wojny światowej na mocy ustawy z 11 IX 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych powołane zostały gminne rady narodowe, które jako organ uchwałodawczy i kontrolujący wybierały organ wykonawczy – zarządy gminne. Na mocy ustawy z 20 III 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej dotychczasowe funkcje zarządów gminnych zostały przejęte przez prezydia gminnych rad narodowych. Gminne rady narodowe, działały do likwidacji gmin w 1954 r. i zostały zlikwidowane na podstawie ustawy z 25 IX 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych.

Border dates:

1865-1953

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

87

Total archival units developed :

87

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

1.9

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak