Kancelaria notariusza Ignacego Budrewicza w Częstochowie

Reference code
8/36/0
Border dates
1823-1865
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Kancelaria notariusza Ignacego Budrewicza z lat 1823 - 1865, sygn. 1 - 55, w tym: akta notarialne, repertoria czynności notarialnych.

The history of the creator:

IInstytucja notariatu - wzorowana na francuskiej ustawie notarialnej z 16 marca 1803 roku - wprowadzona została w Księstwie Warszawskim ustawą notarialną opracowaną przez F. Łubieńskiego, ówczesnego Ministra Sprawiedliwości, zatwierdzoną przez Fryderyka Augusta, a ogłoszoną 4 sierpnia 1808 roku. Ustawy i instrukcje hipoteczne z lat 1818 - 1819 i 1825 wprowadziły drobne korekty w organizacji instytucji hipotecznej, nie zmieniając jednak istoty notariatu ani jego głównych zasad ustrojowych. Instrukcje z lat 1818 - 1819 likwidowały funkcję pisarza aktowego. Ustawa z 1825 roku zmieniała tytuł notariuszy publicznych na rejentów okręgowych. Wymienione wyżej przepisy o notariacie obowiązywały w Królestwie Polskim do roku 1876, tj. do wprowadzenia rosyjskiej ustawy notarialnej. Notariusze działali przy wydziałach hipotecznych sądów pokoju. Do zadań hipoteki należały czynności spełniane przez sąd w zakresie ksiąg wieczystych. Notariusze sporządzali akty mające charakter dobrej woli stron. Byli oni urzędnikami o specyficznym charakterze, to znaczy zarówno publicznymi, jak i prywatno - prawnymi. Dzielili się na pisarzy aktowych przy sądach apelacyjnych, rejentów kancelarii ziemskich i rejentów kancelarii okręgowych. Notariusze byli zobowiązani do prowadzenia: repertoriów czynności, skorowidzów alfabetycznych, wykazów dokumentów złożonych do przechowania, list ubezwłasnowolnionych i ograniczonych w czynnościach. Do 1876 roku obowiązywała określona forma aktów, które miały składać się z: nagłówka, tekstu, podpisów świadków, pieczęci, podpisu referenta sprawy. Sporządzano je na papierze stemplowym, pozostawiając z margines z lewej strony karty. Po 1876 roku całość dokumentacji prowadzono w języku rosyjskim. Nie istniały określone wzory sporządzania pism. Treść aktów miała być możliwie krótka i zrozumiała.

Border dates:

1823-1865

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1823-1865.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

57

Total archival units developed :

55

Total archival units without records:

0

Total current materials

5.0

Total current materials developed

4.8

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 55 j.a. inwentarz Nr 127
Delivery and acceptance list Tak 2 j.a.

Wstęp napisali: Józef Dobosz, Jan Jeżowski, Piotr Madajczyk.Inwentarz sporządził: Piotr Madajczyk (1980)