Towarzystwo Przędzalnicze „La Czenstochovienne” S.A. Częstochowa

Reference code
8/141/0
Border dates
[1885-1891]1900-1945[1957]
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Akta władz przedsiębiorstwa z lat 1900 - 1944, sygn. 1 - 262, w tym: statuty, protokoły Walnych Zgromadzeń, odpisy z rejestru handlowego, odpisy aktów notarialnych, statystyka przemysłowa, kwestionariusze, wycinki prasowe, sprawozdania własne oraz Biura Sprzedaży Fabryk Jutowych, Centralnego Związku Przemysłu Polskiego, Związku Przemysłu Włókienniczego i Towarzystwa Przemysłowców Okręgu Częstochowskiego; Akta księgowości z lat 1900 - 1945, sygn. 263 - 371, w tym: bilanse, inwentarze, księgi główne, sprawozdawczość, podatek obrotowy, oszacowanie nieruchomości, sprawy bankowe; Akta produkcji i zbytu z lat 1909 - 1945, sygn. 372 - 457, w tym: kalkulacje kosztów produkcji, statystyka produkcji, odbiorcy, cenniki, sprawy dewizowe; Akta administracyjno - gospodarcze z lat 1902 - 1944, sygn. 458 - 483, w tym: administracja domów urzędniczych, nabywanie maszyn, sprzętu i materiałów, telefony, remonty; Akta dotyczące załogi z lat 1885 - 1891, 1905 - 1945, sygn. 484 - 545, w tym: ewidencja robotników (skorowidze), ogłoszenia o ograniczeniu czasu zatrudnienia, opieka nad niemowlętami robotnic, zasiłki, wypadki przy pracy; Listy płac oraz ich zestawienia z lat 1905 - 1945, sygn. 546 - 805, w tym: księgi rachunków osobistych robotników; Ambulatorium Przyzakładowe z lat 1942 - 1945, sygn. 806 - 811, w tym: ewidencja chorych, stosowane leki; Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej Koło Fabryki "La Czenstochovienne" z lat 1937 - 1939; sygn. 812, w tym: wykazy członków, korespondencja; Koleżeńskie Stowarzyszenie Urzędnicze z lat 1928 - 1938, sygn. 813 - 814, w tym: wykazy członków, komunikaty; Towarzystwo Teatralno - Wokalno-Muzyczne z lat 1923 - 1933, sygn. 815, w tym: statut; Klub Kulturalno - Sportowy "Częstochowianka" z lat 1937 - 1939, sygn. 816 - 825, w tym: sprawy organizacyjne, deklaracje członkowskie, korespondencja; Księgi główne, inwentarze, korespondencja handlowa, zarządzenia w sprawie dostarczania wyrobów dla armii niemieckiej, inwentarz weksli i towarów, komunikaty Izby Przemysłowo-Handlowej z lat 1891, 1900 - 1944, 1948, sygn. 826 - 842.

The history of the creator:

Budowę fabryki "Błeszno" na Ostatnim Groszu rozpoczął W. Kronenberg w roku 1882, następnie została ona sprzedana firmie "Hielle i Dittrich". Ostatecznie zakład uruchomiono w 1885 roku. Produkował on przędzę jutową i worki jutowe. W 1886 roku fabryka zatrudniała 305 robotników, a w 1896 roku 980. W 1900 roku przedsiębiorstwo zostało wykupione przez Towarzystwo Przędzalnicze "La Czenstochovienne" za sumę 860 tyś. rubli. Założycielami nadmienionego wyżej Towarzystwa byli: Albert i Eugeniusz Motte, Andrzej i Jan Meillassoux, Stefan Motte, Maurycy Caulier, A. Delaoutre, R. Snowden i J.B. Tanguy. Siedziba Spółki znajdowała się w Roubaix (Francja). Jej kapitał zakładowy wynosił 12,5 milionów franków. Obok dawnego zakładu jutowego wybudowano i uruchomiono roku 1902 przędzalnie bawełny. W 1913 roku fabryka zatrudniała około 5000 robotników, a wartość jej produkcji wynosiła ponad 8 milionów rubli. Posiadała ona następujące działy produkcji: przędzalnię bawełny, tkalnię bawełny, farbiarnię i wykończalnie, przędzalnie juty, tkalnie wyrobów jutowych, wykończalnię wyrobów jutowych. Do 1920 roku przedsiębiorstwo było dzierżawione przez Francuską Spółkę Akcyjną "Societe Fermiere de La Czenstochovienne", której oddział znajdował się w Łodzi. W 1934 roku fabryka należała do Zrzeszenia Producentów Przędzy Bawełnianej w Polsce, Związku Przemysłu Włókienniczego w Państwie Polskim oraz Towarzystwa Przemysłowców Okręgu Częstochowskiego. W okresie okupacji niemieckiej w latach 1939 - 1945 fabryka była pod zarządem powierniczym. Poza wyrobami jutowymi i bawełnianymi wytwarzała również wyroby papierowe.

Border dates:

[1885-1891]1900-1945[1957]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1885-1946, 1948-1948, 1950-1957.

Former name:

Foreign language name:

Societe Textile La Czenstochovienne

Languages:

Availability:

Total archival units:

852

Total archival units developed :

842

Total archival units without records:

0

Total current materials

17.0

Total current materials developed

17.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 842 ja. Inwentarz Nr 80
Working list Tak 3 j.a.
Delivery and acceptance list Tak 7 j.a.