Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nowej Wsi Żareckiej

Reference code
8/323/0
Border dates
1955-1972
Number of series
1
Number of scans
0

Content:

Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 1 - 18; Protokoły posiedzeń i kontroli komisji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 19 - 35, w tym: Komisje: Dróg i Mienia; Finansów; Mandatowej; Oświaty i Kultury; Rolnictwa i Leśnictwa; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 36 - 53.

The history of the creator:

Gromadzka Rada Narodowa w Nowej Wsi Żareckiej powołana została do życia na mocy ustawy z 25 września 1954 roku o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz.U. 1954, nr 43, poz. 191. Podziału powiatów na gromady, organy władz najniższego szczebla, dokonały, zgodnie z artykułem trzecim wyżej cytowanej ustawy wojewódzkie rady narodowe (Uchwała nr 24/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie z dnia 5 października 1954 roku w sprawie podziału na gromady powiatu zawierciańskiego[w:] Dz.U. WRN w Stalinogrodzie, 1954, Nr 10, poz. 54). Gromada Nowa Wieś Żarecka obejmowała obszary dotychczasowych gromad Dzierżno, Nową Wieś i Połomię Żarecką z gminy Żarki oraz oddziały leśne nr nr 9A i 10A z Nadleśnictwa Rzeniszów. Zakres kompetencji instytucji regulowała ustawa z dnia 25 stycznia 1958 roku o radach narodowych (Dz.U. 1958, nr 5, poz. 16). Władza ustawodawcza na terenie gromady znajdowała się w rękach gromadzkiej rady narodowej, która powoływała do życia komisje gromadzkie, organem wykonawczym było natomiast jej prezydium. Gromada Nowa Wieś Żarecka do 1956 roku znajdowała się w granicach powiatu zawierciańskiego. Po roku 1956 weszła w skład powiatu myszkowskiego. Swoją działalność zakończyła w 1972 roku wraz z wejściem w życie ustawy z 29 listopada o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych (Dz.U. 1972, nr 49, poz. 312), wprowadzającej nowy podział administracyjny kraju.

Border dates:

1955-1972

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1955-1972.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

53

Total archival units developed :

53

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.9

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak inwentarz nr 309

Notatkę informacyjną i inwentarz sporządził Marcin Kowalczyk (2005). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.