Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ługach- Radłach

Reference code
8/338/0
Border dates
1961-1972
Number of series
14
Number of scans
0

Content:

Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1961 - 1972, sygn. 1 - 12; Rejestry uchwał z lat 1968 - 1972, sygn. 13 - 15; Protokoły posiedzeń Komisji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1962 - 1972, sygn. 16 - 27; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1962 - 1972, sygn. 28 - 38; Plany pracy, rejestry z lat 1963 - 1971, sygn. 39 - 42; Zebrania wiejskie, sołtysi z lat 1964 - 1971, sygn. 43 - 44; Protokoły posiedzeń aktywu gospodarczego z lat 1969 - 1971, sygn. 45 - 46; Plany gospodarcze z lat 1963 - 1970, sygn. 47 - 50; Programy rozwoju rolnictwa z lat 1967 - 1970, sygn. 51 - 52; Kontrole zewnętrzne z lat 1964 - 1971, sygn. 53 - 55; Decyzje geodezyjne z lat 1966 - 1971, sygn. 56 - 57; Budżety gromady z lat 1967 - 1971, sygn. 58 - 63, Działalność Klubu Radnych Bezpartyjnych z lat 1968-1972, sygn1/1, Działalność Klubu Radnych PZPR z lat 1967-1972, sygn 1/2, Działalność Klubu Radnych ZSL z lat 1967-1972, sygn 1/3, Pisma i wytyczne jednostek nadrzędnych dot. Działalności Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej 1967 sygn. 1/4.

The history of the creator:

Powiat kłobucki w województwie katowickim został utworzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1952 roku (Dz.U. Nr 20, poz. 132) z części ówczesnego powiatu częstochowskiego. W powiecie kłobuckim było 15 gmin. Stan ten istniał do 1954 roku, tutaj do przeprowadzenia nowego podziału administracyjnego powiatu na gromady i utworzenia prezydiów gromadzkich rad narodowych. Prezydia gromadzkich rad narodowych zostały utworzone na podstawie ustawy z dnia 25 września 1954 roku o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz.U. Nr 43, poz. 191). Nadmieniane wielokrotnie prezydia były organami administracji państwowej najniższego szczebla. Zgodnie z art.. 3 wspomnianej ustawy podziału powiatu na gromady dokonywały wojewódzkie rady narodowe. Powiat kłobucki uchwałą Nr 19/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie z dnia 5 października 1954 roku został podzielony na 30 gromad (Dz. Urzędowy WRN w Stalinogrodzie Nr 10, poz. 54). Były to gromady: Biała Górna, Borowe, Dankowice, Kamyk, Kostrzyna, Kuleje, Libidza, Lipie, Łobodno, Ługi - Radły, Miedzno, Opatów, Ostrowy nad Okszą, Parzymiechy, Panki, Popów, Przystajń, Rębielice Królewskie, Stanisławów, Starokrzepice, Truskolasy, Walenczów, Węglowice, Wilkowiecko, Wąsosz Górny, Więcki, Wręczyca Wielka, Zajaczki, Zwierzyniec I oraz Zwierzyniec III. Później jednak okazało się, że niektóre gromady były zbyt małe i słabe pod względem gospodarczym. Toteż szereg gromad w niedługim czasie zostało zlikwidowanych, jak: Dankowice, Więcki, Zwierzyniec I i inne. W grudniu 1972 roku, a więc tuż przed likwidacją prezydiów gromadzkich rad narodowych i wprowadzeniem ponownego podziału powiatu kłobuckiego na gminy, istniało już tylko około 20 gromad.

Border dates:

1961-1972

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1961-1972.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

67

Total archival units developed :

63

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

1.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak inwentarz nr 321
Delivery and acceptance list Tak 4 j.a.,