Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pankach

Reference code
8/343/0
Border dates
1954-1972
Number of series
18
Number of scans
0

Content:

Protokoły sesji Gromadzkiej rady Narodowej z lat 1954 - 1972, sygn. 1 - 19; Uchwały Gromadzkiej rady Narodowej z lat 1958 - 1971, sygn. 20 - 21; Protokoły posiedzeń klubów radnych z roku 1967, sygn. 22; Protokoły posiedzeń komisji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 23 - 37, w tym Komisje: Dróg i Mienia Gromadzkiego, Finansowo - Budżetowa, Mienia Gromadzkiego, Oświaty, Kultury i Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, Planowania Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Leśnictwa, Rolna i Zaopatrzenia Ludności, Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności; Rejestr wniosków radnych i komisji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1964 - 1969, sygn. 38 - 39; Spotkania posłów i radnych z wyborcami z lat 1964 - 1969, sygn. 40; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 41 - 58; Uchwały Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1958 - 1971, sygn. 59 - 60; Zebrania wiejskie, sołtysi z lat 1955 - 1970, sygn. 61 - 62; Biuro Gromadzkie z lat 1958 - 1972, sygn. 63 - 67, w tym: instrukcja kancelaryjna, regulamin organizacyjny, zakresy czynności, zasady pracy i płacy, podział administracyjny gromady, obchody świąt, przekazanie znaków geodezyjnych; Plany i programy gospodarcze z lat 1959 - 1972, sygn. 68 - 83; Spis Powszechny, spisy rolne z lat 1960 - 1972, sygn. 84 - 88; Gospodarka lokalami z lat 1959 - 1961, sygn. 89; Komitety blokowe zlat 1963 - 1965, sygn. 90; Plany urządzenia lasów z lat 1963 - 1964, sygn. 91 - 93; Protokoły kontroli, zarządzenia pokontrolne z lat 1957 - 1970, sygn. 94 - 96; Budżety gromady z lat 1955 - 1971, sygn. 97 - 113; Rejestry wymiarowe z lat 1956 - 1972, sygn. 114 - 121.

The history of the creator:

Powiat kłobucki w województwie katowickim został utworzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1952 roku (Dz.U. Nr 20, poz. 132) z części ówczesnego powiatu częstochowskiego. W powiecie kłobuckim było 15 gmin. Stan ten istniał do 1954 roku, tutaj do przeprowadzenia nowego podziału administracyjnego powiatu na gromady i utworzenia prezydiów gromadzkich rad narodowych. Prezydia gromadzkich rad narodowych zostały utworzone na podstawie ustawy z dnia 25 września 1954 roku o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz.U. Nr 43, poz. 191). Nadmieniane wielokrotnie prezydia były organami administracji państwowej najniższego szczebla. Zgodnie z art.. 3 wspomnianej ustawy podziału powiatu na gromady dokonywały wojewódzkie rady narodowe. Powiat kłobucki uchwałą Nr 19/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie z dnia 5 października 1954 roku został podzielony na 30 gromad (Dz. Urzędowy WRN w Stalinogrodzie Nr 10, poz. 54). Były to gromady: Biała Górna, Borowe, Dankowice, Kamyk, Kostrzyna, Kuleje, Libidza, Lipie, Łobodno, Ługi - Radły, Miedzno, Opatów, Ostrowy nad Okszą, Parzymiechy, Panki, Popów, Przystajń, Rębielice Królewskie, Stanisławów, Starokrzepice, Truskolasy, Walenczów, Węglowice, Wilkowiecko, Wąsosz Górny, Więcki, Wręczyca Wielka, Zajaczki, Zwierzyniec I oraz Zwierzyniec III. Później jednak okazało się, że niektóre gromady były zbyt małe i słabe pod względem gospodarczym. Toteż szereg gromad w niedługim czasie zostało zlikwidowanych, jak: Dankowice, Więcki, Zwierzyniec I i inne. W grudniu 1972 roku, a więc tuż przed likwidacją prezydiów gromadzkich rad narodowych i wprowadzeniem ponownego podziału powiatu kłobuckiego na gminy, istniało już tylko około 20 gromad.

Border dates:

1954-1972

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1954-1972.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

137

Total archival units developed :

121

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

1.4

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak inwentarz Nr 208
Delivery and acceptance list Tak 16 j.a.,

Inwentarz w wersji elektronicznej sporządzony w programie IZA 4,0