Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rębielicach Królewskich

Reference code
8/347/0
Border dates
1954-1972
Number of series
9
Number of scans
0

Content:

Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1954 - 1972, sygn. 1 - 14; Protokoły posiedzeń komisji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 15 - 21, w tym Komisje: Finansowo - Budżetowa, Mandatowa, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności, Urządzeń i Mienia Gromadzkiego; Uchwały i plany pracy komisji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 22 - 24; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 25 - 34; Uchwały i plany pracy Prezydium Gromadzkiej rady Narodowej z lat 1955 - 1967, sygn. 35 - 36; Plany i programy gospodarcze z lat 1962 - 1969, sygn. 37 - 46; Operat inwentaryzacyjny lasów niepaństwowych z roku 1960, sygn. 47; Protokoły pokontrolne z lat 1969 - 1972, sygn. 48; Sprawozdania budżetowe z lat 1969 - 1972, sygn. 49.

The history of the creator:

Powiat kłobucki w województwie katowickim został utworzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1952 roku (Dz.U. Nr 20, poz. 132) z części ówczesnego powiatu częstochowskiego. W powiecie kłobuckim było 15 gmin. Stan ten istniał do 1954 roku, tutaj do przeprowadzenia nowego podziału administracyjnego powiatu na gromady i utworzenia prezydiów gromadzkich rad narodowych. Prezydia gromadzkich rad narodowych zostały utworzone na podstawie ustawy z dnia 25 września 1954 roku o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz.U. Nr 43, poz. 191). Nadmieniane wielokrotnie prezydia były organami administracji państwowej najniższego szczebla. Zgodnie z art.. 3 wspomnianej ustawy podziału powiatu na gromady dokonywały wojewódzkie rady narodowe. Powiat kłobucki uchwałą Nr 19/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie z dnia 5 października 1954 roku został podzielony na 30 gromad (Dz. Urzędowy WRN w Stalinogrodzie Nr 10, poz. 54). Były to gromady: Biała Górna, Borowe, Dankowice, Kamyk, Kostrzyna, Kuleje, Libidza, Lipie, Łobodno, Ługi - Radły, Miedzno, Opatów, Ostrowy nad Okszą, Parzymiechy, Panki, Popów, Przystajń, Rębielice Królewskie, Stanisławów, Starokrzepice, Truskolasy, Walenczów, Węglowice, Wilkowiecko, Wąsosz Górny, Więcki, Wręczyca Wielka, Zajaczki, Zwierzyniec I oraz Zwierzyniec III. Później jednak okazało się, że niektóre gromady były zbyt małe i słabe pod względem gospodarczym. Toteż szereg gromad w niedługim czasie zostało zlikwidowanych, jak: Dankowice, Więcki, Zwierzyniec I i inne. W grudniu 1972 roku, a więc tuż przed likwidacją prezydiów gromadzkich rad narodowych i wprowadzeniem ponownego podziału powiatu kłobuckiego na gminy, istniało już tylko około 20 gromad.

Border dates:

1954-1972

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1954-1972.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

52

Total archival units developed :

49

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.7

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak inwentarz Nr 212
Delivery and acceptance list Tak 3 j.a

Inwentarz w wersji elektronicznej sporządzony w programie IZA 4,0