Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Starokrzepicach

Reference code
8/349/0
Border dates
[1949]1955-1972
Number of series
19
Number of scans
0

Content:

Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1956 - 1972, sygn. 1 - 16; Rejestr uchwał Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1956 - 1972, sygn. 17; Rejestr interpelacji radnych Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1969 - 1972, sygn. 18; Regulaminy i plany pracy Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1956 - 1967, sygn. 19 - 20; Kluby radnych z lat 1967 - 1970, sygn. 21; Protokoły posiedzeń i kontroli, plany pracy komisji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1962 - 1972, sygn. 22 - 35, w tym Komisje: Dróg i Mienia Gromadzkiego, Finansowo - Budżetowa, Kultury i Spraw Socjalnych, Mandatowej, Mienia Gromadzkiego, Planowania Gospodarczego i Budżetu, Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności, Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia; Rejestr wniosków komisji Gromadzkiej Rady Narodowej. Analiza pracy radnych z lat 1965 - 1970, sygn. 36 - 37; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 38 - 54; Rejestr uchwał Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 55; Plany pracy, sprawozdania Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1970 - 1972, sygn. 56 - 57, w tym: plany pracy Gromadzkiej Rady Narodowej jej Prezydium i komisji; Akta normatywne władz nadrzędnych z lat 1969 - 1972, sygn. 58; Zebrania wiejskie, sołtysi z lat 1968 - 1971, sygn. 59; Plany gospodarcze z lat 1963 - 1972, sygn. 60 - 61; Gospodarka rolna i leśna z lat 1964 - 1972, sygn. 62 - 71, w tym: sprawozdania Zespołu Specjalistów przy Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z realizacji uchwał IX Plenum KC PZPR, plany pracy agronoma i zootechnika, statystyka rolna, umowy dzierżawne na najem lokali dla nauczycieli, wykazy dzierżawców gruntów z Państwowego Funduszu Ziemi, uproszczone plany lasów chłopskich, protokoły zdawczo-odbiorcze młyna w Starokrzepicach Kultura, oświata i ochrona zdrowia z lat 1949 - 1972, sygn. 72 - 77, w tym: księgi inwentarzowe szkół powszechnych w Dankowicach, Starokrzepicach, Punkt Felczerski w Starokrzepicach, sprawy bibliotek, czytelni i świetlic, ochrona zabytków, budowa Domu Nauczyciela w Starokrzepicach; Testamenty z lat 1965 - 1972, sygn. 78; Kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1969 - 1972, sygn. 79; Budżety gromady i sprawozdania z ich wykonania z lat 1962 - 1972, sygn. 80 - 97; Rejestry wymiarowe z roku 1972, sygn. 98.

The history of the creator:

Powiat kłobucki w województwie katowickim został utworzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1952 roku (Dz.U. Nr 20, poz. 132) z części ówczesnego powiatu częstochowskiego. W powiecie kłobuckim było 15 gmin. Stan ten istniał do 1954 roku, tutaj do przeprowadzenia nowego podziału administracyjnego powiatu na gromady i utworzenia prezydiów gromadzkich rad narodowych. Prezydia gromadzkich rad narodowych zostały utworzone na podstawie ustawy z dnia 25 września 1954 roku o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz.U. Nr 43, poz. 191). Nadmieniane wielokrotnie prezydia były organami administracji państwowej najniższego szczebla. Zgodnie z art.. 3 wspomnianej ustawy podziału powiatu na gromady dokonywały wojewódzkie rady narodowe. Powiat kłobucki uchwałą Nr 19/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie z dnia 5 października 1954 roku został podzielony na 30 gromad (Dz. Urzędowy WRN w Stalinogrodzie Nr 10, poz. 54). Były to gromady: Biała Górna, Borowe, Dankowice, Kamyk, Kostrzyna, Kuleje, Libidza, Lipie, Łobodno, Ługi - Radły, Miedzno, Opatów, Ostrowy nad Okszą, Parzymiechy, Panki, Popów, Przystajń, Rębielice Królewskie, Stanisławów, Starokrzepice, Truskolasy, Walenczów, Węglowice, Wilkowiecko, Wąsosz Górny, Więcki, Wręczyca Wielka, Zajaczki, Zwierzyniec I oraz Zwierzyniec III. Później jednak okazało się, że niektóre gromady były zbyt małe i słabe pod względem gospodarczym. Toteż szereg gromad w niedługim czasie zostało zlikwidowanych, jak: Dankowice, Więcki, Zwierzyniec I i inne. W grudniu 1972 roku, a więc tuż przed likwidacją prezydiów gromadzkich rad narodowych i wprowadzeniem ponownego podziału powiatu kłobuckiego na gminy, istniało już tylko około 20 gromad.

Border dates:

[1949]1955-1972

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1949-1949, 1955-1972.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

98

Total archival units developed :

98

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

1.5

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 98 j.a. inwentarz Nr 214

Inwentarz w wersji elektronicznej sporządzony w programie IZA 4,0