Liga Kobiet Polskich Zarząd Wojewódzki w Częstochowie

Reference code
8/379/0
Border dates
1975-1990
Number of series
20
Number of scans
0

Content:

Protokoły posiedzeń Zjazdów Wojewódzkich z lat 1978 - 1986, sygn. 1 - 8; Protokoły posiedzeń plenarnych Zarządu z lat 1976 - 1989, sygn. 9 - 18; Protokoły posiedzeń Prezydium Zarządu z lat 1975 - 1990, sygn. 19 - 32; Protokoły Komisji Rewizyjnych z lat 1976 - 1989, sygn. 33 - 44; Protokoły Komisji Problemowych z lat 1975 - 1980, sygn. 45 - 47; Protokoły Zespołów z lat 1984 - 1989, sygn. 48 - 52; Protokoły Sekcji z lat 1976 - 1988, sygn. 53 - 55; Podstawy prawne, organizacja, wytyczne z lat 1975 - 1988, sygn. 56 - 61; Ewidencja i wykazy członków z lat 1975 - 1986, sygn. 62 - 65; Sprawozdania z działalności i kampanii wyborczych z lat 1978 - 1989, sygn. 66 - 70; Współpraca z organizacjami i instytucjami z lat 1978 - 1989, sygn. 71 - 74; Plany finansowe z lat 1976 - 1988, sygn. 75 - 81; Sprawozdania finasowe z lat 1975 - 1989, sygn. 82 - 90; Sprawy odznaczonych działaczek z lat 1980 - 1989, sygn. 91 - 92; Biuletyn Ligi Kobiet Polskich z roku 1982, sygn. 93; Dzienniki korespondencyjne z lat 1986 - 1990, sygn. 94; Związek Zawodowy Pracowników Ligi Kobiet polskich z lat 1977 - 1989, sygn. 95; Konkursy organizowane przez Ligę Kobiet Polskich Zarząd Wojewódzki w Częstochowie z lat 1979 - 1988, sygn. 96 - 97; Uczestnictwo działaczek w imprezach z lat 1975 - 1989, sygn. 98; Skargi i wnioski składane za pośrednictwem Ligi Kobiet Polskich z lat 1978 - 1986, sygn. 99. Akta kategorii B-50 z lat 1975 - 1990, 23 j.a., w tym: akta płacowe i osobowe.

The history of the creator:

Liga Kobiet powstała w 1945 r. i decyzją Prezydenta Warszawy z dnia 6 listopada 1945 r. Jako stowarzyszenie wpisane zostało do rejestru stowarzyszeń Zarządu Miejskiego m. st. Warszawy. W 1949 roku (Dz. U., 1949, nr 51, poz.385) na podstawie prawa o stowarzyszeniach z 1932 r. (Dz. U. RP, 1932, nr 94, poz. 808) Liga Kobiet uznana została za stowarzyszenie wyższej użyteczności. Jednak dopiero w 1963 r. Rada Ministrów swoim rozporządzeniem nadała Lidze Kobiet statut (Dz. U., 1963, nr 9, poz. 53), który ustalił w marcu 1964 r. Minister Spraw Wewnętrznych (M.P., 1963, nr 30, poz. 152). Statut ten określał Ligę Kobiet jako społeczno – ideową organizację kobiet polskich. Jako główne cele działania Ligi obrano: podnoszenie poziomu świadomości, wiedzy, kwalifikacji zawodowych, kultury i umiejętności potrzebnych w życiu codziennym kobiet, umacnianie pozycji kobiety w gospodarce narodowej, w społeczeństwie i rodzinie. Statut określał też strukturę organizacyjną władz centralnych i terenowych. Władzami centralnymi były: Krajowy Zarząd, Zarząd Główny i Główna Komisja Rewizyjna, a terenowymi były odpowiednio: Zjazd Wojewódzki, Zarząd Wojewódzki i Powiatowy oraz koła i grupy środowiskowe, które powstawały w miejscu zamieszkania, pracy lub według innych kryteriów. Kolejne statuty nadawane były Lidze Kobiet w 1967 r. (M.P., 1967, nr 26, poz. 121), 1980 r. (M.P., 1980, nr 30, poz. 166), 1983 r. (M.P., 1983, nr 2, poz. 11). Wraz z tym ostatnim nastąpiła zmiana nazwy na Liga Kobiet Polskich. W Częstochowie Liga Kobiet istniała już z pewnością w 1947 r. Świadczy o tym wykaz oddziałów stowarzyszeń zarejestrowanych na terenie miasta Częstochowy, zachowany w zespole akt Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Częstochowie, gdzie jako cel stowarzyszenia podano: skupienie najszerszych mas kobiecych; bronienie praw i interesów kobiet; opieka społeczna nad matką i dzieckiem; pogłębianie kultury życia codziennego. Ciekawostką jest, że Prezesem Zarządu Powiatowego Ligi Kobiet w Częstochowie był mężczyzna. Niestety nie zachowały się w tut. Archiwum akta Zarządu Powiatowego Ligi Kobiet w Częstochowie. Natomiast Liga Kobiet Polskich Zarząd Wojewódzki w Częstochowie został wpisany do rejestru stowarzyszeń Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie 2 listopada 1975 r. pod pozycją 2. Trudno jest ustalić, kiedy odbyło się pierwsze posiedzenie nowego Zarządu Wojewódzkiego, gdyż nie zachowała się teczka posiedzeń plenarnych z 1975 r. Na podstawie zachowanych akt można wymienić komisje stałe przy Zarządzie Wojewódzkim, a także zespoły i sekcje. Były to komisje: Wojewódzka Komisja Rewizyjna; Komisja Organizacyjna; Komisja Kultury; Oświaty i Propagandy; Komisja Socjalna, a także zespoły: Hipoteczny; Oświaty; Kultury i Propagandy; Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej; Polityki Społecznej i Szkolnictwa; Zespół ds. Gospodarstwa Domowego. Taka struktura organizacyjna istniała do momentu likwidacji Zarządu Wojewódzkiego Ligi Kobiet Polskich w Częstochowie tj. do 1990 r., kiedy Zarząd Główny Ligi Kobiet Polskich w Warszawie swoim pismem z 17 czerwca 1991 r. poinformował, że w czerwcu 1990 r. Zarząd Wojewódzki LKP w Częstochowie przestaje istnieć. Na tej podstawie wykreślono LKP ZW w Częstochowie z Rejestru Stowarzyszeń Wyższej Użyteczności, prowadzonego przez Urząd Wojewódzki w Częstochowie.

Border dates:

1975-1990

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1975-1990.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

99

Total archival units developed :

99

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.9

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

23.0

Total running meters :

0.1

Dates of non-archival documentation :

1975-1990

Name Inventory tax uwagi
Index of persons Nie
Book inventory approved Tak inwentarz Nr 223

Wstęp i inwentarz sporządziła Dorota Czech (1993). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.