Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Krzepicach

Reference code
8/457/0
Border dates
1950-1972[1973]
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Sprawy organizacyjne Miejskiej Rady Narodowej z lat 1965 - 1970, sygn. 1; Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej z lat 1950 - 1972, sygn. 2 - 23; Rejestry uchwał Miejskiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 24 - 26; Realizacja uchwał Miejskiej rady Narodowej z lat 1963 - 1971, sygn. 27; Protokoły spotkań radnych z wyborcami z lat 1956 - 1970, sygn. 28; Wnioski i interpelacje radnych z lat 1964 - 1971, sygn. 29 - 31; Protokoły posiedzeń Klubu Radnych PZPR z lat 1965 - 1966, sygn. 32; Protokoły posiedzeń i kontroli komisji Miejskiej Rady Narodowej z lat 1950 - 1972, sygn. 33 - 60; Wnioski i opinie komisji Miejskiej Rady Narodowej z lat 1963 - 1971, sygn. 61 - 64; Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej rady Narodowej z lat 1950 - 1972, sygn. 65 - 86; Uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z roku 1964, sygn. 87; Plany gospodarcze i sprawozdania z ich wykonania z lat 1959 - 1971, sygn. 88 - 93; Sprawozdania statystyczne dotyczące gospodarki komunalnej i mieszkaniowej z lat 1971 - 1973, sygn. 94; Skargi i wnioski z lat 1961 - 1972, sygn. 95 - 96; Kontrole zewnętrzne Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z lat 1963 - 1973, sygn. 97 - 99; Budżety z lat 1950 - 1971, sygn. 100 - 120; Sprawozdania z wykonania budżetu z lat 1951 - 1973, sygn. 121 - 124.

The history of the creator:

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Krzepicach powstało na podstawie ustawy z dnia 20 marca z dnia 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.U., 1950, nr 14, poz. 130). Wspomniany wyżej akt prawny przekazywał kompetencje, istniejącego od 1945 roku, Zarządu Miejskiego w Krzepicach Miejskiej Radzie Narodowej i jej organom: Prezydium i komisjom. Miejska Rada Narodowa w Krzepicach wybierana była w wyborach powszechnych na czteroletnie kadencje. Do jej uprawnień należało uchwalenie budżetów i planów gospodarczych, ogólne nadzorowanie na terenie miasta działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej państwowych i spółdzielczych jednostek organizacyjnych. W 1958 roku kompetencję Rady zostały rozszerzone o prowadzenie spraw związanych z gospodarką komunalną i mieszkaniową, kulturą i ochroną zabytków oraz zdrowiem i opieką społeczną (ustawa z dnia z dnia 25 stycznia 1958 roku o radach narodowych. (Dz.U., 1958, nr 5, poz. 16 z późn. zmianami). Miejska Rada Narodowa powoływała komisje stałe i w razie potrzeby doraźne. Przygotowywały one materiały omawiane następnie na sesjach, a także przeprowadzały okresowe kontrole. Nazwy poszczególnych komisji oraz ich liczba zmieniały się w trakcie istnienia Prezydium Miejskiej Rady Narodowej kilkakrotnie. W 1951 roku funkcjonowało 6 stałych komisji: Finansowo-Budżetowa, Gospodarki Drogowej, Oświaty i Kultury, Rolna, Urządzenia Osiedli oraz Zdrowia, Pracy i Pomocy Społecznej. w 1958 roku Rada powołała zgodnie z wytycznymi uchwały Rady Państwa z dnia 1 lutego 1958 roku w sprawie rodzaju składu liczbowego komisji rad narodowych następujące komisje: Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, Finansów i Budżetu, Ochrony i Bezpieczeństwa Publicznego, Oświaty i Kultury, Rolną i Zaopatrzenia Ludności, Zdrowia, Zatrudnienia i Pomocy Społecznej. Kolejna zmiana nastąpiła w 1961 roku , kiedy Komisje Ochrony i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Zdrowia, Zatrudnienia i Pomocy Społecznej połączono, tworząc Komisję Zdrowia Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego, przekształcono Komisję Finansów i Budżetu w Komisję Finansów, Budżetu i Planu oraz powołano Komisję Mandatową. W 1965 roku przywrócono Komisję Zdrowia, Zatrudnienia i Pomocy Społecznej i Komisję Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, a Komisję Rolną i Zaopatrzenia Ludności przemianowano na Komisję Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności. Organem wykonawczym Miejskiej Rady Narodowej w Krzepicach było Prezydium.. Do 1954 roku w jego, wybierany przez Radę, skład wchodził przewodniczący oraz 2 członków. W latach 1954-1958 skład ten został rozszerzony do 7 osób, poprzez powołanie zastępcy przewodniczącego, sekretarza i dodatkowych dwóch członków. W 1958 roku Miejska Rada Narodowa zmniejszyła skład Prezydium, powołując przewodniczącego, sekretarza i 3 członków. Stan ten utrzymał się do końca istnienia urzędu. Do najważniejszych zadań Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Krzepicach należało reprezentowanie Rady na zewnątrz, przygotowywanie i zwoływanie sesji Rady, wykonywanie podjętych na sesjach uchwał, koordynacja prac komisji, kierowanie i nadzorowanie działalności podległych mu instytucji i przedsiębiorstw, opracowywanie projektów budżetów i planów gospodarczych oraz kontrola ich wykonania. Bieżącą działalność administracją wykonywały referaty, będące aparatem wykonawczym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Krzepicach.. Struktura organizacyjna referatów ich nazwy i kompetencję ulegały częstym przekształceniom. W 1951 roku zostały utworzone następujące referaty: Ogólno-Administracyjny, Finansowy, Spraw Socjalnych i Kulturalnych, Wojskowy, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Komórką organizacyjną Prezydium stał się również Urząd Stanu Cywilnego. W wyniku reorganizacji struktury wewnętrznej dokonanej w 1956 roku, obok istniejących wcześniej, powołano nowe referaty: Przemysłu i Handlu, Karno-Administracyjny, Rolny, Obowiązkowych Dostaw, Skarg i Zażaleń. Kolejne zmiany nastąpiły w 1958 roku. Zlikwidowano wówczas większość dotychczasowych komórek organizacyjnych, pozostawiają tylko referaty Ogólno-Administracyjny, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Finansowy. Powołano jednocześnie Referat Ewidencji Ludności i stanowisko Delegata do spraw Skupu.. Ostatnie istotne przekształcenie struktury wewnętrznej urzędu wprowadzone zostały Uchwałą Nr 28/22/63 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Krzepicach w sprawie zatwierdzenia schematu organizacyjnego Biura Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Krzepicach w 1963 roku. Od tego roku Biuro Miejskie składało się z referatów: Ogólno-Administracyjnego, Finansowego, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa, Spraw Socjalnych i Kulturalnych oraz stanowisk do spraw: Skupu i Obowiązkowych Dostaw, Wojskowych, Ewidencji i Kontroli Ruchu Ludności . Miasto Krzepice w okresie funkcjonowania tutejszego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej wchodziło w skład województwa katowickiego i powiatu częstochowskiego, a od 1952 roku kłobuckiego. Omawiany urząd został zlikwidowany 31 grudnia 1972 roku na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1972 roku o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych (Dz.U., 1972, nr 49, poz. 312). Z dniem 1 stycznia 1973 rozpoczął działalność Urząd Miasta i Gminy w Krzepicach. Zniesiona została zasada kolegialności i kadencyjności w administracji terenowej szczebla gminnego, a dotychczasowe organa kolegialne czyli prezydia miejskich rad narodowych zastępowała jednoosobowym kierownictwem, sprawowanym przez naczelnika Miasta i Gminy Krzepice.

Border dates:

1950-1972[1973]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

164

Total archival units developed :

124

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

2.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak inwentarz Nr 186
Delivery and acceptance list Nie 40 j.a.

Wstęp i inwentarz sporządził Przemysław Snoch (1999). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA 2.0.