Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kłobucku

Reference code
8/497/0
Border dates
[1950]1950-1973[1974]
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Wybory do Miejskiej Rady Narodowej i rad narodowych wyższego szczebla z lat 1961, 1965, 1969, sygn. 1 - 3; Sprawy organizacyjne Miejskiej Rady Narodowej z lat 1962 - 1973, sygn. 4 - 6; Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej z lat 1950 - 1973, sygn. 7 - 41; Uchwały Miejskiej rady Narodowej i ich realizacja z lat 1963 - 1973, sygn. 42; Spotkania posłów i radnych z wyborcami, wnioski i postulaty ludności z lat 1961 - 1973, sygn. 43 - 44; Interpelacje i postulaty radnych z lat 1962 - 1973, sygn. 45 - 46; Protokoły posiedzeń Klubów Radnych z lat 1962 - 1965, sygn. 47; Protokoły posiedzeń i kontroli, wnioski komisji stałych Miejskiej Rady Narodowej z lat 1951 - 1973, sygn. 48 - 69; Plany pracy Miejskiej rady Narodowej jej komisji i Prezydium z lat 1960 - 1968, sygn. 70 - 71; Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej rady Narodowej z lat 1961 - 1973, sygn. 72 - 96; Uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej i ich realizacja z lat 1964 - 1972, sygn. 97 - 98; Rejestr uchwał Miejskiej rady Narodowej i jej Prezydium z lat 1950 - 1971, sygn. 99 - 100; Komitety blokowe, zebrania mieszkańców, zebrania wiejskie z lat 1963 - 1971, sygn. 101 - 103; Czyny społeczne z lat 1964 - 1966, sygn. 104; Programy i plany wieloletnie z lat 1964 - 1970, 1972, sygn. 105 - 111; Plany gospodarcze z lat 1963 - 1973, sygn. 112 - 113; Sprawozdawczość roczna z lat 1960 - 1966, sygn. 114 - 116; Plany i sprawozdania, statystyka dotycząca Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z lat 1958 - 1960, 1965 - 1972, sygn. 117 - 120; Skargi i wnioski z lat 1962 - 1974, sygn. 121 - 122; Radiostudio terenowe z lat 1963 - 1974, sygn. 123; Organizacja referatów, normatywy kancelaryjne z lat 1962 - 1969, sygn. 124 - 125; Kontrole zewnętrzne Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z lat 1961 - 1968, sygn. 126 - 127; Osobowy fundusz płac - sprawozdania z lat 1960 - 1964, sygn. 128; Budżety, zmiany w budżecie z lat 1951, 1962 - 1972, sygn. 129 - 149; Sprawozdania z wykonania budżetu z lat 1959, 1962 - 1974, sygn. 150 - 156; Budżety i plany finansowo - ekonomiczne przedsiębiorstw i zakładów miejskich z lat 1964 - 1968, 1973 - 1974, sygn. 157 - 161; Spis powszechny z lat 1960 - 1961, sygn. 162.

The history of the creator:

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kłobucku rozpoczęło swoją działalność 21 czerwca 1950 roku, uroczystą sesją Miejskiej Rady Narodowej, na podstawie ustawy z dnia 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.U. Nr 14, poz. 130).Wspomniana ustawa przekazywała kompetencje Zarządu Miejskiego Miejskiej Radzie Narodowej i jej organom: Prezydium i komisjom. Miejska Rada Narodowa w Kłobucku wybierana była w wyborach powszechnych na czteroletnie kadencje. Do jej uprawnień należało uchwalanie budżetów i planów gospodarczych, ogólne nadzorowanie na terenie miasta działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej państwowych i spółdzielczych jednostek organizacyjnych. W 1958 roku kompetencje Rady zostały rozszerzone o prowadzenie spraw związanych z gospodarką komunalną i mieszkaniową, kulturą i ochroną zabytków oraz zdrowiem i opieką społeczną (ustawa z dnia 25 stycznia 1958 roku o radach narodowych. Dz. U. Nr 5, poz.16). Rada powoływała komisje stałe i w razie potrzeby doraźne. W 1950 roku utworzonych zostało sześć komisji stałych: 1. Komisja Zdrowia, Pracy i Pomocy Społecznej, 2. Komisja Gospodarki Drogowej, 3. Komisja Finansowo-Budżetowa, 4. Komisja Oświaty i Kultury, 5. Komisja Urządzeń i Osiedli, 6. Komisja Rolna. Zgodnie z wytycznymi uchwały Rady Państwa z dnia 1 lutego 1958 roku w sprawie rodzaju składu liczbowego komisji rad narodowych na sesji 13 lutego 1958 roku Miejska Rada Narodowa w Kłobucku powołuje następujące komisje: 1. Komisję Finansów i Budżetu, 2. Komisję Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, 3. Komisję Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, 4. Komisję Zaopatrzenia Ludności i Rolnictwa, 5. Komisję Oświaty i Kultury, 6. Komisję Zdrowia i Zatrudnienia oraz Pomocy Społecznej. W 1959 roku Rada powołuje Komisję Mandatową. Kolejna zmiana nastąpiła w 1961 roku, kiedy połączono Komisję Ochrony Bezpieczeństwa Publicznego z Komisją Zdrowia, Zatrudnienia i Pomocy Społecznej, tworząc Komisję Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego. W 1965 roku przywrócono Komisję Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, co spowodowało że w latach 1965-1973 urzędowało siedem komisji stałych: 1. Komisja Finansów i Budżetu, 2. Komisja Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, 3. Komisja Zaopatrzenia Ludności i Rolnictwa, 4. Komisja Oświaty i Kultury, 5. Komisja Zdrowia i Zatrudnienia oraz Pomocy Społecznej, 6. Komisja Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego oraz 7. Komisja Mandatowa. Organem wykonawczym Miejskiej Rady Narodowej w Kłobucku było Prezydium. Do 1954 roku w skład prezydium wchodził: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz oraz 2 członków. Zmiana nastąpiła w 1954 roku , kiedy to w skład prezydium oprócz przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza wchodziło 5 członków. Następna zmiana składu nastąpiła w 1958 roku, odtąd Prezydium stanowili: przewodniczący, sekretarz i 3 członków. Od 1965 roku do końca istnienia urzędu Miejska Rada Narodowa w Kłobucku utrzymała następujący skład Prezydium: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz i 3 członków. Do najważniejszych zadań Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kłobucku należało reprezentowanie Rady na zewnątrz, przygotowywanie i zwoływanie sesji Rady, wykonywanie podjętych na sesji uchwał, koordynacja prac komisji, kierowanie i nadzorowanie działalności podległych mu instytucji i przedsiębiorstw, opracowanie projektów budżetów i planów gospodarczych oraz kontrola ich wykonania. Bieżącą działalność administracyjną wykonywały referaty, będące aparatem wykonawczym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kłobucku. Liczba, nazwy oraz zakres działania referatów dla lat 1950-1962 nie są zbyt dobrze znane, gdyż nie zachowały się protokoły posiedzeń Prezydium ani żadne akta dotyczące organizacji Prezydium, na podstawie których dałoby się odtworzyć w pełni strukturę organizacyjną tego urzędu. Na pewno można stwierdzić, że w 1951 roku funkcjonowały następujące referaty: Ogólno-Administracyjny, Finansowy, Wojskowy, Gospodarki Handlowej i Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Kulturalnych oraz Urząd Stanu Cywilnego, a na czele poszczególnych referatów stali kierownicy. W 1962 roku Uchwałą Nr 36/12/62 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kłobucku utworzyło: Referat Finansowy, Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Referat Ogólno-Administracyjny, Referat Przemysłu i Handlu, Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych oraz Urząd Stanu Cywilnego. W 1963 roku został powołany Referat Rolnictwa i Skupu. Ostatnia zmiana struktury wewnętrznej urzędu wprowadzona została w 1970 roku, od kiedy na mocy Uchwały Nr 36/82/70 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kłobucku funkcjonowały: Referat Finansowy, Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Referat Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, Referat Ogólno-Administracyjny, Referat Handlu, Przemysłu i Usług, Referat Spraw Wewnętrznych oraz Urzędu Stanu Cywilnego. Miasto Kłobuck w okresie funkcjonowania tut. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej wchodziło w skład województwa katowickiego i do 1952 roku powiatu częstochowskiego, od 1952 w skład powiatu kłobuckiego. Cezurę zamykającą działalność urzędu stanowi 9 grudnia 1973 roku, kiedy to nastąpiło przekształcenie funkcji prezydiów miejskich rad narodowych na mocy ustawy z dnia 22 listopada 1973 roku o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz.U. Nr 47 poz. 276). W miejsce Prezydium został utworzony Urząd Miejski w Kłobucku. Zniesiona została zasada kolegialności i kadencyjności w administracji terenowej szczebla gminnego, a dotychczasowe organa kolegialne czyli prezydia miejskich rad narodowych zastąpiono jednoosobowym kierownictwem, sprawowanym przez naczelnika Miasta Kłobuck.

Border dates:

[1950]1950-1973[1974]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1950-1974.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

162

Total archival units developed :

162

Total archival units without records:

0

Total current materials

3.0

Total current materials developed

2.5

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak inwentarz Nr 188

Wstęp i inwentarz sporządziła Joanna Sowa (2000). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA 2.0.