Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Koziegłowach

Reference code
8/498/0
Border dates
1952-1972
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Plany pracy Miejskiej Rady Narodowej w Koziegłowach z lat 1971 - 1972, sygn. 1; Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej w Koziegłowach z lat 1952 - 1972, sygn. 2 - 20; Rejestr uchwał Miejskiej Rady Narodowej w Koziegłowach z lat 1960 - 1964, sygn. 21; Spotkania posłów z wyborcami z lat 1969 - 1971, sygn. 22; Protokoły posiedzeń i kontroli, wnioski, plany pracy komisji Miejskiej Rady Narodowej w Koziegłowach z lat 1955 - 1972, sygn. 23 - 48, w tym: Komisje: Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, Gospodarki Drogowej, Finansowo-Budżetowa, Mandatowa, Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Oświaty i Kultury, Rolnictwa i Leśnictwa, Urządzenia Osiedli, Zaopatrzenia Ludności, Zdrowia Pracy i Pomocy Społecznej, Zdrowia Zatrudnienia i Pomocy Społecznej; Zespół Radnych Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Miejskiej Rady Narodowej z lat 1968 - 1969, sygn. 49; Plany pracy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z roku 1971, sygn. 50; Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 51 - 68; Uchwały, sprawozdania z działalności Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z lat 1956 - 1964, sygn. 69 - 70; Protokoły zebrań wiejskich z roku 1969, sygn. 71; Plany gospodarcze z lat 1963 - 1971, sygn. 72 - 78; Sprawozdawczość i statystyka z lat 1964 - 1972, sygn. 79 - 80; Kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1956 - 1972, sygn. 81 - 88; Budżety miasta i ich wykonanie z lat 1963 - 1972, sygn. 89 - 97; Uchwały Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Myszkowie dotyczące działalności Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Koziegłowach z lat 1957 - 1972, sygn. 98 - 100; Korespondencja dotycząca planów gruntów z roku 1961, sygn. 101; Obchody 15 - lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z roku 1959, sygn. 102.

The history of the creator:

Prezydium Miejskiej rady Narodowej w Koziegłowach rozpoczęło działalność w 1950 roku na mocy ustawy z dnia 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.U., 1950, nr 14, poz. 130). Ustawa ta przekazywała kompetencje dotychczasowego Zarządu Miejskiego Miejskiej Radzie Narodowej i jej organom: Prezydium i komisjom. Miejska Rada Narodowa w Koziegłowach wybierana była na 4 - letnie kadencje. Do jej uprawnień należało: uchwalania budżetu i planów gospodarczych, ogólne nadzorowanie na terenie miasta działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej państwowych i spółdzielczych jednostek organizacyjnych. Rad powoływała komisje stałe, a w razie potrzeby doraźne. Przygotowywały one materiały omawiane następnie na sesjach, a także przeprowadzały okresowe kontrole. W 1952 roku utworzone zostały następujące komisje: Zdrowia, Pracy i Polityki Społecznej, Gospodarki Drogowej, Finansowo - Budżetowa, Oświaty i Kultury, Urządzenia Osiedli, Rolnictwa i Leśnictwa. Zmian nazw oraz liczby komisji dokonano w 1958 roku na podstawie przepisów uchwały Rady Państwa z 1 lutego 1958 roku w sprawie rodzaju i składu liczbowego komisji rad narodowych miast nie stanowiących powiatów (M.P., 1958, nr 7, poz. 37). Zniesiono wówczas Komisje: Urządzenia Osiedli, Gospodarki Drogowej, Rolnictwa i Leśnictwa, powołując jednocześnie Komisje: Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, Mandatową, Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Zaopatrzenia Ludności. Organem wykonawczym Miejskiej Rady Narodowej w Koziegłowach było Prezydium, w skład którego wchodził przewodniczący, jego zastępca oraz 3 członków. Do zadań przewodniczącego należało między innymi: reprezentowanie Miejskie Rady Narodowej, przygotowywanie i zwoływanie sesji MRN, opracowywanie planów pracy, koordynacja prac komisji. Bieżącą działalnością administracyjną zajmowały się, podporządkowane Prezydium, referaty. Miasto Koziegłowy w okresie funkcjonowania tutejszego Prezydium Miejskiej rady Narodowej wchodziło w skład województwa katowickiego i do 1955 roku powiatu zawierciańskiego, a od 1956 roku powiatu myszkowskiego. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Koziegłowach zakończyło działalność 31 grudnia 1972 roku na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1972 roku o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych (Dz.U. , 1972, nr 49, poz. 312). Z dniem 1 stycznia 1973 roku powstał Urząd Miasta i Gminy w Koziegłowach.

Border dates:

1952-1972

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1952-1972.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

113

Total archival units developed :

102

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

1.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 102 j.a., Inwentarz Nr 274
Delivery and acceptance list Tak 2 j.a., 9 j.a.,

Notatkę informacyjną i inwentarz sporządził Robert Sikorski (2005). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.