Gminna Rada Narodowa w Pankach

Reference code
8/602/0
Border dates
1945-1954
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Zarząd Gminy i Gminna Rada Narodowa: Dział Ogólno - Administracyjny z lat 1945 - 1950, sygn. 1 - 17, w tym sprawozdania, akta organizacyjne dotyczące spraw pracowniczych, protokoły GRN, Prezydium GRN, zebrań gromadzkich, kontrola Zarządu I GRN; Dział Finansowo - Budżetowy z lat 1945 - 1950, sygn. 18 - 55, w tym: budżety, akta dotyczące kredytu komunalnego, podatku gruntowego, wojskowego i S.F.O.R.; Dział Gospodarki Gminnej z lat 1945 - 1950, sygn. 56 - 60, w tym: akta dotyczące rolnictwa i przemysłu; Dział Administracji Społecznej z lat 1945 - 1950, sygn. 61 - 67, w tym: akta dotyczące oświaty, kultury i opieki społecznej; Dział Administracyjny z lat 1945 - 1950, sygn. 68 - 91, w tym: akta dotyczące zestawienia stanu i ruchu ludności, akta dotyczące wojskowości, bezpieczeństwa, zwierząt pociągowych, szkód, akta dotyczące budownictwa, aprowizacji, oraz akta karno-administracyjne. Prezydium Gminnej Rady Narodowej: Referat Ogólno - Administracyjny z lat 1950 - 1954, sygn. 92 - 119, w tym: sprawozdania, akta organizacyjne, protokoły posiedzeń GRN, Prezydium i komisji, protokoły zebrań gromadzkich i innych, kontrola Prezydium, akta karno-administracyjne, ewidencja ruchu ludności; Referat Finansowy z lat 1950 - 1951, sygn. 120, w tym: akta dotyczące podatku gruntowego; Referat Spraw Socjalnych i Kultury z lat 1950 - 1954, sygn. 121 - 123, w tym: akta dotyczące szkół, akcji sanitarno-porządkowej oraz opieki społecznej; Referat Rolny z lat 1950 - 1951, 1953 - 1954, sygn. 124 - 125, w tym: akta dotyczące statystyki rolnej i inne; Zarząd Gminny Związku Samopomoc Chłopska w Pankach z lat 1945 - 1951, sygn. 126, w tym: sprawozdania z działalności i protokoły zebrań.

The history of the creator:

Strukturę organizacyjną administracji gminy Panki określały przepisy dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 listopada 1944 roku o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego ((Dz.U. RP, Nr 14, poz. 74). Powyższy dekret stanowił, że władzę sprawuje samorząd terytorialny reprezentowany przez gminne rady narodowe oraz ich organy wykonawcze czyli zarządy gminne. Na czele zarządu gminy (składającego się z wójta, podwójta i trzech członków) stał wójt, a na czele rady i jej prezydium - przewodniczący. W skład gminy wchodziły mniejsze terytorialnie gromady, które nie posiadały osobowości prawnej, a zarządzali nimi sołtysi i podsołtysi podlegli bezpośrednio wójtowi. Ustawa z dnia 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.U. Nr 14, poz. 130) zniosła samorząd terytorialny i jego organ wykonawczy - zarząd gminy. Funkcje zarządu przejęły gminne rady narodowe oraz ich organy: prezydia. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 1950 roku w sprawie zmiany granic gmin Opatów i Panki, zmiany granic miasta Brzeszcze i Myszków oraz zmiany nazwy gminy Chotel, (Dz.U. Nr 41, poz. 367) z gminy Opatów wyłączone zostały gromady: Jamki, Konieczki, Zwierzyniec III i miejscowość Kochle, a następnie włączono do gminy Panki. Kolejne zmiany terytorialne przyniosło Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1952 roku w sprawie utworzenia oraz zmiany granic i nazw niektórych gmin w powiecie częstochowskim, w województwie katowickim (Dz.U. Nr 19, poz. 120). Na podstawie wzmiankowanych przepisów utworzona została gmina Truskolasy, w skład której weszły miedzy innymi, należące wcześniej do gminy Panki, gromady: Golce, Kawki, Piła, Truskolasy, Zamłynie. Z gminy Panki wyłączono także gromadę Kostrzyna i włączono ją do gminy Przystajń. Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1952 (Dz.U. Nr 20, poz. 132) omawiana gmina weszła w skład nowopowstałego powiatu kłobuckiego. Omawiana jednostka organizacyjna zakończyła działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 września 1954 roku o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz.U. Nr 43, poz. 191).

Border dates:

1945-1954

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1945-1954.

Former name:

Akta gminy Panki

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

127

Total archival units developed :

126

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.8

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 127 j.a., inwentarz Nr 198
Delivery and acceptance list Tak 1 j.a.,

Wstęp i inwentarz sporządziła Joanna Sowa (2002). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA 2.0.